Startpagina Actueel

Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor stroomgebieden ‘Grote Nete’ en ‘De Aa’

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx een bijkomende uitbreiding van het geldende onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de ‘Grote Nete’ en ‘De Aa’ (Maasbekken) en zal vanaf 18 mei 2022 van kracht zijn.

Leestijd : 3 min

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in onze waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie de afgelopen weken sterk daalden. De ecologische toestand wordt hierdoor aanzienlijk bedreigd.

Het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte” wordt nu toegepast op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

Ecologisch minimum niet gehaald

De debietmetingen in het stroomgebied van de ‘De Grote Nete’ van de afgelopen 14 dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald. Terreinwaarnemingen van ‘De Aa’ (Maasbekken) geven aan dat ook in dit stroomgebied het ecologische minimumpeil niet meer wordt gehaald. Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen geen structurele verbetering van de toestand verwacht op korte termijn. Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt en/of de regenval te beperkt blijft om de minimumpeilen minstens 14 dagen te behalen. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen volgen de droogtetoestand nauwgezet op.

Sinds 1 januari 2022 geldt een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod geldt permanent ongeacht de weersomstandigheden.

Locaties

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan je raadplegen op bovenstaande kaart of via de online kaarten op onderstaande links. Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen in de aangegeven stroomgebieden. Het ‘bevaarbare’ deel van de Grote Nete valt dus niet onder dit onttrekkingsverbod.

De stand van zaken van de onttrekkingsverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.gouverneurantwerpen.be, https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Wat is een onttrekkingsverbod?

Zo’n verbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. De precieze voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg.

Een onttrekkingsverbod houdt geen irrigatie- of sproeiverbod in. Opgevangen regenwater, grondwater, water uit kanalen, gezuiverd afvalwater gewonnen in overeenstemming met de geldende regelgeving mag wel nog worden gebruikt voor bijvoorbeeld het irrigeren van landbouwgewassen. Gebruik het schaars beschikbare water wel steeds op de meest duurzame en spaarzame wijze.

Algemeen spaarzaam watergebruik

Water is een schaarse en kostbare grondstof. Ga steeds spaarzaam om met water. Verspil geen water en vermijd niet-essentiële toepassingen, ook nu de huidige drinkwatervoorraden en de toestand van het watersysteem op dit moment nog geen maatregelen ter beperking van het leidingwaterverbruik vereisen.

Provincie Antwerpen

Lees ook in Actueel

Wijzigingen voor meer verpachtingen aan jonge landbouwers

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In een aantal artikels bespreken we de belangrijkste nieuwigheden, ook al kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. In dit derde deel staan we stil bij de wijzigingen die tot doel hebben om jonge landbouwers meer toegang te geven tot pachtgronden.
Meer artikelen bekijken