Startpagina Recht

Ondernemingsrechtbank beslist over uittredingen uit Milcobel

Vorig jaar spanden enkele coöperanten van Milcobel een gerechtelijke procedure aan tegen Milcobel. Nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde op 20 juli 2021 in kortgeding een voorlopige beslissing nam, volgde op 3 juni laatstleden de beslissing ten gronde.

Leestijd : 4 min

Met een aangetekend schrijven van 6 april 2021 kregen de coöperanten van Milcobel in het voorjaar van 2021 te horen dat de raad van bestuur van hun coöperatie op 3 april 2021 besliste om alle uittredingen vanaf 5 april 2021 tot en met 1 juli 2021 te weigeren. Door deze beslissing werd het effectief uittreden uit Milcobel tijdelijk onmogelijk gemaakt tot minstens 1 april 2022. Deze beslissing van de raad van bestuur was volgens Milcobel het gevolg van een toenemend aantal verzoeken tot uittreding van vennoten-melkveehouders. Een groot volumeverlies op korte termijn zou de financiële stabiliteit van de coöperatie in gevaar hebben kunnen brengen.

Kortgeding

Een aantal coöperanten waren het niet eens met deze beslissing van de raad van bestuur van Milcobel en trokken naar de rechtbank. Zij wilden immers uit Milcobel treden en aan een andere afnemer melk leveren. Omdat een gewone procedure ten gronde onvermijdelijk veel te lang zou duren, startten zij in eerste instantie een kortgeding. De kortgedingrechter volgde de uittredende coöperanten in hun eis en schorste de beslissing van de raad van bestuur van 3 april 2021.

Tegen deze schorsing door de kortgedingrechter ging Milcobel in hoger beroep bij het hof van beroep te Gent. Dit hof van beroep besliste bij arrest van 1 september 2021 om de beslissing van de kortgedingrechter in Dendermonde in al zijn beschikking te bevestigen.

Beslissing ten gronde

De uitspraken in kortgeding van vorige zomer waren slechts een voorlopige beslissing in afwachting van de beslissing ten gronde. Die beslissing ten gronde kwam er nu met het vonnis van 3 juni 2022. In dit vonnis zegt de ondernemingsrechtbank voor recht dat de beslissing van de raad van bestuur van Milcobel van 3 april 2021 nietig is. Volgens het vonnis is deze beslissing van de raad van bestuur tot een automatische en algemene weigering tot het aanvaarden van nieuwe opzeggingen in de periode van 5 april 2021 tot en met 1 juli 2021 nietig, omdat de raad van bestuur van Milcobel deze beslissing heeft genomen met overschrijding van haar bevoegdheid. De ondernemingsrechtbank komt onder meer tot dit oordeel omdat er in de beslissing van de raad van bestuur niet ondubbelzinnig beroep werd gedaan op de financiële toestand van Milcobel, zoals nochtans vereist door art. 16 van de statuten. Maar zelfs als er was verwezen naar de financiële toestand, zo vervolgt de rechtbank, zou dit de beslissing niet rechtsgeldig maken, omdat er helemaal geen bewijs is van een gevaar voor de financiële toestand van Milcobel. De rechtbank leidt dit onder meer af uit de overname van een ander bedrijf met een omzet van 40 miljoen euro, iets waarover Milcobel in juni 2021 communiceerde.

Persbericht

In haar persbericht houdt Milcobel voor dat de rechtbank Milcobel in het gelijk stelde voor wat betreft haar statutaire rechten en dat de rechtbank zou bevestigd hebben dat de nieuwe statuten van Milcobel, goedgekeurd in juni 2021, volledig rechtsgeldig zijn. Deze bewering is echter niet correct. De statutenwijziging op zich stond immers niet ter discussie in de betreffende procedure, zodat de ondernemingsrechtbank zich ook niet heeft uitgesproken over de rechtsgeldigheid ervan.

Enkel het art. 16 van de statuten werd wel getoetst, omdat dit specifieke artikel door de uitgetreden coöperanten strijdig werd geacht met de dwingende bepaling van art. 6:120 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit artikel stelt dat aandeelhouders het recht hebben om uit de vennootschap te treden. De rechtbank oordeelde dat het betreffende art. 16 van de statuten rechtsgeldig is.

Scheidingsaandeel

Een andere discussie waarover de rechtbank uitspraak moest doen, betrof de vraag naar de manier van uitbetalen van het scheidingsaandeel van de uitgetreden coöperanten. Volgens de statuten die van kracht waren op het ogenblik van de uittreding, moest Milcobel hun scheidingsaandeel binnen het jaar uitbetalen. Milcobel nam in juni 2021 echter nieuwe statuten aan die de uitbetaling spreidden over 5 jaar. De ondernemingsrechtbank stelt nu dat de wijziging van de statuten en het Intern Reglement van Milcobel van 15 juni 2021 niet mag worden toegepast op coöperanten die voor die datum hebben opgezegd. Daarbij bepaalt de rechtbank dat Milcobel het scheidingsaandeel moet uitbetalen binnen de maand na de algemene vergadering van juni 2022.

Beroep

Milcobel kondigde aan niet in beroep te gaan tegen de nietigverklaring van de beslissing van haar raad van bestuur van 3 april 2021. Tegen de beslissing omtrent de uitbetaling van het scheidingsaandeel zal Milcobel volgens haar persbericht wel hoger beroep aantekenen.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

Kan mijn pachtoverdracht na 2 jaar nog betwist worden?

Wetgeving Ik nam ruim 2 jaar geleden het landbouwbedrijf van mijn grootouders over. Op datzelfde moment werden ook de pachtrechten aan mij overgedragen en stuurden mijn grootouders een aangetekende brief aan de verpachters om hen in te lichten over de pachtoverdracht. Nu betwist een van de verpachters dat ik pachter ben, omdat een pachtoverdracht aan een kleinzoon niet zou kunnen. Is dit correct?
Meer artikelen bekijken