Elektronische monitoring ook verplicht voor bestaande luchtwassers

Naast de bestaande verplichting voor nieuwe luchtwassers moeten ook alle bestaande luchtwassers tegen 31 december 2025 over een elektronische monitoring beschikken.
Naast de bestaande verplichting voor nieuwe luchtwassers moeten ook alle bestaande luchtwassers tegen 31 december 2025 over een elektronische monitoring beschikken. - Foto: TD.

Bij controles door handhaving blijkt geregeld dat luchtwassers om ammoniakuitstoot te verminderen in stallen niet of onvoldoende werken. De elektronische monitoring moet dat verhelpen. Het is één van de maatregelen uit het Vlaamse Luchtbeleidsplan 2030, wat de basis vormde voor het stikstofakkoord. Voor nieuwe stallen met luchtwassers was er al de verplichting tot elektronische monitoring.

Luchtwassers zorgen ervoor dat landbouwbedrijven minder ammoniak uitstoten. Om een goede werking te garanderen is elektronische monitoring noodzakelijk. Bij controles door handhaving blijkt geregeld dat de stalsystemen om ammoniakemissies te reduceren uitstaan of onvoldoende werken. Met elektronische monitoring kan voortdurend worden vastgesteld of de luchtwasser op dat moment wel of niet correct in werking is. Ook geven de data aan of het stalsysteem wel behoorlijk werkt.

Controles

Uit de controles van de Omgevingsinspectie in 2020 en 2021 blijkt onder meer dat onder Vlaams minister Zuhal Demir het aantal controles van ammoniakemissiearme stalsystemen meer dan verdubbelde, het aantal gecontroleerde luchtwassers verdrievoudigde, maar ook dat er veel overtredingen zijn. Het aantal luchtwassers dat geen ammoniakemissiereductiemeting van 70% behaalden, lag in 2021 hoger dan in 2020.

Als de voorbije twee jaar bekeken worden, vertoonde 41,3% van de gecontroleerde luchtwassers een tekortkoming. Bij 15,2% van de luchtwassers gaf een indicatieve ammoniakemissiereductiemeting aan dat de 70% ammoniakreductie niet werd behaald.

Tegen 2025

Uit een studie van het ILVO (Studie naar de implicaties van een verplichting tot elektronische monitoring op bestaande luchtwassers in de Vlaamse varkenshouderij) is gebleken dat het technisch mogelijk is om op alle reeds geïnstalleerde luchtwassers een monitoringssysteem te plaatsen. Daarom besliste de Vlaamse regering om, naast de bestaande verplichting voor nieuwe luchtwassers, ook alle bestaande luchtwassers te verplichten om uiterlijk tegen 31 december 2025 over een elektronische monitoring te beschikken.

“Met elektronische monitoring kan op elk willekeurig moment worden vastgesteld of een luchtwasser op dat moment wel of niet correct in werking is. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de handhaving vergemakkelijkt, maar bovenal dat we de werkelijke uitstoot van ammoniak te allen tijde tot een minimum kunnen beperken en zo ook de gevolgen voor ons leefmilieu”, besluit minister Demir.

Kabinet Demir

Meest recent

Meest recent