Startpagina Agriflanders

Extra kennis opdoen tijdens Agriflanders

Heel wat overheidsorganisaties en standhouders maken van Agriflanders – van 12 tot en met 15 januari in Flanders Expo – gebruik om een studiedag te organiseren. Je kunt je bezoek aan de beurs dus combineren met het opdoen van extra kennis.

Leestijd : 8 min

De studiedagen vinden plaats in de Flex-vergaderzalen (zie tabel 1) aan de hoofdingang van het beurscomplex, tegenover hal 1.

01-3377 - studiedagen-web

Hieronder vind je een korte beschrijving van deze randevenementen. Opgelet bij sommige studiedagen moet je tijdig inschrijven en/of zijn de plaatsen beperkt.

De informatie van de GLB-infosessies 2023-2027 van het departement Landbouw en Visserij en het Vlaams Ruraal Netwerk vind je hier.

Poeljen en/of leghennen in niet-kooisystemen

Het 2 jaar durende Europese onderzoeksproject Best Practice Hens startte medio 2021 op vraag van (en gefinancierd door) de Europese Commissie (DG Santé). Het onderzoekersconsortium bevat partners uit 5 landen, namelijk Nederland, België, Denemarken, Spanje en Polen. Doel van het project is allerhande info te verzamelen rond hoe poeljen en leghennen het best gehouden worden in alternatieve (kooivrije) systemen. Op die manier wil het project Europese pluimveehouders die zouden willen overschakelen naar alternatieve systemen, ondersteunen. Leren uit de ervaring van anderen staat in dit project centraal!

Onlangs werden een aantal ‘Praktische Samenvattingen’ gepubliceerd met daarin tips & tricks om het welzijn van poeljen en leghennen op punt te houden of te verbeteren in deze alternatieve (kooivrije) huisvestingssystemen. Ze handelen over topics zoals drinkwater, verrijking en licht en werden bewust kort gehouden zodat ze vlot raadpleegbaar zijn. Deze beste praktijken kunnen toegepast worden door pluimveehouders die zouden willen starten en/of overschakelen naar dergelijke systemen, maar uiteraard ook door zij die momenteel reeds pluimvee houden in dit soort systemen. Ze bieden eierproducenten gevalideerde en toegepaste kennis met betrekking tot alternatieve huisvestingssystemen en helpt ze te beslissen over een mogelijke overstap naar niet-kooi systemen. Al moet er wel vermeld worden dat onder andere ook het beleid van land tot land kan verschillen en de situatie vaak kan bemoeilijken. Zo is het in Vlaanderen momenteel zeer onzeker of de nodige vergunningen uitgereikt zouden kunnen worden voor wie dat zou willen.

Het onderzoekersconsortium hecht veel waarde aan feedback vanuit de sector. Tijdens 2 identieke infomomenten op donderdag 12 januari (9 - 10.30 uur en 10.30 - 12 uur) zal info worden verstrekt rond dit thema en zal ook gevraagd worden naar feedback op deze praktische samenvattingen. Na het invullen van een korte enquête, kan een gratis toegangsticket voor de beurs bekomen worden. Iedereen die iets te maken heeft met de professionele pluimveesector is welkom. Een gedetailleerd programma zal nog worden verspreid via http://www.pluimveeloket.be/agenda/disseminatie_BPH.

OpsDrone inspratieworkshop toeleveranciers

In kader van het Coock OpsDrone project organiseert ILVO in samenwerking met projectpartners VITO en Flanders Make een inspiratieworkshop voor toeleveranciers op Agriflanders. Door demonstratiedatasets en potentiële business cases te presenteren, willen ze de toeleverancierbedrijven inspireren en warm maken om na te denken over het gebruik van professionele dronediensten. Er zal een inspiratiecase rond het detecteren van ongewenste onkruiden voorgesteld worden. Bovendien zullen bedrijven (TBA) die reeds droneservices in hun bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd hun ervaring delen aan de hand van interessante presentaties.

Inschrijven kan via deze link en indien gewenst kan er gratis een ticket voor de beurs en lunch voorzien worden.

VLM-infomomenten

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseert op 2 beursdagen 3 infomomenten.

Beheerovereenkomsten voor meer biodiversiteit Wil je meer weten over de VLM-beheerovereenkomsten in de periode 2023-2027? De Vlaamse Landmaatschappij vertelt je er op 12 januari graag alles over tijdens de studienamiddag ‘Beheerovereenkomsten voor meer biodiversiteit op het platteland’.

Landbouwers die op hun landbouwpercelen willen werken aan meer biodiversiteit, kunnen daarvoor een beheerovereenkomst sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Ze engageren zich dan om 5 jaar lang bepaalde maatregelen uit te voeren op een deel van hun percelen. Dat kan gaan over faunaranden of fauna-akkers aanleggen waar akkervogels zich thuis voelen, tot knotbomen, heggen en houtkanten onderhouden, wat belangrijk is voor bijvoorbeeld vleermuizen. In ruil voor hun inspanningen krijgen de landbouwers een jaarlijkse vergoeding.

Bijen en landbouw Een aantal belangrijke teelten in Vlaanderen is afhankelijk van bestuivers. Vooral wilde bijen hebben een toegevoegde waarde, maar het gaat niet goed met de wilde bij. Het Europese project Beespoke heeft het doel om het aantal natuurlijke bestuivers te verhogen. Daarvoor gebeurt er onderzoek, maar ontwikkelden we bijvoorbeeld ook op maat gemaakte bloemenstroken. Tijdens deze toelichting op 12 januari leer je hoe wilde bijen en landbouwers elkaar kunnen helpen. VLM nodigt hiervoor enkele prominente sprekers uit.

Met Leader het Vlaamse platteland in In deze sessie op 13 januari licht de Vlaamse Landmaatschappij toe wat Leader is, en wat Leader kan betekenen voor landbouwers en de landbouwsector. Leader is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Daarnaast is Leader ook een werkwijze. Verschillende vertegenwoordigers uit de lokale plattelandsgemeenschap, waaronder landbouwers, bepalen in hun gebied samen de strategie voor een duurzame ontwikkeling en voeren die strategie uit via projectoproepen.

Heb jij de ideeën, de goesting of de kennis voor het platteland van je dromen? Ken jij de zwakke én de sterke punten van jouw streek en denk je graag mee met anderen? Tijdens deze sessie legt VLM uit hoe landbouwers als ondernemers zelf Leader-projecten op poten kunnen zetten of ondersteunen, en met Leader de uitdagingen op het platteland mee kunnen aanpakken.

Bio, een keuze voor de toekomst

Dit seminarie op 12 januari is een organisatie van Bio zoekt Boer en Bio zoekt keten, gezamenlijke projecten van BioForum, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat, met financiële steun van de Vlaamse overheid.

De vraag naar biologische producten neemt al jaren toe. Ondanks dat dit nu onder druk staat door de huidige koopkrachtdaling zullen er op lange termijn toch steeds kansen blijven voor duurzame producten met een toegevoegde waarde. Tijdens deze voordracht geven de organisatoren een stand van zaken en de evolutie van bioconsumptie en -productie. Aansluitend kun je luisteren naar de inspirerende verhalen van 2 waardegedreven ketenpartners uit de akkerbouw en melkveehouderij, die rechtstreeks leidden tot meer bio in winkel én veld.

Afsluitend is er een netwerkreceptie aan de beursstand (nr. 4511) van BioForum. Van harte welkom om samen het bio-glas te heffen op 2023! Deelnemen is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan via deze link.

Eiwitketens, van veld(boon) tot bord

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland organiseren op 13 januari de grensoverschrijdende themadag ‘Eiwitketens, van veld(boon) tot bord’.

Om aan de (veranderende) vraag naar voedsel en voeder te voldoen, moeten we eiwitproductie en -consumptie herzien en verduurzamen. Op de themadag 'Eiwitketens, van veld(boon) tot bord' staan de organisatoren stil bij de verschillende facetten verbonden aan deze uitdaging. De themadag richt zich tot land- en tuinbouwers, beleidsmensen en onderzoeksinstellingen. Bijkomend doel is om deelnemers van de 3 provincies samen te brengen om ideeën en aanpak uit te wisselen en zo grensoverschrijdende (project)werking te stimuleren.

In de voormiddag (9.30 -12.15 uur) wordt een beeld gegeven van wat speelt van veld(boon) tot bord: van een helikopterzicht op eiwitdiversificatie, over de krijtlijnen van het beleid (Europees, Vlaams, Zeeuws …) en de verdieping in de primaire productie, voeder- en voedingstoepassingen tot een globale ketenbenadering.In de namiddag is er de mogelijkheid om vrijblijvend een geleid bezoek te volgen aan thema-gerelateerde standen op de beurs.

Gratis deelname, maar inschrijven is nodig voor 8 januari. Het aantal plaatsen is beperkt. Een gedetailleerd programma en de inschrijflink vind je hier.

Soja in 1.000 tuinen

'Soja in 1000 Tuinen' is een burgerwetenschapsproject dat kadert binnen het Grand Challenges Programma, met samenwerking van onderzoekers van VIB, ILVO, UGent en KU Leuven.

Het is belangrijk om in kaart te brengen welke bacteriesoorten in welke bodems in Vlaanderen goed samenwerken met soja. Vandaag is soja immers een subtropische plant die niet aangepast is aan onze omgeving. Willen we daar iets aan doen, dan moeten we de juiste lokale partners vinden in onze bodem die stikstof kunnen opnemen voor de sojaplant. Met de hulp van meer dan 1.000 burgerwetenschappers verspreid over heel Vlaanderen, waaronder ook tientallen landbouwers, gingen de onderzoekers uit dit project na welke lokale bacteriesoorten goede partners zijn voor soja. Deze kennis wordt dan verder vertaald in richtlijnen voor landbouwers om zo de lokale sojateelt te optimaliseren. Op lange termijn beoogt dit project dat Vlaamse boeren soja kunnen telen op een economisch rendabele manier.

Als onderdeel van het 'Soja in 1.000 Tuinen' project organiseert men op 13 januari 2023 een omgekeerd wetenschapscafé. Deelnemers krijgen een inkijk in de wetenschappelijke analyses die gebeuren in het project en in enkele resultaten. Daarnaast kunnen deelnemers tijdens een informeel, laagdrempelig rondetafelgesprek hun kijk op en vragen over het telen van nieuwe gewassen zoals soja delen met onderzoekers en andere experten. Het belangrijkste doel van deze 'omgekeerde wetenschap' is om de deelnemers de kans te geven hun vragen, bedenkingen en aanbevelingen te formuleren naar experten toe. Een eerdere editie met burgerwetenschappers was reeds zeer succesvol en leerrijk. De uiterst waardevolle feedback wordt meegenomen in het verdere verloop van het project.

DataVOORdelen

Om de waarde van data voor zowel boeren als bedrijven in kaart te brengen heeft ILVO een nieuwe, unieke workshop ontwikkeld. We gaan op 13 januari dieper in op verschillende verdienmodellen rond data en brengen alle partijen met elkaar in gesprek. ILVO wil aantonendat landbouwers en bedrijven in de agrovoeding partners zijn die samen een voordeel halen uit data.

Melkvee: met gezondere klauwen naar betere koeien!

Klauwgezondheid is van oudsher een heel belangrijk gezondheidsaspect op onze melkveebedrijven, dat bewijzen de vele Vlaamse gezegden in dit verband: ‘zonder klauwen, geen koe – de klauwen halen het voer en brengen de melk – …’. Ook voor onze hedendaagse koeien op de moderne melkveebedrijven zijn deze spreekwoorden nog steeds van tel.

Tijdens deze voordracht door professor Geert Opsomer op 13 januari zal dieper worden ingegaan op de factoren waar we in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding mee aan de slag gaan om op het melkveebedrijf een betere klauwgezondheid, en daardoor betere koeien, na te streven.

Tracy, de varkenssector digitaliseert verder

Traceerbaarheid in de varkenshouderij heeft enkel nut als die snel en efficiënt verloopt. In 2006 digitaliseerde de organisatie Belpork vzw zijn volledige documentenstroom binnen de toenmalige Certus-kwaliteitswerking. Het project werd Tracy gedoopt. Deze digitale databank maakt het mogelijk de weg die het varkensvlees onder Certus-label aflegt te reconstrueren, van varken tot verkooppunt en vice versa.

Tracy is een doeltreffend en internationaal befaamd traceersysteem. Het huidige systeem is echter na 16 jaar verouderd en niet afgestemd op het nieuwe BePork-kwaliteitslabel. Belpork vzw is daarom bezig aan een volledige vernieuwing van het Tracy-systeem in nauw overleg met de verschillende federaties in de sector. De lancering wordt voorzien begin 2023.

De varkenssector is klaar voor deze digitale overgang. Met het pilootproject e-VKI wordt dit aangetoond. Op 14 januari geeft Belpork vzw een demonstratie van dit vernieuwde online platform.

Boer(in) zoekt korte keten

Korte keten is een verdienmodel waarmee ondernemers hun inkomen willen diversifiëren. Vandaag vinden meer dan 4.000 land- en tuinbouwers in de korte keten een perspectief om hun bedrijf verder uit te bouwen.

Het Steunpunt Korte Keten begeleidt boeren die rechtstreeks aan de consument verkopen. Korteketenboeren kunnen er terecht voor vorming, advies, informatie, begeleiding, groepsaankopen, bedrijfsbezoeken, en belangenbehartiging. Het Steunpunt is in Vlaanderen het eerste aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers die met korte keten willen starten of hun activiteit willen opschalen. Het Steunpunt maakt deel uit van Ferm vzw.

Op 14 januari gaat Michaël Van Droogenbroeck, financieel journalist VRT, in gesprek met 6 van hen. Ervaar samen met hem hoe collega-boeren hun dromen in praktijk omzetten en maak samen met ons plannen voor de toekomst. Om 16 uur wordt ook de Korte Keten Award uitgereikt ebn afgesloten met een verjaardagsviering. Deelname is gratis maar inschrijven is nodig en dit voor 8 januari. Deelnemen kan zonder aankoop van een ticket voor de beurs.

AV

Lees ook in Agriflanders

Meer artikelen bekijken