Startpagina Akkerbouw

Landbouwers vragen eenvoudigere procedure voor gebruik van houtsnippers

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ziet houtsnippers als groenafval dat afgevoerd moet worden naar een recyclage-inrichting. Landbouwers mogen houtsnippers dus niet zomaar gebruiken op hun land. Ze kunnen wel houtsnippers van ecologisch beheerde landschapselementen in de bodem werken.

Leestijd : 3 min

Volksvertegenwoordiger Chris Steenwegen (Groen): “Nochtans zijn beheerresten van houtkanten en knotbomen perfect in te werken. Het gebruik van houtsnippers verhoogt het koolstofgehalte van de bodem en kan ook dienen om reststikstof af te vangen.”

Hij wilde in de commissie Leefmilieu van 9 mei van minister Zuhal Demir (N-VA) weten hoe zij staat tegenover het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar.

Van bekende herkomst

De minister antwoordde dat in het actieplan voedselverlies en biomassareststromen een wettelijk kader voor het gebruik van houtige biomassa als bodemverbeteraar zou worden bekeken. De Bodemkundige Dienst van België (BDB) voerde hier een studie over uit. Daaruit bleek dat het door de chemische samenstelling mogelijk is om grotere hoeveelheden toe te dienen in landbouwpercelen. Op die manier kan men een boost geven aan het organischestofgehalte van de bodem. Een kanttekening is daarbij dat de herkomst van de houtsnippers moet gekend zijn.

Commissielid Chris Steenwegen vindt het spijtig dat een landbouwer de houtsnippers van zijn eigen bomen niet zomaar zou mogen gebruiken op zijn land. Er is wel de mogelijkheid om houtsnippers die van ecologisch beheerde landschapselementen komen in de bodem in te werken. Daarvoor moet volgens hem echter steeds een grondstofverklaring worden aangevraagd. Deze aanvraag geldt voor allerlei afval, maar is niet op maat van houtsnippers bij een landbouwbedrijf. Het is volgens Steenwegen ook heel complex. Men moet heel wat vragen beantwoorden, staalnames en monsteranalyses bijvoegen en de opvolging van de resultaten in het veld moet worden verzekerd. Voor de gemiddelde landbouwer is dit niet evident en zeker niet laagdrempelig. Het is bijgevolg een weinig gebruikte mogelijkheid en meteen een gemiste kans, omdat verscheidene Vlaamse beleidsdoelstellingen net het potentieel van een bodem om koolstof op te slaan, benadrukken.

Ecoregeling

In het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringloop en afvalstoffen (Vlarema) 9 is te lezen dat ze vragende partij zijn om een regeling uit te werken om het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar te faciliteren. Ze vragen om hier op korte termijn werk van te maken.

Minister Demir telt in de periode 2018-2022 slechts 2 afgeleverde grondstofverklaringen voor het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar. Ze verwijst naar de ecoregeling van het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat het toedienen van houtsnippers vermeldt. Een van de subsidievoorwaarden van deze ecoregeling is dat de landbouwer over een grondstofverklaring beschikt voor het aanvoeren van houtsnippers op zijn percelen. De OVAM heeft het standpunt ingenomen dat er geen grondstofverklaring nodig is voor het gebruik van houtsnippers die afkomstig zijn van beheer van landschapselementen die zich op de eigendom van de landbouwer bevinden.

Demir zegt dat momenteel wordt bekeken hoe we het gebruik van hout-snippers gemakkelijker kunnen maken.

Steenwegen ziet nog steeds een verschil in de ecoregeling van het GLB, waarbij een attest nodig, terwijl OVAM dat niet nodig vindt. Dat is in tegenspraak met de praktijk van de dag van vandaag. Hij toont zich anderzijds tevreden met het feit dat dat obstakel zal weggewerkt worden en dat in de praktijk lokale eigen productie op de eigen grond kan gebruikt worden.

Fons Jacobs

 

Wil je meer weten over het nut en gebruik van houtsnippers? Boerennatuur Vlaanderen stippelde omtrent dit thema een wandeltocht met infoborden uit rondom Bierbeek.

Lees ook in Akkerbouw

Zonneboer(in) en klanten investeren samen

Akkerbouw Te midden de ‘Week van de Korte Keten’ lanceerde het Steunpunt Korte Keten de tweede editie van het concept ‘Zonneboeren’. Dit project brengt boer(inn)en en consumenten samen die willen investeren in groene energie en lokaal voedsel.
Meer artikelen bekijken