Startpagina Recht

De procedure na openbaar onderzoek rond ruimtelijk uitvoeringsplan

Een aantal maanden geleden diende ik een bezwaarschrift in tegen een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dit plan voorzag onder meer in de omzetting van de agrarische bestemming van sommige van mijn weides naar natuurgebied. Momenteel hoor ik niets meer van dat RUP. Hoe verloopt deze procedure verder? En wat kan ik doen als de overheid mijn weides toch tot natuurgebied herbestemt?

Leestijd : 4 min

Het bezwaarschrift dat u indiende, past binnen het openbaar onderzoek dat verplicht moet worden gevoerd wanneer de overheid een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan vaststelt. In uw geval gaat het om een ruimtelijk uitvoeringsplan dat door het Vlaamse Gewest wordt vastgesteld, een zogenaamd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Zo’n openbaar onderzoek moet verplicht 60 dagen lopen.

Na de beëindiging van een openbaar onderzoek behandelt de Vlaamse regering rechtstreeks de bezwaren voor het GRUP, en kan zij voor de definitieve vaststelling van het GRUP aan het plan ten opzichte van het voorlopig vastgestelde ontwerp- GRUP (enkel) wijzigingen aanbrengen die gebaseerd zijn op of die voortvloeien uit de adviezen, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn. Daarnaast beoordeelt het Team MER van de Vlaamse overheid de kwaliteit van het planmilieueffectrapport. Tot slot moet de Vlaamse regering het advies inwinnen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Definitieve vaststelling

De Vlaamse regering moet volgens de wet op straffe van verval binnen een termijn van 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een GRUP definitief vaststellen. De Vlaamse regering kan wel op gemotiveerd verzoek van het departement beslissen om deze termijn te verlengen met 60 dagen. Ook wordt de vaststellingstermijn geschorst gedurende de volledige duur van de behandeling van de adviesaanvraag door de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Rekening houdende met deze termijnen en met het feit dat het openbaar onderzoek voor het GRUP dat u aanbelangt, werd beëindigd op 8 mei 2023, heeft de Vlaamse regering nog minstens tot en met 4 november de tijd om het GRUP definitief vast te stellen, of tot en met 3 januari 2024, indien de termijn wordt verlengd. Deze 2 termijnen zullen ook nog worden verlengd met de periode waarin de Raad van State zich buigt of heeft gebogen over de adviesaanvraag van de Vlaamse regering. De overheid kan met andere woorden in elk geval nog tijdig tot een definitieve vaststelling van het GRUP komen.

De Vlaamse regering moet bij de definitieve vaststelling van het GRUP deze bekendmaken bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad (binnen 60 dagen), op de website vermeld in het Belgisch Staatsblad. Het GRUP en het vaststellingsbesluit moeten ook ter inzage worden gelegd in elke gemeente die betrokken is bij het GRUP.

Het ruimtelijke uitvoeringsplan zal 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking treden.

Beroep indienen tegen het GRUP

Indien uw bezwaar niet wordt gevolgd en uw weides toch een bestemming van natuurgebied krijgen, kunt u enkel nog een beroep indienen tegen het definitief vastgestelde GRUP. Aangezien er in de regelgeving geen administratief beroep (georganiseerd beroep bij een overheid) wordt voorzien tegen een besluit tot definitieve vaststelling van een GRUP, kan hiertegen meteen een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De beroepstermijn bij de Raad van State bedraagt 60 dagen. Deze termijn zal aanvangen na de hierboven beschreven drieledige bekendmaking van de definitieve vaststelling van het GRUP. Als het besluit dus bijvoorbeeld gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, maar nog niet ter inzage ligt in de betrokken gemeenten, zal de beroepstermijn nog geen aanvang nemen.

Daarnaast kan bijkomend aan het beroep tot nietigverklaring ook de schorsing van de uitvoering van het GRUP tot aan de uitspraak over het beroep tot nietigverklaring gevorderd worden, desgevallend bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Wordt er geen schorsing gevraagd of wordt deze niet bekomen, dan zal het nieuwe GRUP in elk geval al gelden tot op het moment dat de Raad van State beslist over het beroep tot nietigverklaring.

Controle

Voorlopig kunt u niets meer ondernemen dan afwachten welke beslissing de Vlaamse regering neemt met betrekking tot de definitieve vaststelling van het GRUP. U doet er wel goed aan om zelf regelmatig te controleren of er al een beslissing werd genomen door de Vlaamse regering. U kan dit doen door zelf op de website van het Belgisch Staatsblad via het zoekformulier elke publicatie over het betreffende RUP na te kijken, maar evengoed kunt u zeer regelmatig navraag doen bij de dienst omgeving van een van de betrokken gemeenten.

Indien uit de definitieve vaststelling van het GRUP zou blijken dat uw bezwaarschrift niet werd gevolgd en u wenst verdere stappen te ondernemen, dan is het zaak om zo spoedig mogelijk uw advocaat te raadplegen. De opmaak van een goed onderbouwd beroep bij de Raad van State vergt immers heel wat tijd. De termijn van 60 dagen is geen overbodige luxe, als men er rekening mee houdt dat soms nog stukken moeten worden opgevraagd bij de administratie.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

Meer artikelen bekijken