Startpagina Actueel

“Geen nieuwe natuurgebieden aanleggen”

De Nederlandse BBB boekte in maart een klinkende overwinning bij de provinciale verkiezingen. Voor de vervroegde verkiezingen van november in Nederland zal het resultaat volgens de peilingen een stuk minder goed zijn. In het verkiezingsprogramma van de BBB is er aandacht voor onder meer stikstof en de wolf.

Leestijd : 3 min

In het verkiezingsprogramma van de Nederlandse BoerBurgerBeweging (BBB) is er nog steeds veel aandacht voor landbouw en voedselzekerheid, maar dat is maar een van de vele thema’s waarop deze jonge politieke partij inzet.

Nederland heeft met een gematigd zeeklimaat en een vruchtbare delta een van de meest geschikte regio’s voor voedselproductie ter wereld. Volgens de Nederlandse partij BBB heeft Nederland daarmee een verantwoordelijkheid tot voorbij de grenzen. “Onze boeren verdienen een overheid waarop ze kunnen vertrouwen. De overheid moet een langjarig beleid voeren waar een ondernemer op kan investeren en dat hem de ruimte geeft om te ondernemen”, staat in het verkiezingsprogramma van de BBB.

Strenger voor import

“De doelstellingen en regels die gelden voor producten van Nederlandse landbouwers moeten ook gelden voor de producten die vanuit Europa en de wereld ingevoerd worden. We moeten niet importeren wat we zelf niet mogen produceren.”

De partij wil, daar waar mogelijk, biodiversiteit versterken. “Dit doen we niet door nieuwe natuurgebieden aan te leggen, maar door flora en fauna te beheren in de juiste aantallen, wat ook soms betekent dat er geen plek is voor een soort. We versterken de biodiversiteit ook door educatie, vergroening van de omgeving en beheer via jacht.

We willen de bodem- en waterkwaliteit verbeteren en de bodem ook voor de toekomst geschikt houden voor de voedselproductie die we nodig zullen hebben. Goed beheer is gestoeld op wetenschap en waarneming; gemeten waarden staan centraal in beleidsuitvoering, vergunningverlening en handhaving.”

Eén ministerie

De BBB wil in Nederland één ministerie van Landbouw, Natuurbeleid, Visserij en Voedselkwaliteit, met één minister aan het roer. “Er komt geen afzonderlijke minister meer voor Stikstof en Natuur. De huidige Nederlandse stikstofwet moet van tafel. De lockdown die Nederland zichzelf heeft opgelegd vanwege de wurgende stikstofregels, van agrarische ondernemers, infrastructuurprojecten en bouw, moet zo snel mogelijk worden beëindigd.”

In navolging van de aanwijzing van Natura 2000 wil de Nederlandse BBB in Europa een Food 2050. “Daarbij zijn bepaalde teelt- en visgronden essentieel voor de voedselproductie. Deze gebieden worden door de landen zelf aangewezen en de regeringen moeten deze hoogproductieve landbouwfuncties beschermen. Hoogproductieve landbouw spaart wereldwijd ruimte- en landgebruik en versterkt de voedselzekerheid. Dierlijke mest moet geaccepteerd worden als groeibevorderaar en grondstof. De EU moet stimuleren dat kunstmest vervangen wordt door producten uit dierlijke mest.”

In planologische procedures moet voor de BBB voedselzekerheid en de leefbaarheid van het platteland een wettelijk onderdeel zijn van de afweging over ruimtegebruik. “We zetten voorts in op het bevorderen van voedsel van dichtbij boven producten van ver weg. We stimuleren dit door het verlagen van de kosten voor korte ketens en door het verhogen van de kosten voor voedsel van ver weg. Hier kan worden gedacht aan een toeslag per kilometer of aan andere stimuleringsregels.”

 

Nationale grondbank

De BBB is tegen het verplicht braak laten liggen van vruchtbare landbouwgrond in Nederland. Braak liggen leidt volgens de partij tot functie- en kapitaalverlies. De partij is voorstander van een nationale agrarische grondbank. De grond in deze bank wordt aangeduid als landbouwgrond en kan voor niets anders worden ingezet. Ruimte die vrijkomt door vrijwillige stopzetting moet worden ingezet voor andere landbouwers.

Er komt voor de BBB geen wettelijke verplichting van biologisch landgebruik, zoals door Europa voorgesteld wordt. “Voordat we de Europese herstelwet aanvaarden, maken we een analyse van de sociaaleconomische impact van deze wet. We geven invulling aan de Natuur- en Habitatrichtlijn en baseren beleid op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. We baseren ons op tellingen en metingen. Niet het model, maar de vastgestelde staat van flora en fauna is richtinggevend.”

Wolfbeheer

De BBB vindt dat een aantal beschermde soorten, waarvan bekend is dat ze problemen veroorzaken, zoals de zwarte rat, de wolf, de das en de bever in aantal beheerd moeten worden. Voor BBB is het ten slotte belangrijk dat landbouw mogelijk blijft in het veenweidegebied.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Thomas More-studenten ruilen 5 dagen hun leslokaal in voor hal 7

Agribex De sector heeft een acute nood aan deskundige werkkrachten die thuis zijn in landbouwmechanisatie. Het beroep wordt daarom extra in de kijker gezet in hal 7 op het thema-eiland Workshop Live tijdens Agribex. Studenten Landbouwmechanisatie van de Thomas More-hogeschool zullen er dagelijks aan de slag zijn.
Meer artikelen bekijken