Startpagina Uw stem

Opinie: Regionale familiale landbouw wordt verdreven door Natuurpunt!

Wanneer is het genoeg vragen landbouwers van Zuidoost-Vlaanderen zich af. Het lijkt er momenteel op dat het voor Natuurpunt nooit zal genoeg zijn. Zij dienen nu een nieuw natuurbeheerplan in met een omvang van 600 ha.

Leestijd : 5 min

Natuurpunt heeft een aanvraag ingediend om de bestaande natuurbeheerplannen voor de Beverbeekvallei en het Duivenbos samen te voegen en dit samengevoegde plan uit te breiden met een nieuw deelgebied, namelijk de Kabbeekvallei. Het globaal kader is gelegen in deelgemeenten van Herzele en Ninove.

Het gaat om een natuurbeheerplan van het type 4 met de bedoeling om een gigantisch natuurreservaat tot stand te brengen. Niet enkel de landbouw wordt hierdoor getroffen; ook de paardenhouderij, recreatie, toerisme, grondeigenaars en de omliggende woningen zullen op korte en lange termijn de impact hiervan voelen.

Toekomst en broodwinning bedreigd

“Onze toekomst en broodwinning is bedreigd en we kunnen dit niet laten gebeuren”, klinkt het bij geïmpacteerde landbouwers. “Het is eigenlijk een beetje arrogant te noemen, en dan drukken we ons nog heel beleefd uit”, aldus Jo Van der Donck, één van de getroffen landbouwers. “Stel je eens voor dat men komt zeggen dat je 20 % van je tuin op termijn zal verliezen omdat men dit een andere bestemming wil geven.”

“Natuurpunt heeft dat plan eenzijdig ingediend zonder enig overleg met de landbouwers en grondeigenaars. In dit plan van Natuurpunt staat een zogenaamd ‘Globaal kader’ uitgetekend dat rond de Beverbeekvallei, Kabbeekvallei en Duivenbos bijna 600 ha bevat. Dit is ongeveer 1.200 voetbalvelden groot!”

Manke onderbouwing

Uit het dossier kan niet worden afgeleid waarom de afbakening van een zo ruim gebied nuttig, laat staan absoluut noodzakelijk is voor een betere ecologische onderbouwing van de gemaakte keuzes in het natuurbeheerplan. De motivering van de aanvraag is dan ook niet toereikend.

Bijna 70% van het globaal kader ligt in landbouwgebied. Natuurpunt wil dit hele gebied wijzigen in een aaneensluitend geheel van bossen die worden doorsneden met meer open stukken grasland en ruigten. Dit zet de landbouw in het gehele gebied verder onder druk. De bewering dat de betreffende gronden ‘een lagere landbouwkundige waarde hebben’ wordt niet onderbouwd, althans niet gestaafd aan de hand van kwantitatieve en verifieerbare informatie. De enige bedoeling van de afbakening van een gebied van bijna 600 ha, dat momenteel voor bijna 70% een landbouwbestemming heeft, lijkt erin te bestaan aankoopsubsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos te kunnen verkrijgen voor de verwerving van de percelen in kwestie.

Dit zet een enorme druk op de markt voor landbouwgronden en heeft een prijsopdrijvend effect, waardoor de grond voor veel landbouwers onbetaalbaar wordt, anderzijds als Natuurpunt op een gegeven moment voorkooprecht krijgt zal geen enkele landbouwer of investeerder geïnteresseerd zijn in deze gronden waardoor natuurpunt automatisch het alleenrecht krijgt en de prijs voor de waardevolle grond daalt ten nadele van grondeigenaars. Dat is op vandaag nog niet duidelijk maar tegenwoordig worden wetten snel gewijzigd.

Betreding niet toegelaten

Ook voor de omliggende burgers en toerisme in de regio (wandelaars/fietsers) is dit een slechte zaak. Een natuurgebied type 4 is een reservaat waar in principe niet mag gewandeld of gefietst worden, het mag op zich niet betreed worden tenzij dit is aangevraagd en zo voorzien is. Voorlopig zijn enkele wandelpaden in de Duivenbossen voorzien om te betreden, maar dit gaat dus over een beperkt gebied.

Wil men in dit reservaat everzwijnen en wolven introduceren? Everzwijnen zijn in sommige regio’s nu al niet meer te controleren. Dan wordt er meer enkel de landbouw bedreigd. Er staat hier trouwens niemand te wachten voor de wolf in zijn achtertuin.

Impact ook voor burger en toerisme

Eén ding is duidelijk, de impact zal niet enkel voor landbouw zijn maar ook voor de burger en toerisme, in dit gebied is het bijvoorbeeld verboden tenten op te zetten enzomeer waardoor Chiro-kampen en andere ook verboden zijn. Ook sport mag niet meer beoefend worden waardoor teens getroffen of nabijgelegen sportvelden (zoals VK Nederhasselt) op termijn in de problemen kunnen komen.

Nochtans, volgens natuurpunt zou er op ‘korte termijn’ niets veranderen voor de landbouwers en paardenhouders en kunnen zij deze gronden verder beheren zoals vandaag. De vraag is; waarom hebben ze deze dan mee ingekleurd? Als er dan toch niets zou veranderen hoeven ze al die landbouwgronden toch niet mee te nemen in dat globaal kader.

“Deze valse woorden hebben ze ons 20-30 jaar geleden ook al verteld met de natura 2000 gebieden en de VEN-gebieden, ook hier dragen we vandaag nog de gevolgen van… In de regio zie je veel graslanden omgeven door bomen en bossen, vandaag worden wij als ‘groene’ landbouwers gestraft net doordat we zo goed voor onze natuur zorgen. Als ze morgen via Europa nieuwe natuurwetten (bijvoorbeeld natuurherstelwet) opdringen zullen deze ingekleurde gebieden opnieuw geviseerd worden.”

Enkel winst voor Natuurpunt

Vele van deze gronden zijn graasweides voor de koeien. Wat is er beter voor de natuur en het klimaat dan permanente graslanden die naast hun ecologische meerwaarde ook nog een economische waarde hebben en ingezet worden voor onze lokale familiale voedselproductie?

Natuurpunt en vele beleidsmakers van vandaag vergeten dat grasland, bieten,… ook aan fotosynthese doen en per jaar evenveel bijdragen aan het klimaat en CO2 opslag. En dan hebben we het over een bos in de fleur van zijn leven. In gans dit verhaal is er enkel winst voor Natuurpunt en geen winst voor de natuur en het klimaat. Graslanden enzovoort vervangen door bomen is enkel op papier goed voor het klimaat maar iedereen die iets van biologie kent weet dat dit onzin is! Waarom men dan telkens de landbouwgronden viseert en onze lokale voedselproductie in het gedrang brengt blijft de vraag! Het wordt dringend tijd dat men het beleid hervormt en deze pijnpunten aanpakt want eens we afhankelijk zijn van het buitenland om onze voeding te voorzien zien we de toekomst van ons land maar somber in…

Als we kijken naar de ecologische langetermijnvisie in het aangevraagde beheerplan is het de bedoeling om van de 578 ha (waarvan 70% landbouwgebied) 310 ha gesloten landschap bos en 88 ha halfopen landschap bos te verwezenlijken, daarnaast 180 ha halfopen landschap graslanden, beheert door natuurpunt met nulbemesting, geen gewasbeschermingsmiddelen, geen toerisme,… Dat komt ongeveer neer op 300 ha extra bosuitbreiding!

Dus voor Natuurpunt is het doel dat ze die volledige 578 ha in eigen beheer hebben binnen de 50 à 100 jaar. Natuurpunt beweert nochtans dat er op korte termijn voor de landbouwers niets verandert, niets is minderwaar.

Respect en toekomstperspectief gevraagd

Het behoud van een betekenisvolle agrarische sector is van essentieel belang voor onze voedselvoorziening. Bovendien levert precies de landbouw een zeer waardevolle bijdrage aan de instandhouding van de open ruimte.

De landbouwers, grondeigenaars en omliggende burgers gaan zich hiertegen massaal verzetten klinkt het: “Het enige dat we vragen is respect en toekomstperspectief”, aldus Jo Van der Donck, één van de getroffen landbouwers.

“De verenigde jonge landbouwers ondersteunen de getroffen landbouwers en zullen ten gepaste tijde actie ondernemen”, klinkt het ten slot nog

Jo Van der Donck

Lees ook in Uw stem

Lezersbrief: Natuurgebieden versus landbouw (stikstof...)

Uw stem Boerenzoon, natuurliefhebber en gepensioneerd wetenschapper (studies landbouw, milieuwetenschappen, chemie, natuurbehoud, preventieadviseur) Paul Henri heeft in deze lezersbrief objectief zijn mening omtrent de huidige discussies in politiek en ten velde over landbouw versus natuur, stikstof.... trachten neer te pennen.
Meer artikelen bekijken