Veranderingen voor de vrederechter op komst

De vrederechter is vaak belast met pacht en erfdienstbaarheden. De wetswijzigingen hebben geen in- vloed op dergelijke zaken.
De vrederechter is vaak belast met pacht en erfdienstbaarheden. De wetswijzigingen hebben geen in- vloed op dergelijke zaken. - TD

Wij lichten onze lezers nu al in van wat per 1 september zal gaan veranderen. In het artikel van vandaag belichten we de wijzigingen voor de vredegerechten en politierechtbanken.

Minder beroepsmogelijkheden

Op vandaag bestaat de mogelijkheid om tegen de vonnissen van vredegerechten en politierechtbanken beroep in te stellen als het bedrag van de vordering de 1.860 euro overschrijdt. Artikel 28 van de toekomstige wet tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde past dit bedrag aan tot 2.000 euro.

Hierdoor zal dus in minder zaken nog hoger beroep kunnen worden ingesteld en zal de beslissing van de politierechters of vrederechters meteen de definitieve beslissing zijn. Partijen zullen in dergelijk geval immers alleen nog cassatieberoep kunnen aantekenen, waarbij het Hof van Cassatie niet meer de feiten en de vorderingen zelf beoordeeld, maar louter nagaat of de vrederechter of politierechter op een wettige manier tot zijn of haar beslissing kwam.

In de volksmond wordt daarom wel eens gezegd dat het Hof van Cassatie enkel op procedurefouten onderzoekt. Voor het geval het Hof van Cassatie een onwettigheid terugvindt in het vonnis van de politierechter of vrederechter, wordt dit vonnis door het Hof van Cassatie verbroken en moet opnieuw een vrederechter of politierechter uitspraak doen over de verschillende vorderingen.

Het met deze nieuwe wetswijziging nagestreefde doel is het aantal hogere beroepen tegen beslissingen van de vrederechters te verminderen teneinde de werklast van de rechtbanken van eerste aanleg te verlagen. Deze bepaling zal in werking treden op 1 september 2018.

Uitbreiding van de bevoegheid van de vrederechter

Artikel 27 van het wetsontwerp tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde wijzigt de bevoegdheid rationae summae van de vrederechter. Deze wordt voorzien in artikel 590, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek. De vrederechters zullen voortaan kunnen kennisnemen van alle vorderingen waarvan het bedrag de 5.000 euro niet te boven gaat, in plaats dan het huidige bedrag van 2.500 euro.

Dit betekent dat een groot aantal zaken in de toekomst niet meer voor de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel zullen moeten worden gebracht, maar wel voor de vrederechter. Ook deze bepaling treedt in werking op 1 september 2018.

Pacht en erfdienstbaarheden?

Wanneer we de bevoegdheid van de vrederechter ter sprake brengen, gaat in landbouwmiddens natuurlijk een belletje rinkelen met betrekking tot discussies over landpacht en erfdienstbaarheden. De hiervoor besproken wetswijzigingen zullen eigenlijk geen invloed hebben op de behandeling van dergelijke zaken.

Geschillen inzake landpacht of erfdienstbaarheden zijn immers zogenaamde voorbehouden materies, dewelke los van het bedrag van de inzet altijd voor de vrederechter moeten worden gebracht. De wijziging van de bevoegdheidsgrens speelt hier dus geen enkele rol.

Doordat vonnissen over landpacht of erfdienstbaarheden in hoofdzaak niet in geld te waarderen zijn, zal er ook in de toekomst onder de nieuwe wet steeds hoger beroep kunnen worden ingesteld tegen een vonnis van de vrederechter over deze materies.

Hangende procedures voor afgeschafte vredegerechten

Door de overheid werden ook een aantal vredegerechten afgeschaft. Dit gebeurde door middel van een hertekening van de kantongrenzen van de vredegerechten waardoor in Vlaanderen meer dan 30 vredegerechten werden gesloten.

De procedures die voor deze afgeschafte of af te schaffen vredegerechten nog lopende waren, zullen gewoon verder gezet kunnen worden door het nieuwe bevoegde vredegerecht van de betreffende gemeenten van de afgeschafte kantons.

Het takenpakket voor de vrederechters en politierechters zal per 1 september 2018 door een wetswijziging worden uitgebreid.

Meest recent

Meest recent