Startpagina Varkens

Nederland: 200 miljoen voor versterking varkenshouderij

De Nederlandse overheid wil varkenshouders die willen groeien, helpen dat op een duurzame manier te doen. Tegelijk worden varkenshouders die willen stoppen, eveneens geholpen. Hierdoor wordt de totale geuroverlast in gebieden met een hoge concentratie vee tegengegaan en daalt het aantal varkens. Het Nederlandse kabinet trekt € 200 miljoen uit voor de operatie.

Leestijd : 2 min

Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Schouten: “We zien dat in diverse delen van het land enerzijds discussies ontstaan over hoe om te gaan met geuroverlast in veedichte gebieden en anderzijds de varkensboeren klem zitten met hun bedrijf.”

Het kabinet kiest ervoor de problematiek te lijf te gaan door samen te werken met provincies, gemeenten en de landbouwsector zelf. “Met de sanering en verduurzaming slaan we meerdere slagen tegelijk: we ondersteunen varkensbedrijven die willen stoppen, we stimuleren innovaties en investeringen in nieuwe stalsystemen die de uitstoot van stoffen zoals methaan, fijnstof en ammoniak voorkomen.”

De aanpak van de problemen in veedichte gebieden is wat het kabinet betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, regionale overheden, ketenpartijen en banken. Het kabinet reserveert €120 miljoen voor de sanering. Naast sanering en verduurzaming worden ook maatregelen gepland die voorkomen dat bedrijven en stallen leeg komen te staan. ‘Verrommeling’ van het platteland moet worden voorkomen.

Er wordt gedacht aan ondersteuning op het gebied van herbestemming van de grond met eventueel aanvullende instrumenten voor sloop en asbestsanering, schuldsanering, begeleiding van werk naar werk en scholing. De betrokken partijen stellen hiervoor menskracht en middelen beschikbaar.

Investeren in de stal van de toekomst

Er wordt flink geïnvesteerd in de stal van de toekomst. In deze stallen moeten systemen komen die ervoor zorgen dat de uitstoot van de schadelijke stoffen en de geuroverlast worden verminderd om de leefomgeving in veedichte gebieden te verbeteren. Voor de ontwikkeling in nieuwe technieken is in totaal €60 miljoen beschikbaar, €40 miljoen voor de varkenshouderij, €15 miljoen voor de pluimveehouderij en €5 miljoen voor de melkgeitenhouderij.

De coalitie Vitalisering Varkenshouderij neemt in samenwerking met de overheden, het initiatief voor een meerjarig innovatie- en investeringsprogramma voor de Varkensstal van de toekomst. Hiervoor stellen zij, naast de extra rijksmiddelen, de komende jaren minimaal € 40 miljoen beschikbaar.

Dez aanpak is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord warme sanering Varkenshouderij. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal deze hoofdlijnen samen met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ketenpartijen van de coalitie Vitalisering Varkenshouderij, waaronder banken en sectororganisaties, komend najaar concretiseren. Het is de verwachting de regelingen de eerste helft van 2019 te publiceren.

Lees ook in Varkens

Varkensgriep vastgesteld bij Brit

Varkens In het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst een geval van varkensgriep vastgesteld bij een mens. Dat meldde de UK Health Security Agency (UKHSA) op 27 november. De persoon in kwestie kende een mild ziekteverloop en is intussen volledig hersteld.
Meer artikelen bekijken