Startpagina Vleesvee

Positieve trend in registraties dankzij benchmark

Om de veehouder nog beter te ondersteunen bij zijn registraties heeft DGZ vorig jaar een eerste vergelijkend onderzoek (benchmark) uitgevoerd over het correct en tijdig registreren van geboorte-, invoer-, aankomst- en vertrekmeldingen (verkoop, slachthuis, Rendac) binnen de rundvee- en vleeskalversector. DGZ heeft recent deze benchmark opnieuw uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt een positieve trend.

Leestijd : 4 min

Aan de hand van de benchmark gaat DGZ na of veehouders hun geboorte-, invoer-, aankomst- en vertrekmeldingen (verkoop, slachthuis en Rendac) al dan niet tijdig registreren. Het onderzoek brengt zowel het resultaat voor de hele rundveesector in kaart als het resultaat voor elk individueel beslag. Op basis van de registratietermijnen van de meldingen krijgt elk beslag ook een persoonlijke score A+, A, B of C (zie legende bij figuur 1). Van zodra een melding te laat of niet werd gemeld, krijgt een beslag respectievelijk score B of C. DGZ adviseert de veehouder om te streven naar score A+ of A, afhankelijk van de wijze waarop hij zijn register bijhoudt (op papier of digitaal).

Tweede benchmark geeft nieuwe persoonlijke score

Om de veehouder verder te ondersteunen en aan te sporen om zijn meldingen tijdig te registreren, ontving hij samen met het uitsturen van de eerste benchmark in oktober 2016 (over de periode 1 januari tot en met 30 juni) ook overzichtslijsten met eventuele laattijdige en/of ontbrekende meldingen van het eerste en het tweede kwartaal 2016. Vervolgens ontving hij in december vorig jaar en begin dit jaar de overzichtslijsten voor respectievelijk het derde en vierde kwartaal 2016.

Recent herhaalde DGZ de benchmark voor het volledige kalenderjaar 2016. Iedere veehouder krijgt binnenkort (begin april) het resultaat voor de volledige sector en een geactualiseerde persoonlijke score. Deze score geeft aan hoe tijdig de veehouder zijn meldingen per kwartaal registreerde en welke score hij krijgt op jaarbasis (zie figuur 1).

Doordat dit onderzoek voor het volledige jaar 2016 geldt, is het mogelijk dat de nieuwe persoonlijke jaarscore lager is dan die van de vorige benchmark voor de eerste helft van 2016. Want van zodra er één melding te laat of niet is gemeld, krijgt het beslag score B of C. Dat betekent dat iemand die in de eerste jaarhelft score A+ of A had, maar in de tweede jaarhelft een melding te laat of niet registreerde, terugvalt naar jaarscore B of C. Ook omgekeerd: iemand die in de eerste jaarhelft B of C scoorde, kan daardoor in de tweede jaarhelft niet meer evolueren naar jaarscore A+ of A. Een veehouder met score C kan in het derde of vierde kwartaal wel doorgroeien naar een jaarscore B, door ondertussen eventuele ontbrekende meldingen in orde gebracht te hebben.

Uit alle resultaten van deze tweede benchmark constateren we toch een positieve trend (zie kader verder), wat aangeeft dat de Vlaamse veehouder positief reageert op onze ondersteuning.

Figuur 1: Voorbeeld van een persoonlijke score
Figuur 1: Voorbeeld van een persoonlijke score

Resultaten voor de volledige sector in 2016

In de cirkeldiagrammen vindt u de resultaten voor de volledige rundvee- en kalversector van 1 januari tot en met 31 december 2016.

Als we de 2 sectoren individueel bekijken, komen we tot de volgende vaststellingen.

Binnen de rundveehouderij:

48% registreerde de meldingen binnen de 7 dagen - waarvan 15% binnen de 3 dagen,

36% registreerde één of meerdere laattijdige meldingen,

16% registreerde één of meerdere meldingen niet.

Grafiek 1: overzicht benchmark rundveesector
Grafiek 1: overzicht benchmark rundveesector
Legende benchmark GaZeT

Bij de vleeskalverhouders:· 24% meldde binnen de 7 dagen - waarvan 5% binnen de 3 dagen,

56% meldde 1 of meerdere meldingen buiten de termijn van 7 dagen,

19% registreerde één of meerdere meldingen niet.

Grafiek 2: overzicht benchmark kalversector
Grafiek 2: overzicht benchmark kalversector
Legende benchmark GaZeT

Als we de volledige sector bekijken, tellen we 14.976 veehouders die hun meldingen geregistreerd hebben in de periode van 01/01/2016 tot en met 31/12/2016. Daarvan zijn 14.721 rundveehouders en 255 vleeskalverhouders. Samen registreerden zij 1.877.502 meldingen. Rekening houdende dat het aandeel van de rundveesector zwaarder doorweegt, stellen we op beslagniveau vast dat:· 47% van de beslagen registreerden al hun meldingen binnen de wettelijke termijn van 7 dagen , dit komt neer op 7.100 veehouders.

37% van de beslagen registreerde één of meerdere meldingen buiten de wettelijke termijn van 7 dagen, dit zijn 5.477 veehouders.

16% van de beslagen (2.399) hadden één of meerdere ontbrekende meldingen. In totaal zijn er 17.585 meldingen die nog ontbreken.

Op niveau van alle meldingen kunnen we besluiten dat 95% van de meldingen binnen de wettelijke termijn geregistreerd werden.

Permanente ondersteuning

In de toekomst blijft DGZ de veehouder ondersteunen door hem elk kwartaal een overzicht te bezorgen van laattijdige of ontbrekende meldingen en/of paspoorten van dieren die naar Rendac vertrokken zijn. Daarnaast krijgt hij ook jaarlijks een actuele score samen met de benchmark voor de volledige sector. Op basis van al die informatie kan de veehouder actie ondernemen indien nodig.

Als ondersteunende partner van de veehouder biedt DGZ ook de mogelijkheid om een bedrijfsbezoek aan te vragen. Bij een dergelijk bedrijfsbezoek helpen wij de veehouder zijn I&R-administratie op punt te zetten.

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken