Vermijd legering in wintertarwe en -gerst

Er is een verhoogd risico voor legeren bij vroege zaai, en tevens in velden waar een belangrijke beschikbaarheid van minerale stikstof te verwachten is (belangrijke aanbreng van organisch materiaal in de vruchtwisseling, oude weiden; voorvruchten: vlinderbloemigen, aardappelen). Wees er ook van bewust dat wintergerst gevoeliger is voor legeren dan wintertarwe.

Halmverstevigers worden enkel toegediend aan graangewassen in goede gezondheid en in volle groei, en bij gunstige weersomstandigheden op het ogenblik van de behandeling én tijdens de daaropvolgende dagen (groeizaam weer; nodige temperatuur). Ze remmen namelijk tijdelijk de groei van het gewas. Het is dan ook belangrijk dat het gewas blijft doorgroeien wanneer het deze groeivertraging doormaakt.

De teelt mag in die periode met geen enkele vorm van stress te maken krijgen die eveneens groeiremmend zou kunnen werken (tekort aan stikstof, te lage of te hoge temperatuur, droogte, te grote vochtigheid, ...). Zoniet zijn de halmverstevigers minder doeltreffend en kunnen ze eveneens de ontwikkeling van de teelt schaden, alsook het rendement drukken.

Tenslotte mogen halmverstevigers enkel gebruikt worden op een droog gewas en een gewas dat niet aangetast is door virussen.

Hou steeds rekening met de aanbevelingen op het etiket van het handelsproduct (onder andere geadviseerd gewasstadium, toepassingsvoorwaarden) om de toediening van halmverstevigers te optimaliseren. Wanneer halmverstevigers toegepast worden in combinatie met andere gewasbeschermingsmiddelen dient vooraf nagegaan te worden op het etiket van het handelsproduct indien er al of niet mag gemengd worden. Bij de toepassing van halmverstevigers dient men ook rekening te houden met het maximaal aantal toepassingen per handelsproduct; voor heel wat handelsproducten is immers maar één toepassing per jaar toegelaten in wintertarwe.

Normale omstandigheden

In normale omstandigheden heeft men bij wintergerst enerzijds de halmverstevigers op basis van ethefon en anderzijds de recentere halmverstevigers op basis van prohexadione + trinexapac-ethyl (handelsproducten: Medax Max, Percival en Prodax).

In omstandigheden waarbij het ras weinig legergevoelig is, een normale gewasdichtheid voorkomt, een beredeneerde stikstofbemesting toegepast wordt in de gewasstadia ‘uitstoelen’ (1e fractie) en ‘oprichten’ (2e fractie), blijft CCC (of chloormequat) de meest aangewezen halmversteviger in wintertarwe. CCC heeft immers de beste prijs/kwaliteitverhouding, maar moet toegepast worden in goede omstandigheden (gewas in goede staat, temperatuur boven de 10°C, ...).

Bij koudere en minder groeizame omstandigheden (temperatuur onder 10°C, doch boven de 6°C) kan Meteor 369 SL of Mondium ingezet worden. Dit zijn producten die chloormequat en imazaquin combineren. Ter vervanging van Meteor 369 SL of Mondium kunnen Medax Max, Percival of Prodax toegepast worden, die prohexadione + trinexapac-ethyl bevatten.

In omstandigheden met verhoogd risico voor legeren

In omstandigheden met verhoogd risico voor legeren kan tijdens het oprichten van de wintergerst een behandeling uitgevoerd worden met trinexapac-ethyl (Moddus, Tempo, …) of met prohexadione + mepiquatchloride (Medax Top).

Bij wintertarwe zijn in omstandigheden waarbij het ras legergevoelig is, een hoge gewasdichtheid voorkomt, en een hoge stikstofbemesting toegepast wordt in de gewasstadia “uitstoelen” (1e fractie) en/of “oprichten” (2 fractie), meerdere mogelijkheden voorhanden. Zo kan men kiezen voor het toepassen van CCC (of chloormequat), maar de combinatie chloormequat + imazaquin (Meteor 369 SL of Mondium) kan ook ingezet worden. Verder is prohexadione + mepiquatchloride (Medax Top) een optie. Ten slotte kan men kiezen voor trinexapac-ethyl (Moddus, Tempo, …) of de combinatie trinexapac-ethyl + prohexadione (Medax Max, Percival en Prodax).

Wanneer na de eerste behandeling met CCC de kans op legeren toeneemt

Deze situatie kan zich voordoen in wintertarwe bij onder andere een te hoge stikstofbemesting en/of sterke mineralisatie (stikstofvrijstelling uit de bodem). Als tweede behandeling met een halmversteviger bieden zich verschillende mogelijkheden: CCC (of chloormequat), chloormequat + imazaquin (Meteor 369 SL, Mondium), Prohexadione + mepiquatchloride (Medax Top), trinexapac-ethyl (Moddus, Tempo, …) of de combinatie trinexapac-ethyl en prohexadione (Medax Max, Percival en Prodax). Indien er reeds een behandeling met chloormequat (CCC) uitgevoerd werd in het stadium ‘oprichten tot eerste knoop’, en waar er nog gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling op basis van ethefon overwogen worden.

D. Wittouck (Inagro)

Een overzicht van alle erkende halmverstevigers in wintertarwe en wintergerst is raadpleegbaar op de LCG-website (www.lcg.be).

Producten met ethefon

Er zijn producten met enkel ethefon: Arvest, Cerafon (nog te gebruiken tot 31 december 2019), Ethefon 480, Ethephon Classic, Ethepro, Flordimex 480 en Yatze. Ook Terpal is mogelijk, dat ethefon combineert met mepiquat-chloride.

Meest recent

Meest recent