Startpagina Varkens

Certus-varkenshouders gaan steeds verantwoorder om met antibiotica

De registratie en opvolging van het antibioticagebruik in de varkenshouderij loont. De reductie van het gebruik bij Certus-varkenshouders houdt immers aan, zo lezen we in de meest recente Certus-nieuwsbrief.

Leestijd : 3 min

Al sinds de ontwikkeling van ‘AB Register’ in 2014 levert Belpork een belangrijke bijdrage aan de reductiedoelstellingen voor het antibioticagebruik in de dierlijke sector in België. Belpork nam toen, met de steun van Boerenbond en ABS en in nauw overleg met de varkensdierenartsen, als eerste in België het initiatief om een systeem uit te bouwen voor de registratie en analyse van het antibioticagebruik in de varkenshouderij. Via het AB Register is het mogelijk om een beter inzicht in het antibioticagebruik op het bedrijf te krijgen door middel van de individuele bedrijfsrapporten die uitgestuurd worden. Voor het analyseren van de verzamelde gegevens sloot Belpork een overeenkomst met AMCRA vzw, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Extra inspanningen via Certus

Daarnaast heeft Belpork ook via de Certus-kwaliteitswerking extra inspanningen geleverd. Zo moeten deelnemende varkenshouders een bedrijfsbegeleidende dierenarts hebben, mogen antibiotica enkel worden afgeleverd of voorgeschreven door deze dierenarts en kunnen antibiotica met rode Amcra-kleurcode (d.i. de voor de mens meest kritische producten) uitsluitend gebruikt worden indien er geen alternatieven zijn.

In 2018 zette Belpork ook in op een nog beter inzicht in het antibioticumgebruik door de frequentie van de bedrijfsrapportering te verhogen en gedetailleerde informatie toe te voegen over het zinkoxide en colistinegebruik.

En alle inspanningen van Belpork en de Certus-deelnemers lonen: de trend naar een meer verantwoord antibioticagebruik zet zich ook in 2018 verder.

Resultaten

Tussen 2014 en 2018 hebben de Certus-varkenshouders via AB Register samen een daling in het antibioticumgebruik van maar liefst 36% gerealiseerd. Een uitstekend resultaat dat in belangrijke mate bijdraagt aan het bereiken van één van de AMCRA 2020-doelstellingen, namelijk die om tegen 2020 te streven naar 50% minder antibioticagebuik over alle diersoorten heen.

Ook in het afgelopen jaar nam het gebruik over de volledige groep Certus-varkenshouders verder af. Zo daalde het totaal aantal behandeldagen (BD) met 9,3%, gaande van -4,7% bij de vleesvarkens tot -24,7% bij de kraambiggen.

Het gebruik van antibiotica met rode Amcra-kleurcode is intussen bijna tot nul herleid. In 2018 werd over alle Certus-bedrijven heen minder dan vijf dagen behandeld met dit type antibiotica. Hiermee hebben de Certus-deelnemers alleen al de Amcra-doelstelling bereikt om 75% minder van de meest kritisch belangrijke antibiotica te gebruiken tegen 2020.

Colistine, recent door de WHO als kritisch belangrijk middel van de hoogste prioriteit bestempeld, was ook in 2018 het derde meest gebruikte antibioticum. Na een toename in gebruik eind 2017 daalde het gebruik wel opnieuw in 2018, net als het aantal Certusbedrijven waar colistine werd gebruikt.

Ook het gebruik van zinkoxide (ZnO), op de markt gebracht als alternatief voor het antibioticum colistine ter behandeling van speendiarree, nam verder af. Dit wijst erop dat er geen verschuiving is tussen beide producten maar een algemene dalende trend is ingezet.

Met het oog op de toekomst

De inspanningen en inzet die de Certus-varkenshouders leveren om een verantwoord antibioticagebruik na te streven, hebben dus zeker een groot effect op het algemene antibioticagebruik bij dieren. Belpork hoopt alvast dat deze positieve resultaten een motiverende factor zijn om deze trend verder te zetten.

Nieuwsbrief Certus

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken