Startpagina Akkerbouw

Aanvraag derogatie en verhoogde bemesting

De periode om derogatie en verhoogde bemesting voor dit jaar aan te vragen loopt stilaan ten einde. De land- en tuinbouwers kunnen beide aanvragen nog doen tot en met 15 februari 2017 via het Mestbankloket op www.mestbankloket.be van de VLM. Alleen de aanvragen die worden ingediend via het Mestbankloket zijn geldig.

Leestijd : 2 min

De huidige derogatieperiode loopt van 2015 tot 2018. Dankzij derogatie kunnen de landbouwers afwijken van de bemestingsnorm van 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Een derogatieaanvraag bestaat uit twee stappen. De landbouwers moeten ten laatste op 15 februari 2017 een derogatieaanvraag indienen via het Mestbankloket van de VLM. Daarna moeten ze de percelen waarop ze de derogatie willen toepassen nog aankruisen op de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij. De landbouwers kunnen overigens ook al voor campagnejaar 2018 een derogatieaanvraag indienen via het Mestbankloket. Ze moeten dan wel nog in 2018 de derogatiepercelen aanduiden op hun verzamelaanvraag.

Met de brochure ‘Normen en richtwaarden 2017’ kunnen de landbouwers hun bemestingsplan voor 2017 nu al voorbereiden. In die brochure staan per bemestingsregime de bemestingsnormen per gewasgroep. De brochure kan worden gedownload van de VLM-website: www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Bemesting > Aanwenden van mest > Bemestingsnormen > Brochures normen en richtwaarden.

Aanvraag verhoogde bemesting

Het Mestdecreet voorziet dat landbouwers die de status niet-focusbedrijf hebben en geen overtredingen, maatregelen of administratieve geldboetes hebben opgelopen in het voorgaande jaar bij de Mestbank, een aanvraag kunnen indienen om verhoogde bemesting toe te passen op hun bedrijf. Verhoogde bemesting houdt in dat ze 10% meer werkzame stikstof mogen toedienen op hun bedrijf. De hoeveelheid werkzame stikstof neemt dus toe, niet de hoeveelheid dierlijke mest.

De landbouwer kan een aanvraag verhoogde bemesting doen tot 15 februari via het Mestbankloket. De verhoogde bemesting geldt vanaf de aanvraag, op voorwaarde dat de landbouwers voldoen aan de voorwaarden.

Als een landbouwer verhoogde bemesting aanvraagt, beoordeelt de Mestbank het nitraatresidu op bedrijfsniveau in het najaar. De Mestbank selecteert de te bemonsteren percelen en brengt de landbouwer hiervan tijdig op de hoogte. Voor de geselecteerde percelen moet de landbouwer dan op eigen initiatief en kosten tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu laten bepalen door een erkend laboratorium naar keuze. Een positieve bedrijfsevaluatie resulteert in een ambtshalve verderzetting van de verhoogde bemesting in het volgende jaar (als aan alle andere voorwaarden voldaan is).

De aanvraag verhoogde bemesting of de ambtshalve verderzetting van de verhoogde bemesting kan door de landbouwer tot uiterlijk 1 juni 2017 worden ingetrokken.

Meer informatie over de verhoogde bemesting staat op de VLM-website: www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Bemesting > Aanwenden van mest > verhoogde bemesting.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken