Grondenbank voorziet 8 miljoen euro voor flankerend landbouwbeleid

De Grondenbank voorziet dit jaar 8 miljoen euro naar het flankerend landbouwbeleid in het kader van PAS en de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD).
De Grondenbank voorziet dit jaar 8 miljoen euro naar het flankerend landbouwbeleid in het kader van PAS en de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). - Foto: LBL

Hiervan gaat 1 miljoen euro naar bosuitbreiding en 8 miljoen euro naar het flankerend landbouwbeleid in het kader van PAS en de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD).

Patrimonium van de Grondenbank

Voor het beheer van onroerend goed beschikt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over een Grondenbank. Met die Grondenbank kan de VLM onroerende goederen uit de agrarische structuur verwerven, ruilen, beheren en/of overdragen; grondreserves aanleggen voor ruil in functie van projecten voor bosuitbreiding of natuurbehoud en landbouwbedrijven verplaatsen naar de agrarische structuur.

Het patrimonium van de Grondenbank dat toebehoort aan de Vlaamse Landmaatschappij omvat vandaag 6.000 kadastrale percelen met een totale oppervlakte van ongeveer 4.192 ha. “De komende jaren komen er heel wat projecten in de open ruimte waarin de grondenbank een rol moet spelen, denk maar aan IHD-PAS, bebossingsprojecten en de Blue Deal.", stelt De Roo. "Bij deze projecten met ruimtelijke impact op land- en tuinbouw is de vraag naar ruilgrond hoog, maar toch liggen de cijfers over de effectief geruilde gronden laag. We moeten er over blijven waken dat Vlaanderen voorbereid is op deze projecten en dat de grondenbank ook haar rol kan vervullen.”

437 ha via aankoop en ruil in 2019

In 2019 verwierf de Grondenbank ca. 437 ha via aankoop en ruil. De gemiddelde aankoopprijs bij de verwerving van gronden bedroeg 68.000 euro per ha. Deze prijs is inclusief de vergoeding aan de gebruiker voor het stopzetten van zijn gebruik, maar exclusief aktekosten en extra flankerende vergoedingen die van toepassing zijn bij een aantal lokale grondenbanken. De Grondenbank verkocht of ruilde in datzelfde jaar ca. 153 ha aan een gemiddelde prijs van 55.000 euro per ha. Kosteloze overdrachten zijn buiten beschouwing gelaten. In 2019 ging in totaal ca. 32 ha uit de grondenbank naar ruilgrond.

De totaal verworven oppervlakte in 2020, zowel via aankoop als via ruil, tot november bedroeg bijna 425 ha. De gemiddelde aankoopprijs in 2020 bij de verwerving van gronden bedroeg afgerond 56.000 euro per ha. In deze prijs is inbegrepen de waarde van de grond die toekomt aan de verkoper en de vergoeding aan de gebruiker voor het stopzetten van zijn gebruik. Niet inbegrepen in deze prijs zijn de aktekosten en de extra flankerende vergoedingen die in uitvoering van het flankerend landbouwbeleid bij een aantal lokale grondenbanken van toepassing zijn.

De oppervlakte die tot november werd vervreemd in 2020 bedraagt ca. 57 ha. Deze oppervlakte omvat alle gronden die in 2020 op grond van een goedgekeurde beslissing door het beslissingsorgaan van de VLM zijn verkocht of afgestaan bij een grondruil, exclusief kosteloze overdrachten. De gemiddelde prijs in 2020 voor het vervreemden van gronden, via zowel verkoop als ruil, bedroeg afgerond 68.000 euro per ha. In diezelfde periode in 2020 ging in totaal 42 ha uit de grondenbank naar ruilgrond. Er werd 27,9 ha verworven in functie van de lokale grondenbank bebossing.

Bijsturing Blue Deal

Met betrekking tot de bovenvermelde gemiddelde prijzen merkt de minister op dat de in 2019 en 2020 verworven oppervlakte een grote verscheidenheid aan gronden omvat: landbouwgronden met een groene bestemming, landbouwgronden met een gele bestemming, niet-landbouwgronden zoals bossen en dreven, bebouwde en onbebouwde landbouwgronden, … Daarom wordt enkel een gemiddelde weergegeven, en bijvoorbeeld geen minimale of maximale aankoopprijs.

Vlaams parlementslid Stijn De Roo vroeg ook aan de minister of zij haar beleidsdoelstellingen inzake de Grondenbank in 2021 zal bijsturen. Minister Demir antwoordde: “Het project ‘Blue Deal’ dat inspanningen omvat in de strijd tegen droogte en waterschaarste is één van mijn beleidsprioriteiten. Bij de begrotingsaanpassing 2021 zal ik ten behoeve van de oprichting van een lokale grondenbank in het kader van dit project budget vrijmaken.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent