Vlaamse regering keurt vereenvoudiging en operationele bijsturing van brede weersverzekering goed

Vlaamse regering keurt vereenvoudiging en operationele bijsturing van brede weersverzekering goed

Dit overleg resulteerde in een aantal voorstellen tot vereenvoudiging en operationele bijsturing: Vereenvoudiging van de subsidie-aanvraag voor de landbouwer in de verzamelaanvraag.

In verzamelaanvraag de deelnameverklaring aanvinken

Landbouwers moeten in de verzamelaanvraag alleen nog de deelnameverklaring aanvinken, zonder het detail van de specifieke percelen en teelten. Op die manier kan de landbouwer geen percelen of teelten meer vergeten voor de subsidieaanvraag. De crosscheck tussen de verzekering en de verzamelaanvraag blijft op dossierniveau behouden. De premiesubsidie zal uitsluitend ontvangen kunnen worden voor de teelten opgegeven in de verzamelaanvraag en voor maximaal de teeltoppervlakte in gebruik volgens de verzamelaanvraag.

Tot wanneer er effectief een polis kan worden gesloten en/of wijzigingen in percelen en teelten kunnen gedaan worden, wordt bepaald in overleg tussen de landbouwer en zijn verzekeraar. Landbouwers geven daarnaast aan welke verzekeringspolis(sen) ze willen afsluiten. Er wordt evenwel niet uitdrukkelijk opgelegd dat er op dat ogenblik al een ondertekende verzekeringspolis moet zijn. De premiesubsidie zal uitsluitend ontvangen kunnen worden voor de premies die betaald werden aan de opgegeven verzekeraar. Ook voor de controle en berekening in 2020 wordt op deze manier gewerkt.

Aanvraagdatum voor erkenning of verlenging verschuift

Verschuiving van de aanvraagdatum voor de erkenning of de verlenging van de erkenning van de standaardpolis naar het najaar. Omdat de aanvraag tot verlenging van de erkenning al in de zomer moet gebeuren, kunnen verzekeraars de ervaringen uit het lopende verzekeringsjaar niet meenemen in deze aanvraag.

De evaluatie van hun lopende erkende standaardpolis zou dan immers al moeten gebeuren nog voordat het jaar afgerond is. Uit de polissen die in 2020 voor de verlenging van de erkenning werden aangeboden, blijkt dit eveneens. De voorgestelde wijzigingen in de polissen zijn slechts heel beperkt, en onder meer de beslissing om bijkomende risico’s op te nemen (zoals zonnebrand), kon nog niet worden meegenomen.

Bij de goedkeuringsprocedure werd tot het laatste moment ook met voorwaardelijke aanpassingen gewerkt. De huidige timing heeft tot gevolg dat bijsturingen aan polissen pas zullen gebeuren met een jaar vertraging. Een wijziging van de aanvraagdata moet hieraan tegemoet komen.

Opzeggen van de polis

Anderzijds krijgen landbouwers de mogelijkheid om een polis, waarvan de looptijd automatisch met een jaar verlengd wordt, maar waarvan de erkenning niet verlengd wordt, alsnog op te zeggen. Deze regeling kadert binnen de gewestelijke bevoegdheid om in kader van deze subsidieregeling de erkennings- en subsidievoorwaarden vast te stellen met respect voor de federale bevoegdheden inzake verzekerings- en verbintenissenrecht.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent