FAVV wijst in omzendbrief op correct aanbieden van dieren in het slachthuis

In de praktijk is dus een belangrijke logistieke rol en verantwoordelijkheid voor de voedselketenveiligheid weggelegd voor de vervoerders van dieren. Zij moeten de dieren die ze naar een slachthuis brengen zodanig laden dat alleen de daar te slachten dieren, voet aan de grond moeten zetten.
In de praktijk is dus een belangrijke logistieke rol en verantwoordelijkheid voor de voedselketenveiligheid weggelegd voor de vervoerders van dieren. Zij moeten de dieren die ze naar een slachthuis brengen zodanig laden dat alleen de daar te slachten dieren, voet aan de grond moeten zetten. - Foto: LBL

Bij aankomst in het slachthuis van levende of buiten het slachthuis in nood geslachte dieren, moet eerst een slachtaangifte van deze dieren gedaan worden bij de exploitant van het slachthuis alvorens de toegang kan worden verleend en de dieren kunnen worden afgeladen. De aangifte als zodanig wordt geregistreerd in de databank Beltrace, evenals de gegevens van de dieren waarover de aangifte gaat.

Gezondheidsonderzoek van de dieren

De slachthuisexploitant is verantwoordelijk voor het al of niet toelaten en afladen van dieren in het slachthuis. Naast onder meer de beoordeling van de voedselketeninformatie, moet hij, maar ook de aanvoerder (de eigenaar of de houder van het dier of een vervoerder), rekening houden met onderstaande reglementaire bepalingen. De regelgeving legt regels vast over de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. De vleeskeuring maakt deel uit van deze controles.

Vóór de slachting moet de officiële dierenarts een gezondheidsonderzoek van de dieren, als onderdeel van de ante mortem keuring, doen en de regelgeving bepaalt welke beslissingen hij in bepaalde gevallen moet nemen. Eén van de mogelijke beslissingen over levende dieren is de volgende: “Dieren die voor de slacht bij het slachthuis worden aangeboden, worden daar in de regel geslacht. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de slachtinstallatie ernstig ontregeld raakt, kan de officiële dierenarts echter rechtstreeks vervoer naar een ander slachthuis toestaan.”

Verboden om dieren te laten terugkeren naar de eigenaar

Dit betekent dat elk levend dier, van welke diersoort dan ook, dat het terrein van het slachthuis betreedt, en van de vrachtwagen wordt afgeladen, in dat slachthuis moet geslacht worden. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden, bv. bij ernstige technische pannes, kan de officiële dierenarts, en alleen door hij/zij, uitzonderlijk, toestaan om dieren naar een ander slachthuis te laten vervoeren om daar te worden geslacht.

Er kan evenwel niet worden toegestaan om dieren te laten terugkeren naar de eigenaar, de plaats of het bedrijf van herkomst (m.n. veehouderij) of enige andere bestemming die niet over een erkenning als slachthuis beschikt, en dit omwille van bioveiligheidsvereisten die het uitgangspunt zijn van deze strikte regelgeving. Alleen dieren die bestemd zijn om in het slachthuis te laten slachten, mogen worden afgeladen (de vrachtwagen verlaten) of te voet worden binnengeleid (met het respecteren van dierenwelzijnseisen).

Bovendien moeten dieren die in een slachthuis worden afgeladen daar worden geslacht of, indien het slachten niet kan worden toegestaan, worden gedood. In geen geval mogen dieren ingevolge het loutere initiatief van een slachthuisexploitant, vervoerder, -houder of eigenaar worden teruggestuurd naar de eigenaar of de plaats van herkomst of enige andere plaats van bestemming. Een vervoerder mag (loten) slachtdieren, desgevallend op meerdere opeenvolgende plaatsen of bedrijven van herkomst (met name veehouderijen) geladen, in meerdere opeenvolgende slachthuizen afladen, voor zover per slachthuis enkel de effectief te slachten dieren het vervoermiddel verlaten (voet aan de grond zetten).

Reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel

Pas nadat de laatste slachtdieren afgeladen zijn in een slachthuis en na het uitvoeren van de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel in het laatst bezochte slachthuis mogen opnieuw bedrijven (met name veehouderijen) aangedaan worden. Reiniging en desinfectie vóór het verlaten van het slachthuis is verplicht als alle dieren zijn afgeladen. Dieren bestemd voor de slacht en andere dieren die niet voor de slacht bestemd zijn, mogen zich niet in eenzelfde vervoermiddel bevinden.

In de praktijk is dus een belangrijke logistieke rol en verantwoordelijkheid voor de voedselketenveiligheid weggelegd voor de vervoerders van dieren. Zij moeten de dieren die ze naar een slachthuis brengen zodanig laden dat alleen de daar te slachten dieren, voet aan de grond moeten zetten.

Lieven Vancoillie-FAVV

Meest recent

Meest recent