Kan de pachtprijs aangepast worden voor het verleden?

De pachter is enkel verplicht om de verhoogde pachtprijs te betalen die verschuldigd is op de eerstvolgende vervaldag die volgt op de kennisgeving van de pachtprijsverhoging door de verpachter.
De pachter is enkel verplicht om de verhoogde pachtprijs te betalen die verschuldigd is op de eerstvolgende vervaldag die volgt op de kennisgeving van de pachtprijsverhoging door de verpachter.

In principe komen partijen vrij de huurprijs overeen wanneer zij een overeenkomst tot huur van een onroerend goed sluiten. Dit is niet het geval voor landbouweigendommen.

Wettelijke beperking pachtprijs

De Wet op de beperking van de pachtprijzen limiteert immers de huurprijs die voor landbouwgronden en -gebouwen kan worden gevraagd. Er bestaat dus een maximale pachtprijs.

Deze maximale pachtprijs wordt berekend volgens de formule: niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het pachtgoed x de pachtprijscoëfficiënt van de betrokken landbouwstreek. Deze pachtprijscoëfficiënten worden om de 3 jaar herzien: zij worden dan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december en zijn geldig voor de pachtgelden die vervallen vanaf deze publicatie.

Vraag om aanpassing

De verpachter kan op elk moment vragen om de pachtprijs die geldt aan te passen aan het wettelijke maximum. Hiertoe volstaat het dat de verpachter een aangetekende brief verstuurt aan de pachter met daarin de opgave van de nieuwe pachtprijs volgens de wettelijke berekening. Ingeval het kadastraal inkomen wordt aangepast, moet de verpachter in principe zelfs niets doen, al wordt in de rechtsleer ook in dat geval aangeraden om de pachter per aangetekende brief in kennis te stellen, omdat dergelijke verhoging ook zijn invloed heeft op de pachtprijs.

Enkel voor de toekomst

De pachter is enkel verplicht om de verhoogde pachtprijs te betalen die verschuldigd is op de eerstvolgende vervaldag die volgt op de kennisgeving van de pachtprijsverhoging door de verpachter. De verhoging geldt dus enkel voor de nog te vervallen pachtprijzen en niet voor de reeds betaalde pachtprijzen. In uw concreet geval kunnen de erfgenamen van uw overleden verpachter dus enkel voor de toekomst een hogere pachtprijs vragen maar niet voor het verleden.

Jan Opsommer

Meest recent

Meest recent