Veehouderij streeft verder naar vermindering van antibioticumgebruik

De veehouderij streeft tegen 2024 onder meer naar een reductie van 65% van het totale antibioticumgebruik ten opzichte van 2011.
De veehouderij streeft tegen 2024 onder meer naar een reductie van 65% van het totale antibioticumgebruik ten opzichte van 2011. - Foto: AV

Antibioticumresistentie wordt veroorzaakt door het gebruik van antibiotica in de geneeskunde voor mensen en in de diergeneeskunde. Het is dus van essentieel belang om toe te zien op het verantwoord gebruik en om de preventie en het gebruik van alternatieven te stimuleren in beide sectoren zodat de gebruikte hoeveelheden dalen.

De overdracht, ook via de omgeving, van resistente bacteriën van dier op mens en omgekeerd maakt dat een globale en geïntegreerde aanpak noodzakelijk is. Het door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gesteunde Amcra is de drijvende kracht achter verschillende initiatieven in de diergeneeskunde in België. Amcra is het kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België.

Daling antibioticumgebruik

In België werd al een grote vooruitgang geboekt in het gebruik van antibiotica bij dieren dankzij duidelijke en ambitieuze reductiedoelstellingen, gepubliceerd in het plan ‘Visie 2020’ van het Amcra in 2014. Reductiedoelstellingen die ook werden opgenomen in het ‘Antibioticumconvenant 2016-2020’ tussen de federale overheden en de verschillende partners betrokken bij het antibioticumgebruik in de diergeneeskunde.

In België werd sinds 2011 een reductie in gebruik vastgesteld van:

• 40,2% voor alle antibiotica

• 70,1% voor de kritisch belangrijke antibiotica

• 70,4% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders

Reductie in 2021

Elk kwartaal publiceren FAGG en Amcra, op basis van de verplichte registratie van antibioticagebruik in Sanitel-Med, de 'barometer antibioticagebruik'. Na een stagnatie in 2020 toont deze Barometer van Sanitel-Med een reductie in het totale gebruik van antibiotica in 2021, alsook van de kritisch belangrijke antibiotica en van colistine.

Evolutie van het antibioticagebruik per diersoort.
Evolutie van het antibioticagebruik per diersoort. - Bron: Barometer Sanitel-Med

Reductieplan 2021-2024

Het nieuwe antibioticumreductieplan gepubliceerd door Amcra, de ‘Visie 2024’, voorziet nieuwe reductiedoelstellingen voor de dierlijke sector. Deze zijn ook opgenomen in het nieuwe ‘Antibioticumconvenant 2021-2024’, met engagementen van de sectoren en de overheid.

De reductiedoelstellingen te bereiken tegen eind 2024 zijn:

1. Diersoortspecifieke reductiedoelstellingen op bedrijfsniveau en maximum 1% alarmgebruikers.

2. Reductie van 65% in het totale antibioticumgebruik ten opzichte van 2011.

3. Maximaal gebruik van 1 mg colistine per kg biomassa.

4. Reductie van 75% in het gebruik van de met antibiotica gemedicineerde voeders ten opzichte van 2011.

5. Reductie van 75% in het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica ten opzichte van 2011.

Het ‘One Health’ nationaal actieplan in de strijd tegen antibioticumresistentie integreert de doelstellingen en acties van de dierlijke en de humane sector en van het leefmilieu.

Dit plan dat wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, bevordert de samenwerking tussen de 3 sectoren, alsook tussen de verschillende federale overheidsdiensten en gefedereerde entiteiten. Voortbouwend op de reeds geboekte vooruitgang, maar zich bewust van de uitdagingen die er nog liggen, zijn Amcra, de bevoegde federale autoriteiten en de hele veterinaire en diergezondheidssector verheugd over de mogelijkheden die dit ‘One Health’ actieplan zal bieden om de strijd tegen antibioticumresistentie te verbeteren.

Neem een kijkje naar de video van het FAVV : Mensen en dieren, één enkele gezondheid

Meer informatie vind je op de website van het AMCRA, de website van het FAVV, de website van het FAGG en de website van de FOD VVVL.

Amcra/FAVV-AV

Meest recent

Meest recent