Vlaanderen betaalde in 6 jaar ruim 1,5 miljoen uit aan ‘soortenschade’

Verspreid over 6 jaar werd voor ruim 280.000 euro schade door bevers uitbetaald.
Verspreid over 6 jaar werd voor ruim 280.000 euro schade door bevers uitbetaald. - Foto: Pixabay

Wanneer er voldaan is aan een aantal voorwaarden kan de Vlaamse overheid schade door wild- of beschermde soorten vergoeden. De voorwaarden en de procedure zijn vastgelegd in het Soortenschadebesluit. Deze administratieve procedure wil een alternatief bieden voor een gerechtelijke procedure die zwaar, tijdrovend en zelfs duur kan zijn.

Ruim helft ontvankelijk

Op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir hebben de Minaraad en SALV in een advies aanbevelingen gedaan voor een betere regeling. Maar eerst wat cijfers. Van 2014 tot en met 2019 werden in totaal 693 schadedossiers ingediend. 364 dossiers, of 53 %, werd ontvankelijk verklaard. Vaak worden dossiers ontvankelijk verklaard omdat er niet voldoende preventieve maatregelen werden genomen.

Een overzicht (in  %) van het aantal ontvankelijke dossiers per soortengroep 2014-2019: watervogels (54 %), steenmarter (25 %), das (6 %), bever (6 %), wolf (5 %), zangvogels (2 %), andere (2 %). Over de 6 jaar werd hiervoor 1.550.000 euro uitbetaald. Verdeeld over de verschillende soorten (in euro): watervogels 649.859, steenmarter 535.038, bever 282.486, zangvogels 36.096, das 18.233, wolf 13.277, andere 10.304.

Aanbevelingen

De Minaraad en SALV hebben het gevraagd advies een aantal aanbevelingen geformuleerd. De adviesraden vragen om het systeem van het eigen risico te evalueren en om te onderzoeken of een procedurele verankering voor cumulatieve schade van meerdere soorten op eenzelfde perceel mogelijk is.

“De Vlaamse Regering moet de procedure voor de raming van landbouwschade opnieuw bekijken en nagaan of met forfaitaire bedragen kan worden gewerkt. Administratieve vereenvoudiging is een bijkomend aandachtspunt. Ten slotte vragen beide adviesraden ook om voor eventuele structurele problemen een structurele oplossing te voorzien, evenwel buiten de scope van het Soortenschadebesluit”, aldus de Minaraad en SALV.

“De Vlaamse Regering moet de problematiek rond soortenschade voldoende ruim beschouwen. Daarbij verdienen diverse aspecten een adequate en dus meer diepgaande uitwerking. De socio-economische dimensie moet zo volledig mogelijk in beeld gebracht worden, met inbegrip van alle vormen van soortenschade alsook alle economische kosten en baten van preventieve investeringen.

Biodiversiteitsaspect

Het biodiversiteitsaspect vereist een grondige beschouwing van de rol van een soort in een ecosysteem en de daaraan verbonden ecosysteemdiensten, net als de populatiedynamica, het beschermingsstatuut en het al of niet bedreigd karakter van afzonderlijke soorten”, aldus de Minaraad en SALV in het gezamenlijk advies.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent