Startpagina Granen

Succesvol graan telen start nu

We stevenen af op hoogstwaarschijnlijk een ‘graanjaar’. Vele telers zaaien nu wintergranen uit dankzij de goede prijsvorming. Ook in de typische groentestreken wordt mede door het uitblijven van de groentecontractprijzen volop ingezet op graan.

Leestijd : 3 min

De grondeigenaar die normaal gronden verpacht zet nu zelf graan, wordt vastgesteld. Ook telers die nog nooit graan in hun groenteteeltplan hadden, zetten echter graan op eigen velden.

Talrijke voordelen

De graanteelt is een ideale vruchtwisselaar, die ook nog eens goed opbrengt. Tevens laat het toe om na de oogst een groenbemester te zaaien, wat verplicht is volgens de wetgeving. Bijkomend is een nitraatresidubepaling in de graanteelt gemakkelijker haalbaar, dan in groentepercelen. Er zijn dus heel wat voordelen.

De hoge kosten en lage opbrengsten van contract gebonden teelten (groenten) doen velen nu niet meer twijfelen, maar ook de door de droogte lager uitgevallen korrelmaïsopbrengsten zorgen ervoor dat er meer aan wintergranen gedacht wordt. Deze wintergewassen zijn beter opgewassen tegen voorjaarsdroogte, en al zeker beter dan maïs, zo bleek uit de laatste oogstresultaten. Enkel de hogere stikstofbehoefte is een zorg.

De wintergerst is in goede omstandigheden uitgezaaid en naar schatting ligt het areaal 20 à 25% hoger dan anders. Ook wintertarwe zat bij de opmaak van dit artikel, op 16 oktober, reeds op hetzelfde niveau als vorig jaar. Verwacht wordt dat als de zaaiomstandigheden goed blijven ook hier gemakkelijk het areaal enkele tientallen procenten hoger ligt.

Onkruidbestrijding

In de onkruidbestrijding bij wintergerst wordt een combinatie van een chloortoluron houdend middel (Lentipur 500 SC...) gebruikt met de oudere actieve stoffen diflufenican (Sempra...) flufenacet (Liberator…), isoxaben (AZ 500), pendimethalin (Trinity…) of nieuwere actieve stof picolinafen (Pontos, Quirinus, Flupicos 340 SC). Fytoweb helpt je verder op weg om de juiste handelsnamen te vinden bij de genoemde actieve stoffen.

In andere granen dient men eerst de chloortolurontolerantie te kennen vooraleer deze actieve stof veilig kan worden ingezet. aangezien we hier echter nog over voldoende actieve stoffen beschikken, zijn er genoeg complete schema’s te maken en vormt dit dus geen probleem.

Duist

Het grootste probleem inzake onkruidbestrijding stelt zich in de duistgevoelige percelen. Deze verdienen een verscherpte aandacht. In deze gebieden werkt men het best in vooropkomst met een drie- of viervoudig mengsel, met tri-allaat (Avadex factor) en benflubutamide ( Goupil...).

Bij deze percelen is een behandeling voor opkomst een must, eventueel aangevuld met nog een correctie in 1-2 bladstadium. Daarvoor dienen de omstandigheden uiteraard mee te zitten. Toch is het in die streken meer een meer duidelijk dat deze combinatie de beste is.

Correcties in het voorjaar op duist zijn meestal teleurstellend met de actieve stoffen die we nu hebben.

Bij de andere vroeg gezaaide granen past men ook na zaai een onkruidbehandeling toe. Enkel op laat gezaaide percelen (na 15 november) is een behandeling minder strikt nodig en kan men ervoor opteren om deze in het voorjaar te voorzien, uiteraard met het risico dat er bij een natte maand februari en maart al grotere onkruiden te behandelen zijn.

Links voorteelt wintertarwe, rechts maïs. In maïs is de groenbemester afgeremd door de voorjaarsherbiciden.
Links voorteelt wintertarwe, rechts maïs. In maïs is de groenbemester afgeremd door de voorjaarsherbiciden. - Foto: LVC

Bladluizen

Door de vroege zaai zal er wel aandacht moeten zijn voor bladluizen. In gerst werken we meestal met tolerantievariëteiten, maar ook de hybride rassen en niet tolerante klassieke gerstrassen zullen een behandeling nodig hebben. Andere granen moeten we controleren en eventueel behandelen. De bekende pyrethroiden (Karate, Decis...) zijn bruikbaar, maar ook Pirimor aan 250 g/ha en Teppeki in wintergerst aan 140 g en wintertarwe aan 160 g/ha.

MAP 7-bemesting

De granen die we nu uitzaaien, zullen we wel met de regels van MAP 7 moeten bemesten. Het is ridicuul dat we dit dus nog niet weten, want wintertarwe vraagt nu reeds technisch meer stikstof dan we mogen geven.

In de groenbemester die gezaaid werd zonder ploegen zien we soms eens remming door de voorjaarsherbiciden die onvoldoende ‘afgewerkt’ zijn door de droogte. Vooral na maïs zien we dit. Deze remming zal in het najaar verdwijnen door de regen. In geploegde percelen zien we dit niet.

Lieven Van Ceunebroeck

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken