Startpagina Actueel

Arealen zomergranen en korrelmaïs stijgen, veestapels dalen

Volgens de voorlopige landbouwstatistieken voor 2022 is de oppervlakte cultuurgrond in België stabiel gebleven ten opzichte van 2021. Deze resultaten kwamen tot stand door administratieve gegevens voor de teelten, runderen en varkens te koppelen aan het landbouwregister van Statbel.

Leestijd : 3 min

De oppervlakte wintergranen (wintertarwe, spelt en triticale), met uitzondering van wintergerst, was fors gedaald als gevolg van het natte najaar 2021. De stijging van het areaal wintergerst, dat een iets vroegere zaaidatum heeft dan de andere wintergranen, compenseerde grotendeels de daling van de andere wintergranen. De uiteindelijke daling van de wintergranen bedroeg slechts -0,4% (-1.031 ha).

De oppervlakte zomergranen (zomertarwe en zomergerst) en korrelmaïs was in 2022 met +38,8% gestegen (of +20.773 ha), als gevolg van de stijging van de graanprijzen door de oorlog in Oekraïne.

Teeltcijfers

De rubriek ‘andere granen’ bevat vanaf 2022 enkel de granen die niet eerder vermeld zijn, zoals boekweit, quinoa, sorghum en gierst en mengsels van enkel granen. Dat verklaart de sterke daling van de cijfers in deze rubriek. Mengsels van granen en vlinderbloemige gewassen zijn sinds 2022 immers ondergebracht in de rubriek ‘droog geoogste peulvruchten’.

De daling van het suikerbietenareaal zette zich in 2022 opnieuw verder (-3,2% of -1.764 ha). De afname wordt deels gecompenseerd door de stijging van het areaal cichorei (+ 9,3% of + 907 ha).

Na de daling van het areaal aardappelen in 2021, steeg het areaal in 2022 met + 2,6% (of + 2.295 ha). Het areaal bleef evenwel onder het niveau van 2020.

Door de hoge graanprijzen werd een deel van de maïs als korrelmaïs ingezaaid en daalde bijgevolg het areaal voedermaïs (- 3,2% of -5.778 ha).

Rundveestapel

De Belgische rundveestapel was in mei 2022 verder gedaald met -4,8% opzichte van mei 2021 tot 2,24 miljoen dieren. De daling deed zich voor in alle leeftijdsklassen en was het grootst bij de runderen jonger dan 1 jaar (-7,8% of -55.815 dieren). Dat wijst erop dat de rundveestapel verder zal dalen.

Er was vooral een daling waar te nemen bij de runderen voor de vleesproductie en bij de zoogkoeien. Dit komt door de hele hoge voederprijzen ten opzichte van vleesprijzen, die op hun beurt 10% hoger waren dan mei 2021. De hogere vleesprijs bleek bijgevolg niet voldoende om de voederkosten te compenseren.

Ondanks de gunstige melkprijzen daalde het aantal melkkoeien ten opzichte van 2021 met -2,2% of -12.075 dieren.

Varkensstapel

De varkensstapel was in mei 2022 met -4,9% (- 299.110 dieren) gedaald ten opzichte van mei 2021. De daling deed zich zowel voor bij mestvarkens als fokvarkens.

Het totaal aantal mestvarkens was met -5,5% gedaald (of -226.814 dieren). De stijging van de mestvarkens met een levend gewicht van meer dan 110 kg zou deels te verklaren zijn door de sterke stijging van de vleesprijzen in maart 2022. Deze varkens werden langer op het bedrijf aangehouden.

De hoge veevoederprijzen liggen vermoedelijk aan de basis voor de daling van de mestvarkens met een levend gewicht van 50 tot 110 kg.

De fokvarkens waren tussen mei 2021 en 2022 met -5,8% gedaald (of -23.045 dieren). De daling deed zich vooral voor bij de gedekte zeugen (- 6,9% of -22.443 dieren), terwijl de niet gedekte zeugen stabiel bleven ten opzichte van mei 2021. Ook de varkensstapel zal vermoedelijk verder blijven dalen.

Statbel

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken