Startpagina Recht

Wat te doen tegen een veroordeling door de politierechtbank voor intoxicatie of dronkenschap

Vorige maand moest ik voor de politierechtbank verschijnen na een ongeval van ongeveer een jaar geleden. Ik werd veroordeeld omdat ik een glaasje te veel op had. Dat er mij een boete werd opgelegd, kan ik aanvaarden, maar ik ben niet akkoord met het feit dat ik nog eens 15 dagen mijn rijbewijs moet inleveren, vooral omdat ik dagelijks met mijn tractor de weg op moet.

Leestijd : 4 min

Indien u het niet eens bent met het vonnis van de politierechtbank, kunt u hiertegen in beroep gaan. Dat verloopt in verschillende stappen.

Hoger beroep

U kunt hoger beroep aantekenen door zelf of via uw advocaat een verklaring te doen op de griffie van de politierechtbank. De griffier zal uw identiteit controleren en een akte opmaken waarin wordt vermeld dat u hoger beroep aantekent tegen het vonnis waarbij u werd veroordeeld. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wel zal de griffier u vragen om een zogenaamd grievenformulier in te vullen. Dit is een standaarddocument waarin u moet aankruisen om welke redenen u hoger beroep aantekent. Indien u wordt bijgestaan door een advocaat, zal deze niet alleen voor u de verklaring van hoger beroep ter griffie doen, hij zal ongetwijfeld ook het grievenformulier invullen. Gaat u zelf naar de griffie, dan zal u van de griffier een blanco grievenformulier krijgen, dat u ter plaatse kunt invullen.

Correctionele rechtbank

Nadat u het hoger beroep zal hebben aangetekend op de griffie van de politierechtbank, verstuurt de griffier uw dossier naar de correctionele rechtbank. Dit is een onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg waar strafzaken worden behandeld. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Enkele weken voordat de correctionele rechtbank uw zaak in graad van beroep zal behandelen, zal een gerechtsdeurwaarder u een dagvaarding betekenen, zodat u weet waar en wanneer u moet verschijnen in graad van beroep.

De correctionele rechtbank zal de zaak vervolgens volledig opnieuw behandelen voor alle onderdelen waartegen hoger beroep werd aangetekend. Indien u bijvoorbeeld enkel beroep aantekent tegen de boete die u opgelegd kreeg, zal de correctionele rechtbank niet meer oordelen over de schadevergoeding die werd toegekend aan de andere betrokken bestuurder of over het rijverbod dat werd opgelegd. Dit is de reden waarom het van belang is om op het grievenformulier alle onderdelen van het vonnis van de politierechter aan te duiden waar u niet mee akkoord kunt gaan.

Intoxicatie versus dronkenschap

Zoals u het omschrijft, had u een glaasje te veel op en werd u ook daarvoor vervolgd door de procureur des Konings. Strafrechtelijk kan een glaasje te veel in het verkeer worden gekwalificeerd als intoxicatie of dronkenschap. Dit zijn 2 verschillende misdrijven.

Intoxicatie betekent dat een persoon meer alcohol heeft gedronken dan toegestaan, wat wordt gemeten door een ademtest of een bloedtest. Dronkenschap betekent dat iemand niet meer in staat is om normaal en accuraat te reageren. Het is met andere woorden een feitelijke toestand waarin iemand zich bevindt. Deze staat van dronkenschap kan worden waargenomen door aanwijzingen zoals bloeddoorlopen ogen, tekenen van vermoeidheid, agressie, niet op een rechte lijn kunnen stappen, het niet kunnen oplossen van eenvoudige rekenkundige bewerkingen, niet meer leesbaar en duidelijk kunnen schrijven en ander zichtbaar gedrag.

Het verschil tussen dronkenschap en intoxicatie is belangrijk, omdat de wetgever er andere straffen aan verbonden heeft. In het algemeen kunnen we zeggen dat dronkenschap in het verkeer zwaarder bestraft wordt dan intoxicatie. Voor een deel heeft dit te maken met het feit dat bijna alle personen die in staat van dronkenschap verkeren ook geïntoxiceerd zijn. Evenwel is niet elke persoon die te veel alcohol in zijn bloed heeft en dus geïntoxiceerd is, ook dronken. Of iemand al dan niet dronken is, is een feitelijke beoordeling die door de rechter wordt gemaakt op basis van de indicaties die de politie in het proces-verbaal vermeldde.

Rijverbod

Zowel bij het rijden onder invloed, dat louter een alcoholintoxicatie inhoudt, als het dronken sturen kan de politierechter een rijverbod of stuurverval opleggen. In sommige gevallen is de politierechter zelfs verplicht om een stuurverval uit te spreken. Soms wordt van een bestuurder die betrapt wordt op dronken of geïntoxiceerd rijden ook onmiddellijk het rijbewijs ingetrokken. De politierechter of de correctionele rechtbank in graad van beroep kan dan een stuurverval opleggen onder aftrok van de periode van onmiddellijke inhouding.

Wanneer u meent dat u een te zwaar rijverbod opgelegd kreeg, kunt u nagaan of de periode van onmiddellijke inhouding door de politierechter in mindering werd gebracht. Indien dit niet het geval is, kunt u in graad van beroep vragen dat deze periode van onmiddellijke inhouding in mindering zou gebracht worden van het rijverbod dat zal worden opgelegd. Daarbij is het belangrijk dat u de rechtbank erop wijst dat u uw tractor dagelijks nodig heeft om uw beroep uit te oefenen. Een rijverbod kan immers ook worden opgelegd voor een bepaalde categorie van voertuigen.

Indien u met de wagen een inbreuk beging, heeft u kans om een beperking van het rijverbod te bekomen, zodat u toch nog met de tractor kunt rijden. Indien u evenwel met de tractor reed op het ogenblik van de inbreuk, is het weinig waarschijnlijk dat een rechtbank het rijverbod dusdanig beperkt dat u met ditzelfde voertuig toch nog de weg op zou kunnen.

Rechtsbijstand

Indien u voor de politierechter nog geen beroep deed op een advocaat, is het aan te raden om voor het hoger beroep een advocaat te raadplegen. In heel wat verzekeringscontracten is ook een zogenaamde rechtsbijstand begrepen die de kosten van de door u gekozen advocaat ten laste neemt. De advocaat kan dan voor u onderzoeken of u in uw specifiek geval voor het besturen van een tractor aanspraak kunt maken op een uitzondering op het rijverbod.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

Wie betaalt het gelag bij wildschade?

De jacht Verhalen van percelen die half verwoest zijn door een kudde everzwijnen, kaalgevreten percelen opkomende bieten, vertrappelde en leeg gegeten weides: het zijn stuk voor stuk geen uitzonderijke situaties meer. In dit artikel geven wij een overzicht van de Vlaamse regelgeving inzake de bestrijding van wildschade, en van wat het slachtoffer van schade door wild kan ondernemen om schadeloosstelling te bekomen.
Meer artikelen bekijken