Startpagina Granen

Maar liefst een 25-tal werkzame stoffen zijn hervergund

Eerder deze maand werd de vergunning van een 25-tal werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen administratief verlengd.

Leestijd : 2 min

De geldigheidsduur van de administratieve verlengingen varieert naargelang de stof en moet toelaten om de lopende aanvragen tot verlenging van de toelatingen af te werken. De administratieve verlenging bedraagt voor alle betrokken stoffen wel steeds minstens 15 maanden.

Door deze administratieve verlenging laaide er bij onze Franse zuiderburen wat commotie op, specifiek rond de actieve stof prosulfocarb. De vergunning hiervan wordt verlengd tot januari 2027. De Franse vereniging van aardappelproducenten wees in april 2023 op de ‘potentiële economische impasse’ die zou kunnen ontstaan als prosulfocarb op nationaal of Europees niveau niet meer zou toegelaten zijn. Hun bezorgdheden kregen bijval bij de graantelers, die wijzen op opbrengstverliezen van 20 tot 50 % voor graangewassen.

Prosulfocarb is een zeer vluchtige stof. Het is dus opletten voor drift naar buurpercelen. De Franse Nationale Federatie van Biologische Landbouw (FNAB) schat dat de biologische boekweitindustrie sinds 2020 ruim een half miljoen euro heeft verloren hierdoor. Zij pleiten voor een verbod.

Restricties bij ons

Bij ons pleit de fytosector voor uiterste voorzichtigheid bij de toepassing van prosulfocarb. Daarom zijn er heel wat restricties. Voor alle teelten, met uitzondering van wintergranen, mag prosulfocarb niet meer gebruikt worden tussen 1 september en 1 maart. Voor toepassing in wintergranen mag het nog enkel gebruikt worden ter bestrijding van eenjarige resistente grasachtige onkruiden (duist en windhalm). Het mag niet toegepast worden wanneer er nog te oogsten groenten, kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen en een toepassing tussen 1 september en 1 maart is verboden in West-Vlaanderen (met uitzondering van de Polders).

Verder dient de aandacht te gaan naar de geschikte spuittechniek: niet behandelen bij veel wind, voldoende water gebruiken, aangepaste rijsnelheid en geschikte spuitboomhoogte aanhouden.

Tim Decoster

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken