Startpagina Stikstof

Roadmap vergunningsaanvragen is bijna klaar

Om passende beoordelingen voor vergunningsaanvragen uit te voeren, vroeg minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) vrij recent aan het Agentschap voor Natuur en Bos om een soort van roadmap of richtlijnenboek te installeren. Deze richtlijnen worden nu aan een laatste juridische check onderworpen.

Leestijd : 3 min

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement van 10 oktober polste volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v) bij de minister naar een stand van zaken.

Stikstofemissies en -deposities

De minister deelde haar mee dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een aantal praktische richtlijnen heeft voorbereid over de opmaak en de beoordeling van een passende beoordeling. Deze richtlijnen gaan in de eerste plaats over de beoordeling van de effecten van stikstofemissies en -deposities. Na het recente advies van de Raad van State van 3 oktober 2023 worden deze richtlijnen nu aan een laatste juridische controle onderworpen.

Praktische richtlijnenboek

Hoe zo een passende beoordeling er moet uitzien, zal volgens minister Demir terug te vinden zijn in dat praktische richtlijnenboek. Ze kan daar naar eigen zeggen nog niet op vooruitlopen, maar Demir betoogt dat ze als minister binnen haar eigen departement het nodige doet.

Indien het ANB de aangepaste voorschriften om een passende beoordeling op maat uit te voeren, overmaakt aan het Team Omgevingseffecten, dan zal dat team op zijn beurt een nieuwsflits uitsturen naar erkende MER-deskundigen.

Nog steeds volgens Demir zal de beoordeling binnen de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) gebeuren op basis van dit dossier, de ontvangen adviezen, de hoorzitting en de bespreking binnen de GOVC. In de praktijk blijkt dat voor de beoordeling van een passende beoordeling dikwijls het ANB-advies richtinggevend is en doorgaans zelf bindend. Minister Demir denkt dat door de situatie rond stikstof waar we vandaag inzitten, de adviezen van het ANB rond passende beoordelingen meer dan ooit bindend zullen zijn.

Klaarheid brengen

Tinne Rombouts bedenkt bij een en ander dat het belangrijk is te weten waarop het richtlijnenboek gebaseerd is en hoe men dat opbouwt. Volgens haar is er zeer veel ruimte voor interpretatie over de methodiek. Het is van belang om klaarheid te brengen over hoe aanvragers effectief aan de slag moeten.

Nog veel belangrijker is volgens Rombouts wat de uitgangsbasis van minister Demir is voor dat richtlijnenhandboek. Rombouts zegt dat ze grote ogen opzet als ze vaststelt hoe het ANB vandaag de passende beoordelingen beoordeelt. Ze verwijst naar het verleden waar Demir altijd stelde dat kritische drempelwaarden richtwaarden zijn, dat dit helemaal niet stringent is of, dat als je daarboven zit, je met een passende beoordeling kunt afwijken.

Rombouts gaat nog verder en poneert dat als men vertrekt vanuit de filosofie van het voorstel van decreet dat ingediend is, de kritische drempelwaarde een doelstelling op zich wordt. Met andere woorden mag men op geen enkele manier meer uitstoten in totaliteit en zal er op geen enkele manier nog enige passende beoordeling positief beoordeeld kunnen worden. Volgens Tinne Rombouts blijkt dat vandaag uit de adviesverlening van het ANB. Dat is volgens haar ook de wijze waarop vandaag het ANB beoordelingen uitschrijft.

Kritische drempelwaarde

De werkwijze van vandaag waarbij men stelt dat het boven de kritische drempelwaarde, tout court, altijd te veel is, garandeert volgens Rombouts dat er geen enkele positieve beoordeling meer mogelijk is. Dat wil zeggen dat er geen enkele vergunning meer verleend kan worden in de landbouw, maar ook niet voor andere economische activiteiten.

In haar reactie antwoordde minister Demir dat er nog steeds gunstige passende beoordelingen worden gegeven door het ANB. De passende beoordeling is volgens haar een louter ambtelijke bevoegdheid op basis van het Natuurdecreet. Het ANB heeft zelf die richtlijnen opgesteld en laat die vervolgens juridisch bekijken.

Fons Jacobs

Lees ook in Stikstof

Advocaat Keuleneer: “Zolang we landbouw zien als noodzakelijk kwaad zal de rechtszekerheid niet verbeteren”

Stikstof Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring als jurist op de teller, maar ook de opiniemaker in Fernand Keuleneer houdt graag een betoog, namelijk voor een klimaat waarin landbouw in ere wordt hersteld en waarin langetermijninvesteringen weer mogelijk worden. “Maar landbouw wordt nu gezien als iets schadelijks dat je tot een minimum moet beperken. Zo geraken we natuurlijk niet vooruit.”
Meer artikelen bekijken