Startpagina Granen

Uitstel tot 30 november voor inzaaien wintergranen en wintervlas

Er wordt een versoepeling toegestaan op de uiterste inzaaidatum van wintergranen en wintervlas. Die wordt uitgesteld tot 30 november.

Leestijd : 2 min

Door de natte weersomstandigheden in de voorbije weken lopen de landbouwwerkzaamheden vertraging op. In het bijzonder het rooien van aardappelen verloopt in vele streken moeizaam. Om de bodemstructuur niet onnodig te schaden en om te kunnen voldoen aan de vanggewasverplichting in gebiedstypes 2 en 3, wordt de uiterste inzaaidatum van wintergranen en wintervlas uitgesteld tot 30 november.

Op percelen in gebiedstypes 2 en 3 geldt een extra gebiedsgerichte vanggewasverplichting voor het inzaaien van vanggewassen. Op die percelen moeten landbouwers een doel-areaal aan vanggewassen realiseren. Dat kan door tijdig vanggewassen in te zaaien, maar ook door middel van de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’.

Te laat voor vanggewassen

Voor het inzaaien van vanggewassen is het te laat. Landbouwers kunnen wel nog gebruikmaken van de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’. Om volgens de mestwetgeving mee te tellen voor het doelareaal dienen de landbouwers uiterlijk 31 oktober enerzijds een aanvraag in via het Mestbankloket en duiden ze anderzijds de percelen aan in de verzamelaanvraag waarop ze de equivalente maatregel zullen toepassen. De wintergranen moeten vervolgens uiterlijk 15 november ingezaaid zijn.

Omdat door de natte weersomstandigheden de oogst en bodembewerkingen grote vertragingen oplopen en om de bodemstructuur niet onnodig te schaden, is beslist dat de uiterste inzaaidatum voor wintergranen en het wintervlas als equivalente maatregel uitgesteld wordt tot uiterlijk 30 november. Het wintergraan of wintervlas moet op de betreffende percelen aangehouden blijven en geoogst worden als hoofdteelt in 2024.

Aanvraag tot 15 november

De aanvraag via het Mestbankloket, het aangeven van de correcte nateelt én het aanduiden van de percelen in de verzamelaanvraag met EQW worden uitgesteld tot uiterlijk 15 november. Het naleven van de aanvraagprocedure is essentieel, opdat de wintergranen of wintervlas zouden meetellen voor het doelareaal.

Alle landbouwers met een doelareaal worden individueel op de hoogte gebracht door de Mestbank via de berichtenbox.

Belangrijk nog om te vermelden is dat de percelen waar de equivalente maatregel ‘wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ wordt toegepast, slechts gedeeltelijk meetellen voor het realiseren van het doelareaal, waarbij er wordt gewerkt met een factor 0,65.

VLM

Lees ook in Granen

Rusland bepaalt momenteel de tarwemarkt

Economie Er zou minder wintertarwe ingezaaid zijn in onder meer de Verenigde Staten en Frankrijk. Maar het werkelijk areaal ingezaaide tarwe blijkt moeilijk in te schatten. Ondertussen overheerst Rusland de tarwemarkt.
Meer artikelen bekijken