Startpagina Actueel

Boerenbond roept lokale besturen op om bescherming van landbouwgrond ook op lokaal niveau door te trekken

De bescherming van landbouwgrond is één van de elementen in het maatregelenpakket dat de Vlaamse regering op 15 februari goedkeurde. De Vlaamse regering engageerde zich om haar aankoopbeleid in herbevestigd agrarisch gebied volledig stop te zetten en haar aankoopbeleid in het gewone agrarische gebied maximaal te beperken. Veel van de landbouwgrond is echter in eigendom van lokale besturen. Boerenbond roept de lokale besturen daarom op om de geest van het maatregelenpakket na te leven.

Leestijd : 2 min

Het verlies aan landbouwareaal door niet-agrarisch gebruik van landbouwgrond door zonevreemd gebruik zoals natuur enz is een groot probleem voor de landbouwsector. Om de druk op landbouwgrond niet verder te laten stijgen, heeft de Vlaamse regering beslist dat:

• De Vlaamse overheid geen gronden meer aankoopt in herbevestigd agrarisch gebied en agrarisch gebied herbevestigd in RUP’s voor andere doeleinden dan landbouw. Zo wordt 560.000 ha landbouwgrond onmiddellijk beschermd.

• In het overige agrarische gebied tot 1 oktober 2024 eveneens geen landbouwgronden meer aangekocht worden behoudens binnen de Natura 2000-gebieden, in functie van infrastructuurwerken en in functie van overstromingsgebieden in relatie tot noodzakelijke waterbeheersingswerken.

Geen verkoop voor andere doeleinden

Boerenbond vraagt de lokale besturen om ook actief bij te dragen aan de bescherming van landbouwgrond. Het beschermen van landbouwgronden is essentieel voor het behoud van een leefbare, duurzame land- en tuinbouwsector in Vlaanderen. Concreet roept Boerenbond hen op om ook onmiddellijk het verkopen en aankopen van landbouwgrond voor andere doeleinden dan landbouw in het agrarische gebied in het geheel stop te zetten.

Kritisch tegenover natuurbeheerplannen

Daarnaast vraagt Boerenbond om het agrarisch gebied in lokale beleidsvisies of beleidsplannen maximaal te vrijwaren en een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de vaak zeer ruime globale kaders in agrarisch gebied binnen natuurbeheerplannen, vergunningsaanvragen met als voorwerp het bebossen van agrarisch gebied of zonevreemde functiewijzigingen in het agrarisch gebied.

Boerenbond

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken