Startpagina Wetgeving

Plant bomen tegen droogte, mét subsidie

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem, kunnen vanaf nu tot uiterlijk 21 september 2018 inschrijven. Boslandbouwsystemen bieden heel wat voordelen, zeker bij lange droogteperiodes zoals nu, omdat ze de onderliggende teelten beschermen.

Leestijd : 3 min

Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het najaar 2018 - voorjaar 2019, kunnen vanaf nu tot uiterlijk 21 september 2018 inschrijven. Inschrijven kan via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief BTW). Hieronder vallen de aankoopkosten van de bomen, de kosten voor de arbeid en het machinale werk voor het planten, het verstevigen en beschermen van de bomen alsook de aankoopkosten voor het verstevigings- en beschermingsmateriaal voor de bomen.

De kosten worden enkel vergoed als de landbouwer deze uitgaven kan staven met factuur en betaalbewijs, en als ze betrekking hebben op het planten van bomen uitgevoerd na de goedkeuring van de inschrijving. Als de landbouwer zelf de bomen plant, wordt daarvoor een forfaitair bedrag van 200 euro per hectare uitbetaald.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de landbouwer eigenaar of gebruiker zijn van het boslandbouwperceel. Het perceel moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, tijdens het huidige en voorafgaande jaar in landbouwgebruik geweest zijn en moet ten minste een halve hectare groot zijn. Het boslandbouwperceel moet een plantdichtheid hebben tussen de 30 en 200 bomen per hectare. De bomen moeten homogeen verspreid zijn over het perceel.

Laag- en halfstamfruitbomen, naaldbomen, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Valse acacia komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook erfbeplanting komt niet in aanmerking. De subsidie is niet combineerbaar met steun voor bebossing van landbouwgrond.

De landbouwer kan de subsidie pas als definitief verworven beschouwen als hij de bomen gedurende tien opeenvolgende jaren na het planten behoudt en tussen de bomen een landbouwteelt toepast die jaarlijks in de verzamelaanvraag als hoofdteelt wordt aangegeven.

Voor meer info kan u terecht op onze website www.vlaanderen.be/landbouw/boslandbouwsystemen

Vergroening

Percelen waarop een boslandbouwsysteem wordt aangeplant in het kader van deze aanplantsubsidie, zijn subsidiabel voor de betalingsrechten (directe inkomenssteun) als er niet meer dan 100 bomen per hectare op het perceel staan. Deze percelen kunnen ook in rekening gebracht worden als ecologisch aandachtsgebied (EAG) voor de vergroeningsvereisten van de directe inkomenssteun als het boslandbouwsysteem wordt aangelegd op (akker)bouwland (en dus niet op blijvend grasland). Dit geldt ook voor boslandbouwsystemen die vóór 2014 werden aangelegd met PDPO II-steun.

Subsidieaanvraag in twee stappen

De subsidieaanvraag gebeurt in twee stappen. Vóór de aanplant gebeurt de inschrijving, na de aanplant volgt een betalingsaanvraag.

Landbouwers die willen genieten van de subsidie voor de aanplant van een boslandbouwsysteem, moeten zich voorafgaand aan de aanplant inschrijven bij het Departement Landbouw en Visserij. De inschrijving voor de aanplant in het najaar 2018 - voorjaar 2019 verloopt uitsluitend via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be en enkel van 27 juli 2018 tot en met 21 september 2018.

Alle inschrijvingen worden gerangschikt op basis van de variatie aan boomsoorten op het perceel en het type bomen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan inheemse en multifunctionele bomen. Alleen steunaanvragen die de minimale doelmatigheidsscore behalen, komen in aanmerking voor de subsidie. Op basis van de ontvangen inschrijvingen en het beschikbare budget bepaalt het Departement Landbouw en Visserij het subsidiepercentage en stelt het de landbouwer daarvan uiterlijk op 15 oktober 2018 op de hoogte.

Na goedkeuring van de inschrijving en na de aanplant van het boslandbouwsysteem kan de landbouwer een betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag 2019. De landbouwer moet de bijhorende facturen en betaalbewijzen indienen vóór 30 juni 2019.

Het Departement Landbouw en Visserij betaalt de subsidie in één keer uit nadat het alle controles heeft uitgevoerd. Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.

Landbouw en Visserij

Lees ook in Wetgeving

Vlaamse Codex Dierenwelzijn slaat veel vliegen in één klap

Veeteelt Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts heeft een Vlaamse Codex Dierenwelzijn klaar die bestaande regelgeving samenbrengt én veel nieuwe regelgeving toevoegt om dieren beter te beschermen. Het is een ambitieus werkstuk waarmee Vlaanderen zich voortrekker toont op gebied van dierenwelzijn.
Meer artikelen bekijken