Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering onder de loep

Recent wijzigde de overheid diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.
Recent wijzigde de overheid diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. - JCB

Artikel 4.2.1. van de VCRO stelt dat niemand zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen het reliëf van de bodem aanmerkelijk mag wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt.

Volgens artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit is er geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig voor reliëfwijzigingen als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied;

2° de aard of functie van het terrein wijzigt niet;

3° het volume van de reliëfwijziging is kleiner dan dertig kubieke meter per goed;

4° de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter;

5° de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen.

Uit rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen komt naar voor dat reliëfwijzigingen die de aard of de functie van een terrein niet wijzigen, niet onderworpen zijn aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Het wijzigingsbesluit maakt daarom duidelijk dat wat niet vergunningsplichtig is ook niet kan worden vrijgesteld.

Ook werd soms de vraag gesteld hoe moest worden omgegaan met elkaar opeenvolgende reliëfwijzigingen van telkens minder dan 30 m³. Het wijzigingsbesluit verduidelijkt dat dit zonder vergunning niet toegelaten is, door toevoeging van het woord “totale”. Twee opeenvolgende reliëfwijzigingen op één goed, van bijvoorbeeld elk 14 m³, kunnen wel vrijgesteld zijn, als aan de

andere voorwaarden van het artikel is voldaan. Bij twee opeenvolgende reliëfwijzigingen van elk 16 m³, is de tweede vergunningsplichtig, deze tweede reliëfwijziging kan niet genieten van de vrijstelling.

Oude verkavelingen

In verkavelingen ouder dan 15 jaar geldt voortaan ook het Vrijstellingsbesluit. Dit besluit bevat handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen. Nadat eerder al werd bepaald dat de verkavelingsvoorschriften (evenals de voorschriften van BPA’s en RUP’s) ouder dan 15 jaar niet langer verplicht in een weigering van vergunning moesten resulteren, wordt dus nu ook een deel van de stedenbouwkundige handelingen in deze oude verkavelingen vrijgesteld van vergunningsplicht.

Vellen van bomen

Er geldt een vrijstelling voor het vellen van hoogstammige bomen die liggen binnen een straal van maximaal 15 m rond een woning, mits voldaan wordt aan de andere, in artikel 6.1, 1°, van het Vrijstellingenbesluit. Het wijzigingsbesluit verduidelijkt dat deze vrijstelling niet geldt voor bomen op openbaar domein. Voor bomen op openbaar domein geldt namelijk de specifieke vrijstelling van artikel 6.1, 7°, van het Vrijstellingenbesluit met een verplichting tot heraanplanting.

Geen architect voor veranda

Op vandaag is de tussenkomst van een architect niet verplicht voor “een veranda of overdekt terras met een maximumoppervlakte van 40 vierkante meter per gebouw of constructie, een kroonlijsthoogte die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte tot 4,50 meter.

In de praktijk ontstaat steeds meer discussie over wat met het begrip ‘veranda’ wordt bedoeld. Traditioneel zijn veranda’s volledig in glas opgetrokken, maar we zien een verschuiving naar bijgebouwen die niet meer volledig in glas zijn opgetrokken. Hierdoor is het niet steeds duidelijk of de tussenkomst van een architect al dan niet nodig is. Is bijvoorbeeld een aanbouw die niet volledig uit glas bestaat, maar een gesloten plat dak of gedeeltelijk gesloten wanden heeft, een veranda of niet? Niet alle gemeenten interpreteren dit op dezelfde manier, waardoor de ene gemeente een architect eist en de andere niet.

Om deze interpretatieverschillen te vermijden wordt de huidige regeling aangepast en wordt bepaald dat de medewerking van een architect niet vereist is voor veranda’s of soortgelijke constructies, voor zover deze voor minstens 75% uit glas of een ander doorzichtig materiaal bestaan. Hierbij wordt zowel de dak- als de geveloppervlakte opgeteld. Het is nuttig nogmaals te benadrukken dat als aan een gebouw wordt aangebouwd en de plaatsing van de constructie gepaard gaat met constructieproblemen, zoals funderingsproblemen, of de stabiliteit van aanpalende gebouwen kan wijzigen, de medewerking van een architect verplicht is.

Het wijzigingsbesluit werd gepubliceerd in het Staatsblad op 12 november 2018 zonder dat er een specifieke datum van inwerkingtreding werd bepaald. In dergelijke gevallen zijn de nieuwe regels 10 dagen na publicatie van toepassing.

Jan Opsommer

Meest recent

Meest recent