Startpagina Bieten

Een suikerfabriek in Seneffe? Het is nu of nooit!

De coöperatie van bietenplanters (Coopérative des Betteraviers Transformateurs - CoBT) heeft een enquête gehouden in Wallonië, én Vlaanderen, om de landbouwers te overtuigen om in het project te investeren. Toekomstige leden hebben nog tot 31 januari 2019 de tijd om hun keuze te maken en eigenaar te worden van hun deel.

Leestijd : 7 min

T ijdens 18 vergaderingen heeft coördinator van de CoBT, Benoît Haag, voor de leden alle informatie in het prospectus samengevat, een officieel document dat is goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor het beheer van de financiële markten en waarin de aanbesteding en de risicofactoren worden beschreven. "Elke belegger wordt uitgenodigd om het te lezen om met kennis van zaken een beslissing te nemen," zegt hij.

Een moderne en efficiënte fabriek

Sinds 2017 hebben 1.800 boeren belangstelling getoond voor de coöperatie, voor een totaal van 1,5 miljoen ton bieten. "Om economisch levensvatbaar te zijn, heeft het project 1,4 miljoen ton nodig, of een campagne van 100 dagen. In het prospectus is de standaardhoeveelheid 1,610 miljoen ton, d.w.z. 115 campagnedagen. De verstrekte informatie heeft dus betrekking op dit cijfer. Maar de capaciteit van de fabriek kan stijgen tot 1,8 miljoen ton," zegt hij.

Als het kapitaal wordt verhoogd en de financiering voltooid is, moet de coöperatieve suikerfabriek worden gebouwd op een terrein van 25 ha, in Seneffe en langs de E19, niet ver van de uitrit Feluy. De plannen van de fabriek zijn al klaar en de CoBT heeft van de firma De Smet een stevig bod ontvangen voor de bouw van 300,953 miljoen euro. "Over de aankoopvoorwaarden en enkele garanties moet nog onderhandeld worden, maar dit alles kan alleen als de voorwaarden van de bankleningen bekend zijn."

"Het wordt de modernste en meest efficiënte fabriek in Europa. Het is ontworpen om, bij een optimale economische en energetische efficiëntie, 14.000 ton bieten per dag te verwerken. Om één ton suiker te produceren, zal het energieverbruik 25% lager liggen dan de beste Europese fabriek die momenteel bestaat," zegt de coördinator.

Hoe zit het met de vergunning?

Voor de bouw ervan werd in juli 2018 een vergunningsaanvraag ingediend. "Het proces is al volop bezig. In januari 2019 krijgen we een antwoord. Als er beroep wordt aangetekend, wordt de subsidie uitgesteld tot mei 2019, maar dit heeft geen enkele invloed op de uitvoeringstermijnen. De fabriek zou in september 2021 nog klaar kunnen zijn. Er is nog niets zeker, maar vanuit de 22 betrokken Waalse administraties lijkt er geen enkele een ongunstig advies te geven".

Interesse in pulp en schuimaarde

Het stokpaardje van de suikerfabriek is natuurlijk suiker en zijn supplement melasse. "Wij volgen de markt op de voet en voeren regelmatig gesprekken met handelaren en toekomstige klanten. Allemaal vertellen ze ons dat we bij gelijke prijs en met de waarden die we verdedigen, de concurrentie voor zijn. Er zullen dus sowieso klanten zijn", zegt Benoît Haag.

Naast de geperste pulp zal de fabriek ook droge pulp produceren: "Een product dat ons zal onderscheiden van andere Belgische fabrieken. Er is een tekort op de markt. Het is dus zinvol om het te produceren in plaats van het te importeren. Bovendien blijkt uit een enquête dat 40% van de droge pulp, 120% van de geperste pulp en 250% van de door de fabriek geproduceerde schuimaarde interessant zouden zijn voor potentiële leden.

334 miljoen te financieren

De totale begroting van het project bedraagt  €326,7 miljoen, wat als volgt is verdeeld:

- €301 miljoen voor de fabriek,

- €5 miljoen voor de grond,

- €8 miljoen voor bankkosten,

- €7 miljoen voor voorbereidende studies en Human Resources,

- €5,7 miljoen voor overige kosten.

Hiervoor rekent de coöperatie op een financiering van  €334,4 miljoen:

-een kapitaal van  €100,4 miljoen gegroepeerd in vier soorten aandelen,

- €220 miljoen aan bankleningen,

- €14 miljoen aan subsidies, waarvan 7,6 miljoen bevestigd en toegekend door de Waalse regering.

De coöperatie zal ook een werkkapitaalkrediet van 35 miljoen euro nodig hebben. "Dit krediet zal van jaar tot jaar afnemen tot het verdwijnt, omdat er jaarlijks een reserve wordt aangelegd."

De landbouwers in het bijzonder zullen voordeel halen uit het kapitaal door middel van de drie soorten aandelen (zie hieronder) die hun worden aangeboden.

- 3,6 miljoen voor aandelen A,

- 48,3 miljoen voor aandelen B,

- 5,5 miljoen voor aandelen S,

De aandelen F, die bestemd zijn voor grote financiële instellingen, zullen voor  €42,6 miljoen in het kapitaal bijdragen. "Met de Société Régional d'Investissement de Wallonie (SRIW) is een principeakkoord gesloten voor een bedrag van  €30 miljoen. Dit zal de ontwikkeling van het bedrijf gedurende 15 jaar ondersteunen. Andere benaderingen met potentiële strategische partners, zoals de verbruikers van suiker, zijn aan de gang. Dit zou ons in staat stellen om win-win-partnerschappen op te zetten, waardoor de toegang tot suiker voor de koper en de verkoop ervan aan de coöperatie wordt gegarandeerd.”

Drie soorten aandelen voor landbouwers

Aan de verschillende potentiële aandeelhouders zullen drie soorten aandelen worden aangeboden. De aandelen A (€ 2.000) zijn gekoppeld aan een SIGEC-producentennummer en geeft toegang tot aandelen B (€ 3.000). Deze laatste zijn onlosmakelijk verbonden met een leveringscontract (zie het artikel hierna). Om hun bieten aan de coöperatie te kunnen leveren, moeten de bietentelers zich verplichten tot een minimum van één aandeel A en drie aandelen B, voor een totaalbedrag van  €11.000.

Bietentelers of simpelweg symphatisanten hebben ook de mogelijkheid om in te schrijven op S-aandelen met een nominale waarde van € 3.000. Dit is slechts financiële steun en ze zijn dus niet gekoppeld aan een leveringscontract. Het aantal te verwerven aandelen is echter verschillend, of u nu een leverancier van bieten (één aandeel) of een sympathisant (drie aandelen) bent (Tabellen 1 en 2).

Er is geen minimum in het aantal aangeboden aandelen, maar wel een maximum. De coöperatie kan een inschrijving van investeerders aanvaarden voor een totaalbedrag van  €75 miljoen. Het totale bedrag van de B-aandelen waarop is ingeschreven, mag bijvoorbeeld niet meer bedragen dan  €54 miljoen, dat betekent 18.000 aandelen voor 1,8 miljoen ton bieten (130 campagnedagen).

Aandelen die rechten geven

Aan de AB-aandelen zijn rechten verbonden (Tabel 3). AB-investeerders zullen zo ook het recht hebben om hun aandelen vanaf het eerste seizoen aan andere landbouwers te verkopen. Een ontslag zal echter pas vanaf 2032 mogelijk zijn. "Het bedrijf is dan 10 jaar. Deze regel garandeert de stabiliteit gedurende twee derde van de aflossingsperiode van de lening.” Voor AB S investeerders zal het stemrecht gekoppeld zijn aan de AB-aandelen "omdat ze in de eerste plaats landbouwers blijven". Zoals reeds vermeld, zullen ook de suikerbietentelers een leveringscontract voor suikerbieten moeten ondertekenen.

Voor een billijke vergoeding

Het hoofddoel van de coöperatie is een betere vergoeding voor de bieten. De richtprijs voor de aankoop van suikerbieten op basis van de door de coöperatie voorgestelde verkoopprijs voor suiker is weergegeven in tabel 5. De in het prospectus in aanmerking genomen mediaanwaarde komt overeen met een verkoopprijs van  €370/ton voor suiker, terwijl het break-evenpoint voor de dekking van de productiekosten is vastgesteld op  €310/ton. "De prijs van de eerste campagne verschilt omdat het het inloopjaar is. We zullen leren de fabriek te beheren en dit zal extra energiekosten met zich meebrengen. Grosso modo ontvangen de bietentelers in de tweede campagne  €1,50 extra per ton geleverde bieten.”

Zodra de coöperatie actief is, ontvangen de houders van aandelen S een minimumdividend van 3%. Wanneer de suikerprijs een bepaalde drempel (boven  €400/ton) overschrijdt, kan dit dividend tot 6% variëren.

Twee soorten stemmen voor een goed beleid

Voor een goed beleid zullen alle agrarische partners en S-partners worden georganiseerd in regionale ledengroepen, die zullen handelen als secties van de algemene vergadering. Tijdens deze vergaderingen zullen de medewerkers de onderwerpen van de algemene vergadering bespreken en kunnen zij hun stemrecht uitoefenen. Eén partner heeft dan één stem. Binnen de groepen worden afgevaardigden (één voor 30 landbouwers) gekozen. Zij zullen de landbouwersleveranciers en -sympathisanten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, die ook de F-partners verwelkomen. Tijdens deze vergadering zal het stemmingsprincipe dan één aandeel voor één stem zijn. Het is deze vergadering die de Raad van Bestuur zal kiezen die zal bestaan uit vier tot elf bestuurders, met een minimum van 60% boeren, en een F-partner. Het Directiecomité zal bestaan uit maximaal vijf personen in de functies van algemeen directeur, directeur landbouw, directeur productie, directeur verkoop en directeur financiën en directeur administratie. Zij zullen aan het hoofd staan van een team van 93 werknemers en werknemers.

Wat als de aanbesteding niet slaagt?

Benoît Haag wijst er echter op dat beleggen in CoBT-aandelen risico's met zich meebrengt. De investeerder loopt het risico een deel van de geïnvesteerde bedragen te verliezen. "Er zijn risico's die specifiek zijn voor de coöperatie en de sector, en risico's die specifiek zijn voor de aandelen. Het opstartrisico behoort tot de eerste categorie. Alles wat de coöperatie vandaag de dag vertegenwoordigt, is gebaseerd op een financieel plan. De fabriek is nog niet operationeel en het is mogelijk dat dit ook niet gebeurt.” Hij noemt ook de risico's verbonden aan de fondsenwerving, waarbij er nog geen idee is van het aantal investeerders, het bouwrisico dat geassocieerd is aan vertraging of mogelijke bijkomende kosten in de uitbreiding van de fabriek, of de risico's verbonden aan de regels voor de aandelenoverdracht.

"Tijdens de fase van de fondsenwerving kan men door deze risico's het project opgeven, als de deelname onvoldoende is. In dit geval zou 100% van de B-aandelen en 100% van de S-aandelen worden terugbetaald. Het beschikbare saldo van de A-aandelen zou, na aftrek van de projectkosten, eveneens worden teruggegeven. Het risico is dus in eerste instantie het verlies van  €2.000. Dit bedrag komt overeen met de steun van het Waalse Gewest waarop de meerderheid van de landbouwers recht zou moeten hebben," legt Benoît Haag uit. Hij voegt eraan toe: "Het is ook mogelijk dat het project wordt voortgezet, maar tegen minder gunstige rentabiliteitsvoorwaarden, met name door een kortere campagne."

Van 2019 tot 2021 is het grootste risico de vertraging of extra bouwkosten. "Dit risico is beperkt omdat wij de fabriek kopen met een gegarandeerde bouwtijd en tegen een finale prijs. De enige mogelijke bijkomende kosten hebben betrekking op de financiering. Ten slotte zou in de productie het risico bestaan dat de rentabiliteit niet wordt bereikt.

Tot slot, geeft de coördinator nog een metafoor mee: "Er is slechts één trein en deze bevindt zich al op het perron. Starten heeft enkel en alleen zin als er voldoende passagiers zijn.”

Naar DJ

Lees ook in Bieten

Behandel tijdig tegen onkruid en slakken in bieten

Bieten Het Bieteninstituut (KBIVB) bemerkt dat de voorbije weersomstandigheden hebben bijgedragen aan een snelle opkomst en ontwikkeling van de onkruiden in bietenvelden. Ze benadrukken dat onkruid behandeld moet worden van zodra het zichtbaar is.
Meer artikelen bekijken