Startpagina Recht

Veroordeeld bij verstek, wat nu?

Ik kreeg onlangs een gerechtsdeurwaarder over de vloer die mij een vonnis van het vredegerecht betekende. Blijkbaar werd ik gedagvaard op mijn oude adres en werd een rechtszaak tegen mij behandeld, hoewel ik hiervan niet op de hoogte was. In het vonnis staat dat ik veroordeeld word om verschillende bomen te rooien onder verbeurte van een dwangsom. Ik ben hier echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog ondernemen?

Leestijd : 3 min

De situatie die u ons voorlegt, komt erop neer dat u veroordeeld werd bij verstek. Men spreekt van verstek indien een partij niet verschijnt op de zitting waarvoor hij werd gedagvaard. De rechter zal in dat geval ‘verstek verlenen’ en een vonnis bij verstek uitspreken. Dergelijk vonnis bij verstek is evenwaardig aan een vonnis dat werd uitgesproken nadat alle partijen aanwezig waren en gehoord werden, een zogenaamd vonnis op tegenspraak.

In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde. Dit is zo bepaald in art. 806 van het Gerechtelijk Wetboek. De reden van uw afwezigheid doet hierbij niets ter zake.

Verzet niet meer mogelijk

Vroeger bestond in geval van verstek de mogelijkheid om dezelfde zaak terug voor dezelfde rechter te brengen. Men kon wat men noemde verzet doen tegen een verstekvonnis. Deze mogelijkheid tot verzet is echter in quasi alle gevallen afgeschaft.

Met de Wet van 6 juli 2017 (de zogenaamde Potpourri V –wet) werd immers een ernstige beperking aangebracht in de mogelijkheden om verzet aan te tekenen tegen een verstekvonnis. Sinds deze wetswijziging kan een verzet alleen nog worden aangetekend tegen vonnissen waar geen hoger beroep tegen ingesteld kan worden.

Aangezien in uw geval gewoon hoger beroep wel nog mogelijk is, kunt u geen verzet doen tegen het verstekvonnis. Dit betekent dat u de zaak dus niet opnieuw voor de vrederechter kunt brengen.

Hoger beroep

U heeft wel de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen het verstekvonnis en dit binnen de maand na de betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder. Dit hoger beroep moet u instellen bij de rechtbank van eerste aanleg die de beroepsrechter is voor vonnissen van het vredegerecht. Een hoger beroep wordt in uw geval ingesteld door middel van de neerlegging van een beroepsakte. Dit is een verzoekschrift tot hoger beroep, op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. In deze beroepsakte moet u onder meer aangeven welk vonnis u aanvecht en wat uw argumenten zijn om een hervorming van het verstekvonnis te bekomen. Wij raden u aan om hiervoor een advocaat te raadplegen. Een onregelmatig ingesteld hoger beroep dreigt immers het verstekvonnis van de vrederechter definitief te maken.

Uitvoering?

Een hoger beroep werkt op zich niet opschortend. Dit wil zeggen dat in afwachting van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg de beslissing van de vrederechter kan worden afgedwongen. Het is duidelijk dat uw tegenpartij dit ook wil doen aangezien u intussen al een bevel werd betekend. Dit is mogelijk omdat het vonnis van de vrederechter uitvoerbaar is bij voorraad. Dit wil zeggen dat u zelfs in geval van hoger beroep gedwongen kunt worden om het vonnis uit te voeren nog voor de beslissing van de beroepsrechter is genomen. Indien de beroepsrechter anders zou beslissen, kunt u wel uw eventuele schade verhalen op de partij die u ten onrechte het vonnis heeft doen uitvoeren.

Dwangsom

Wij willen u zeker wijzen op het gevaar van de dwangsom dat kleeft aan het verstekvonnis in uw zaak. De vrederechter heeft immers een dwangsom opgelegd voor het geval u niet tijdig de bomen rooit. Door de betekening van het vonnis is de termijn voor het tijdig rooien van de bomen intussen beginnen lopen. Wanneer u de bomen niet rooit en de beroepsrechter beslist ook dat u deze bomen moet rooien, kan de tegenpartij de dwangsom per dag vertraging van u opeisen. Wanneer u dus het vonnis voorlopig naast u neerlegt in afwachting van een vonnis in beroep neemt u een bijzonder groot risico dat u een gigantische rekening gepresteerd krijgt voor de dwangsommen die tegenpartij kan invorderen als de beroepsrechter u ongelijk geeft.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

Diverse wijzigingen Pachtwet

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In dit laatste artikel van de reeks waarin we de belangrijkste nieuwigheden bespraken, komen nog enkele diverse wijzigingen aan bod. Het spreekt voor zich dat je in Landbouwleven zal kunnen lezen welke verdere evoluties dit voorstel van Vlaams Pachtdecreet kent.
Meer artikelen bekijken