Startpagina Recht

Zware geldboetes voor prijsafspraken groenteconserven

De Europese Commissie heeft op 27 september 2019 Coroos en Groupe CECAB beboet met in totaal 31 647 000 euro geldboetes wegens inbreuken op de EU-mededingingsregels. Aan Bonduelle is geen geldboete opgelegd omdat het zelf het bestaan van het kartel aan de Commissie heeft onthuld.

Leestijd : 2 min

De bal ging aan het rollen met een eigen aangifte door Bonduelle in de zomer van 2013. Door deze eigen aangifte en het verzoek tot clementie dat Bonduelle toen indiende, heeft nu Bonduelle volledige immuniteit gekregen voor het onthullen van het bestaan van het kartel. Op deze manier heeft Bonduelle een geldboete van ongeveer 250 miljoen euro vermeden. Het onderzoek van de Commissie is na het verzoek van Bonduelle begonnen met onaangekondigde inspecties in oktober 2013.

Bewijs kartel

Na afronding van onderzoek is de Europese Commissie nu tot de bevinding gekomen dat Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB gedurende meer dan 13 jaar aan een kartel deelnamen voor de levering van bepaalde soorten groenteconserven aan detailhandelaren en/of horecabedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER). De 3 bedrijven hebben hun betrokkenheid bij het kartel erkend en hebben met een schikking ingestemd.

Het doel van de 3 bedrijven die bij het kartel betrokken waren, was hun positie op de markt veilig te stellen of te versterken, de verkoopprijzen te handhaven of te verhogen, de onzekerheid met betrekking tot hun toekomstig commercieel gedrag te verminderen en de voorwaarden voor afzet en handel in hun voordeel af te spreken en te controleren. Om dit doel te bereiken stelden de bedrijven prijzen vast, spraken zij marktaandelen en volumequota af, verdeelden zij klanten en markten onder elkaar, coördineerden zij hun offertes in aanbestedingen en wisselden zij commercieel gevoelige informatie uit. Dergelijke afspraken zijn in strijd met artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 53 van de EER-Overeenkomst.

De inbreuk bestreek de gehele EER en duurde van 19 januari 2000 tot 11 juni 2013 voor Bonduelle, en tot 1 oktober 2013 voor Coroos en Groupe CECAB.

Mogelijkheid tot schadevergoeding

Naast geldboetes die werden opgelegd door de Europese commissie is er ook een mogelijkheid om schadevergoeding te eisen van de betreffende bedrijven.

Particulieren of bedrijven die van concurrentiebeperkende praktijken zoals in deze zaak nadeel ondervinden, kunnen de zaak voor de nationale rechter brengen en schadevergoeding eisen. Zowel de rechtspraak van de EU-rechter als Verordening (EG) nr. 1/2003 bevestigen dat een besluit van de Commissie voor de nationale rechter bindend bewijsmateriaal is dat de praktijken hebben plaatsgevonden en verboden waren. Dit brengt met zich mee dat naar Belgisch recht schadelijders eigenlijk alleen nog het bewijs moeten leveren van hun schade die is ontstaan ten gevolge van de verboden kartelafspraken.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

Meer artikelen bekijken