Startpagina Recht

Recht: wat met de aflopende milieuvergunning na stopzetting als beroepslandbouwer?

Tot voor kort baatte ik een professioneel landbouwbedrijf met rundvee uit. Nu ik op pensioen ben, heb ik mijn btw-nummer opgezegd en houd ik enkel nog voor mijn plezier wat paarden. Volgend jaar loopt mijn milieuvergunning voor het houden van rundvee af. Moet ik deze nu vernieuwen om paarden te kunnen houden als hobby? De casus van deze week.

Leestijd : 4 min

Sinds 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning. De vraag is dus niet langer of u uw milieuvergunning moet verlengen. Er moet nagegaan worden of naar aanleiding van het einde van de duurtijd van uw milieuvergunning een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor het houden van paarden.

Of er al dan niet een omgevingsgunning moet worden aangevraagd kan worden afgeleid uit bijlage 1 van het VLAREM, dit is het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Op de zogenaamde indelingslijst van het VLAREM, m.b.t. het al dan niet moeten hebben van een vergunning voor het houden van paarden en rundvee, wordt de indeling/klasse van vergunning gebaseerd op het aantal plaatsen dat voorzien is voor dieren gecombineerd met de bestemmingszone waarin de stal gelegen is. De vergunningverlenende overheid houdt rekening met het aantal standplaatsen dat aanwezig is, los van het aantal dieren dat effectief wordt gehouden of het eigendomsstatuut van de dieren.

U moet dus nagaan hoeveel staanplaatsen er worden voorzien om te worden gebruikt voor het stallen van uw paarden. Indien u enkel paarden houdt op weides met schuilhokken zonder echte staanplaatsen, bent u niet verplicht een vergunning aan te vragen. Indien u de paarden wel zou stallen op uw eigendom dient u een vergunning aan te vragen afhankelijk van het aantal plaatsen die voorzien zijn voor de dieren. Indien de stal in agrarisch gebied zou gelegen zijn, dient u vanaf 20 plaatsen een omgevingsvergunning voor een inrichting klasse 2 aan te vragen. In woongebied met landelijk karakter is dit vanaf 10 plaatsen en in andere gebieden is dit vanaf 5 plaatsen.

Procedure

Indien u voor uw specifiek geval een vergunning klasse 2 moet aanvragen, dient u dit te doen bij het College van burgemeester en schepenen van de plaats waar uw inrichting is gelegen. U moet daarvoor uw dossier indienen op het Omgevingsloket.

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet dan wel voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

- De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.

- De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.

- De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.

- De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.

- Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket.

Aangezien uw bestaande milieuvergunning eind volgend jaar afloopt, kunt u geen gebruik meer maken van deze eenvoudige procedure.

Nutriëntenemissierechten

Naast de aflopende milieuvergunning moet u ook oog hebben voor de verplichtingen uit het Mestdecreet en meest in het bijzonder voor uw nutriëntenemissierechten. Voor iedere paardenhouder van wie de paarden meer dan 300 kg P2O5 produceren, geldt immers dat deze over de noodzakelijke nutriëntenemissierechten moet beschikken. Voor wie paarden heeft, houdt dit in dat zij een administratieve geldboete riskeren indien zij 10 paarden of meer houden zonder nutriëntenemissierechten, zelfs als zij geen omgevingsvergunning moeten aanvragen.

De nutriëntenemissierechten die u vroeger kreeg op basis van het rundvee dat u altijd al hield, en waarvoor u eerder een nutriëntenhalte werd toegekend, zult u dus best (gedeeltelijk) behouden. De initieel toegekende nutriëntenemissierechten voor runderen mogen immers ook gebruikt worden voor paarden. In geval van twijfel over uw nutriëntenemissierechten neemt u best contact op met de afdeling van de Mestbank in uw regio.

Jan Opsommer

Lezersvoordeel

Als abonnee op Landbouwleven geniet u van een voordeeltarief van 45€ (incl. btw.) per vraag aan onze gespecialiseerde juridische dienst.

Het geschreven en gedocumenteerde antwoord wordt u met de post of per mail opgestuurd.

Stuur uw vraag per post naar: Landbouwleven - 100 Koningsstraat - 1000 Brussel

Of per e-mail: juridischedienst@landbouwleven.be

- Betaling: via overschrijving op rekening BE31 1030 1157 0855

van Landbouwleven met de mededeling « Juridische vraag ».

(gelieve ten laatste 10 dagen na het sturen van uw vraag te betalen).

– niet-abonnees: tarief 85€

– Bepaalde gevallen zullen gepubliceerd worden in de krant (anoniem)

Lees ook in Recht

Wat te ondernemen voor als het straks niet meer gaat?

Recht Wij zijn een getrouwd koppel met 2 kinderen en wij zijn beiden meer dan 75 jaar oud. Hoewel wij momenteel in goede gezondheid verkeren, maken wij ons zorgen. Steeds regelmatiger worden wij geconfronteerd met vrienden en kennissen die beginnen te kampen met medische problemen of die plots van de ene op de andere dag in een situatie terechtkomen waarin ze zelf hun zaken niet meer kunnen regelen. Hoe kunnen wij onze voorzorgen nemen?
Meer artikelen bekijken