Startpagina Bieten

Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2020

Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België (BDB) heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode. Met uitzondering van (het beperkt aantal) percelen na vlas bevatten de suikerbietenpercelen momenteel gemiddeld minder minerale stikstof dan in dezelfde periode in 2019.

Leestijd : 2 min

Het Bieteninstituut (KBIVB) publiceerde de gemiddelde bemestingsadviezen geformuleerd door de BDB.

N-reserve

Onderstaande figuur toont de gemiddelde N-reserve in functie van de voorteelt voor dit jaar en het voorbije jaar.

Gemiddelde reserve aan nitrische stikstof op Belgische suikerbietpercelen in functie van de voorteelt, voorlopige statistieken tot 20 maart 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Gemiddelde reserve aan nitrische stikstof op Belgische suikerbietpercelen in functie van de voorteelt, voorlopige statistieken tot 20 maart 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. - Bron: BDB

Na maïs bedraagt de N-reserve gemiddeld 17 kg N/ha minder dan vorig jaar. Na de vlinderbloemige voorteelten, erwten en bonen bedraagt het verschil gemiddeld 30 kg N/ha en na de meest voorkomende voorteelt granen 18 kg N/ha. De bovenste bodemlaag bevat gemiddeld ongeveer evenveel minerale N dan vorig jaar, behalve na vlas waar de bovenste bodemlaag 22 kg N/ha meer bevat. Voor de voorteelten aardappelen, erwten en bonen en maïs is de derde bodemlaag van 60-90 cm de stikstofrijkste bodemlaag. Na granen en vlas zit de meeste stikstof in de tweede bodemlaag van 30-60 cm.

N-mineralisatie

Naast de actuele N-reserve heeft ook de verwachte N-mineralisatie een belangrijke impact op het niveau van het bemestingsadvies. Op de percelen na granen was over het algemeen de groenbemester beter ontwikkeld in vergelijking met vorig jaar. De verwachte hogere N-mineralisatie compenseert de gemiddeld lagere N-reserve zodat de bemestingsadviezen voor de suikerbieten gemiddeld op een vergelijkbaar niveau liggen dan vorig jaar.

Grote spreiding

Ondanks de natte periode van de afgelopen weken is er nog steeds een grote spreiding in de N-reserve en bijgevolg in de bemestingsadviezen tussen de individuele percelen. Ongeveer een derde van de reeds geanalyseerde percelen ontving een stikstofbemestingsadvies tussen de 125 en de 150 kg N/ha. Bijna een derde kreeg een advies tussen 0 en 125 kg N/ha.

De Bodemkundige Dienst benadrukt dat de vernoemde cijfers slechts richtinggevend zijn. Er zijn grote verschillen in stikstofbehoefte tussen percelen met verschillende voorgeschiedenis en verschillende bodemeigenschappen (bijvoorbeeld verschillend humusgehalte). Een beredeneerde stikstofbemesting is enkel mogelijk gebaseerd op een bodemanalyse met bijhorend advies. Op percelen waar in het voorjaar dierlijke mest wordt uitgereden, kan ook tijdens het groeiseizoen, vanaf 4 weken na de mesttoediening, een bodemanalyse uitgevoerd worden voor het berekenen van een bijbemestingsadvies.

Voor het aanvragen van een bodemstaalname kan u contact opnemen met de Bodemkundige Dienst: info@bdb.be, tel. 016 31 09 22 of rechtstreeks met uw staalnemer.

Lees ook in Bieten

KBIVB voert enquête Cercospora uit

Bieten Dit jaar is erg gunstig geweest voor de ontwikkeling van Cercospora. Het KBIVB voert daarom nu een enquête uit, zodat de ondersteuning en het advies geoptimaliseerd kan worden.
Meer artikelen bekijken