Startpagina Recht

Overeenkomst op te korte afstand van de perceelsgrens?

Dit voorjaar plantte mijn buurman nieuwe bomen aan. Deze werden op minder dan één meter van de scheidingslijn geplant. Sommige staan zelf op minder dan een halve meter van de grens tussen onze percelen. De geplante bomen zijn hoogstammen en zullen mij, zeker op termijn, heel wat hinder bezorgen. Daarom sprak ik er mijn buurman over aan. Volgens mij moeten de bomen verwijderd worden. Mijn buurman deed mij echter een financieel voorstel om de situatie te regelen. Ik zou daarbij na betaling dan ook een document moeten ondertekenen. Welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

Leestijd : 3 min

Voor wat de afstanden van de beplanting ten aanzien van. de perceelsgrenzen betreft, kunnen we verwijzen naar de regelgeving opgenomen in het Veldwetboek. In principe dienen hoogstammige bomen op een afstand van 2 meter van de perceelsgrens te staan, daar waar beplantingen (struiken en laagstammen), tot op 0,5 meter van de perceelsgrens mogen worden aangeplant.

Van deze afstanden kan afgeweken worden door plaatselijke gebruiken die een grotere of kleiner afstand van de perceelsgrens voorzien. Al deze principes zijn vastgelegd in art. 35 van het Veldwetboek. Wanneer blijkt dat de bomen te dicht bij de perceelsgrens zijn aangeplant, kan u op grond van artikel 36 Veldwetboek de rooiing vorderen van deze bomen. Artikel 36 van het Veldwetboek stelt namelijk dat de nabuur de rooiing kan eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt.

Persoonlijke verbintenis

De wettelijke bepalingen inzake afstand van beplantingen zijn niet van openbare orde. Afwijking is mogelijk bij overeenkomst. Wanneer u zou ingaan op het voorstel van uw buurman zal u wel de rooiing niet meer kunnen vorderen.

Door het onderteken van een document waarbij u stelt akkoord te gaan met de aanplanting van de bomen door uw buurman op een kortere afstand dan zoals bij de wet wordt bepaald, wordt een persoonlijk recht gecreëerd overeenkomstig artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek. Dergelijk persoonlijk recht is enkel geldig tussen partijen en niet ten aanzien van derden. Bij dergelijke persoonlijke verbintenis moet het dan wel duidelijk zijn dat twee personen een akkoord sluiten, en dat het geenszins de bedoeling is een regeling tussen erven tot stand te brengen.

In principe zal u dan ook niet meer kunnen vorderen dat deze bomen gerooid worden. Dit houdt anderzijds wel niet in dat u geen vordering meer zou kunnen stellen om overhangende takken te snoeien wanneer deze voor hinder zorgen. Evenmin houdt dit in dat u de doorschietende wortels op uw perceel niet meer mag verwijderen.

De ondertekening van een document, waarbij u aan uw buurman toestaat bomen te planten op een specifieke afstand van de perceelsgrens houdt enkel in dat u geen rooiing meer zal kunnen vorderen.

Zakelijk recht

Opgepast: wanneer het akkoord met uw buurman door een notaris in een notariële akte zou worden vastgelegd als een toelating om op de eigendom van uw buurman de betreffende beplantingen te hebben ten opzichte van uw onroerend goed, wordt een erfdienstbaarheid gevestigd. Dergelijke erfdienstbaarheid blijft ten eeuwigen dage bestaan. Een erfdienstbaarheid is geen persoonlijke verbintenis maar een zakelijk recht.

Omdat dergelijke erfdienstbaarheid een last is die op uw eigendom blijft rusten, zal ze ook gelden ten aanzien van derden. Wanneer u bijvoorbeeld later ooit uw eigendom verkoopt, moeten de nieuwe eigenaren zich even goed houden aan de erfdienstbaarheid. Dit is niet het geval met een persoonlijke verbintenis.

De erfdienstbaarheid om beplantingen te hebben op een kortere afstand dan de wettelijke afstand, kan trouwens ook door verjaring tot stand komen. Het dertigjarig bezit van bomen geplant in overtreding van artikel 35 van het Veldwetboek laat immers het verwerven van een voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid toe die erin bestaat bepaalde beplantingen te hebben op een kortere afstand dan de wettelijke. De bewijslast van het bestaan van een erfdienstbaarheid rust op degene die zich op de erfdienstbaarheid beroept.

Jan Opsommer

Lees ook in Recht

Diverse wijzigingen Pachtwet

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In dit laatste artikel van de reeks waarin we de belangrijkste nieuwigheden bespraken, komen nog enkele diverse wijzigingen aan bod. Het spreekt voor zich dat je in Landbouwleven zal kunnen lezen welke verdere evoluties dit voorstel van Vlaams Pachtdecreet kent.
Meer artikelen bekijken