Limburgs initiatief voor meer professionele, innovatieve en droogtebestendige landbouw

Droogte is een steeds vaker terugkerende plaag in Limburg.
Droogte is een steeds vaker terugkerende plaag in Limburg. - Foto: JCB

LAP telt 40 deelnemers uit de landbouw in volle breedte. Op basis van de 3 speerpunten – professionalisering, innovatie en waterbeleid - zijn 12 acties bepaald. Wat professionalisering betreft vonden de leden van het LAP dat “vorming een essentiële voorwaarde is om te komen tot een sterke land- en tuinbouwsector”, vat gedeputeerde Inge Moors samen. “Er is nood aan scholing en bijscholing van reeds actieve landbouwers maar ook aan een gedegen basisopleiding van nieuwkomers, zoals jongeren of zij-instromers.”

Het LAP stelt onder meer concreet voor om stagebedrijven in een breder opleidingskader te ondersteunen. Ook zal de piste ‘duaal leren’ verder worden ingezet en komt er onderzoek naar de noodzaak van een Limburgse graduaatsopleiding land- en tuinbouw.

Innovatie

Het speerpunt innovatie werd onder meer gekozen omdat uit onderzoek van het Departement Landbouw en Visserij blijkt dat landbouwers nieuwe technologieën duur en complex vinden. Bovendien twijfelen ze of nieuwe technologieën wel een toegevoegde waarde hebben voor hun dagdagelijkse activiteiten.Maar als we echter meer wensen te produceren met minder input en een lagere milieubelasting, denkt Moors, zal innovatie onontbeerlijk zijn.

“Daarnaast kan men kostenbesparend werken of het gebrek aan arbeidskrachten opvangen door een verdere robotisering of automatisering van de productieprocessen.” Om innovatie te stimuleren wordt gezocht naar subsidiekanalen. Ook wordt bijvoorbeeld een project opgezet rond de inzet van sensoren in verschillende takken van de landbouw. Ook zullen de komende jaren nieuwe teelten, productinnovatie en procesinnovatie worden uitgeprobeerd.

Droogte

De voorbije zomers waren droog tot zeer droog. Ook 2020 kondigt zich aan als een jaar met extreem weinig neerslag in vergelijking met de gemiddelde jaren. Hier wordt gekeken naar manieren om het hergebruik van water te stimuleren. Daarnaast wordt onderzocht of mijnwater gebruikt of hergebruikt kan worden. Ten slotte zal voor specifiek Zuid-Limburg worden gekeken naar de mogelijkheden tot wateropslag.

De voorgestelde projecten worden nu verder uitgewerkt. “Met de 12 actiepunten die het LAP formuleerde, hebben we de handvaten om de Limburgse land- en tuinbouw future proof te maken. Het is ons nu aller uitdaging om deze actiepunten concreet gestalte te geven,” aldus voorzitter van het LAP, Peter Bruggen, die ook provinciaal voorzitter van Boerenbond is.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent