Geef nu uw vorstschade aan!

Geef nu uw vorstschade aan!

Vorige maand startte Vlaams minister van landbouw, Joke Schauvliege, de procedure op om de vorstschade in de tweede helft van april 2017 te erkennen als landbouwramp. Indien uit de procedure blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan, is het uiteindelijk de Vlaamse regering die de vorstschade als landbouwramp kan erkennen.

Een geteisterde landbouwer moet bij schade steeds zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen percelen zich bevinden. De gemeente kan dan een schattingscommissie op pad sturen om tijdens een eerste schadevaststelling het oorzakelijk verband vast te stellen tussen de vorst en de schade.

Landbouwers die tot op heden nog geen contact hebben opgenomen met hun gemeente, maar die wel schade hebben geleden door de vorst van half april, moeten de schade alsnog zo snel mogelijk melden aan de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn. Alle processen-verbaal van de eerste schadevaststellingen van de vorst, moeten door de steden en gemeentes ten laatste op 14 juli 2017 ingediend zijn bij het Departement Landbouw en Visserij.

Processen-verbaal van eerste schadevaststellingen uitgevoerd ná 14 juli 2017, kunnen niet meer beschouwd worden als geldige vaststellingen van het oorzakelijk verband tussen vorst en schade.

Meest recent

Meest recent