Hilde Crevits bij Begroting 2021: ‘Boeren zijn cruciaal in Vlaamse voedseleconomie’

Vlaams minister Hilde Crevits en Bart Naeyaert, gedeputeerde in West-Vlaanderen, op een bezoek aan Inagro.
Vlaams minister Hilde Crevits en Bart Naeyaert, gedeputeerde in West-Vlaanderen, op een bezoek aan Inagro. - Foto: LV

Het is elk najaar uitkijken naar de voorstellen en de bespreking van de begrotingen van de verschillende Vlaamse ministers. Ook het landbouwbudget 2021 ligt ter goedkeuring voor. In dat lijvig document, dat in de commissie Landbouw en Visserij uitgebreid wordt besproken, komt ook de visie van de bevoegde minister zelf ruimschoots aan bod.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V): “Onze Vlaamse boeren zijn de eerste én cruciale schakel van een hele voedseleconomie met aanzienlijke economische waarde waar meer dan 135.000 Vlamingen zijn tewerkgesteld en een netto handelsoverschot gerealiseerd wordt van meer dan 6 miljard euro.”

Onmisbaar voor voedsel

De coronacrisis heeft op dat vlak een momentum gecreëerd want duizenden Vlamingen herontdekten en herwaardeerden dankzij de crisis de boer om de hoek maar ook de geneugten en rust van het platteland. “Meer en meer groeide het besef dat zij onmisbaar zijn voor onze voedselvoorziening, maar evenzeer ook voor de landschapsbescherming en lokale identiteit.”

Hilde Crevits ziet het als haar opdracht om de boeren zo goed mogelijk te ondersteunen in duurzaam ondernemerschap, zodat ze hun cruciale rol in de Vlaamse voedseleconomie kunnen blijven spelen. “Ook het GLB voorziet in een aantal hefbomen waarmee we dat duurzaam ondernemerschap verder kunnen stimuleren zowel voor de landbouwers als de voedseleconomie.”

Nog over Covid-19. “Er was een grote impact: het wegvallen van afzetkanalen in binnen- en buitenland, de onzekerheid over de inzet van seizoenarbeiders … We moesten dan ook snel schakelen op alle niveaus om de eerste noden op te vangen. In eerste instantie voorzagen we in algemene economische ondersteuning en troffen we specifieke steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw om een verdere instorting van de marktprijzen te vermijden. We schakelden de VDAB in om tijdelijk werklozen en jobstudenten naar tuinbouwbedrijven toe te leiden en te helpen met de oogst.”

Grote uitdagingen

De crisis toonde ook nogmaals aan dat er grote uitdagingen zijn. “Innovatie, digitalisering en veerkracht zijn meer dan ooit nodig om onze agrovoedingsketen weer uit het dal te krijgen. Daarom zullen we versterkt inzetten op het VLIF om innovatieve technieken gericht op de verduurzaming van de land- en tuinbouwbedrijven en de agrovoedingsketen in zijn geheel snel ingang te doen vinden. Bijzondere aandacht zal hierbij gaan naar investeringen gericht op circulariteit, bio-economie, klimaat, biodiversiteit en de Blue Deal.”

In de Vlaamse voedseleconomie staan circulair en duurzaam ondernemen voorop. “Intelligent gebruik van data, een gerichte onderzoeksagenda, het stimuleren van innovatieve pioniers in de sector, van nieuwe verdienmodellen en het versterken van het aanbod van lokale en gezonde voeding, vormen daarbij de uitgangspunten”, somt Hilde Crevits op.

Om de weerbaarheid en veerkracht van de land- en tuinbouwbedrijven te versterken, wordt ingezet op kennisdeling over de mogelijkheden van diverse duurzame verdienmodellen en op individuele adviesverlening over het meest geschikte verdienmodel voor het eigen bedrijf. “Dit is zeker ook voor jonge landbouwers essentieel. We zullen digitale tools zoals de Verdienwijzer van ILVO die land- en tuinbouwers helpen om aan de slag te gaan of om te schakelen naar nieuwe verdienmodellen, versneld uitwerken en uitrollen. Het verdienmodel inzake korte keten maakt hier onderdeel van uit.” Er komt ook nog meer aandacht voor het welbevinden.

Sneller en meer data

“In de toekomst willen we ook sneller en meer accurate data ter beschikking stellen aan het brede publiek en specifieke datasets aanbieden aan gebruikers die een hoger detailniveau nodig hebben. Ook de eisen die de Europese Commissie stelt aan de lidstaten inzake controle, beheer en monitoring nemen fors toe in het nieuwe GLB. De verdere integratie van het gebruik van satellietbeelden zit hierin vervat. De nodige IT-investeringen moeten een performante uitvoering van het beleid op dat vlak waarborgen.”

Zo wordt de veerkracht van de keten verhoogd en wordt tegelijk ingezet op diverse doelstellingen van de Europese Farm2Fork strategie. “In 2021 zal het Vlaams strategisch plan dat uitvoering moet geven aan het nieuwe Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid verder voorbereid worden in ruim overleg met alle betrokken stakeholders. De landenspecifieke aanbevelingen die iedere lidstaat zal ontvangen hierover, vormen samen met het Vlaamse regeerakkoord hierbij de leidraad om in te zetten op verduurzaming, innovatie en digitalisering met bijzondere aandacht voor de jonge landbouwers.”

De land- en tuinbouw is het startpunt van de voedseleconomie. “Voeding wordt dan ook een speerpunt van mijn beleid. Ik start een traject op met diverse stakeholders om onze voedseleconomie veerkrachtig en weerbaar te maken, om boer en burger te verbinden, om circulair en duurzaam ondernemerschap te promoten en zo in gezonde en duurzame voeding te voorzien voor iedereen. Lokale voeding krijgt hierin bijzondere aandacht.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent