Geen gevallen van fraude en terugvordering van Europese GLB-middelen in Vlaanderen

Vlaamse boeren gaan correct om met het gebruik van Europese middelen.
Vlaamse boeren gaan correct om met het gebruik van Europese middelen. - Foto: LBL

Uit het jaarverslag van OLAF, het Europese bureau voor fraudebestrijding, blijkt dat vorig jaar bijna een half miljard euro uit de Europese begroting onterecht werd uitbetaald. Het gaat dus om fraude met financiële middelen die onder meer bestemd zijn voor onderzoek en ontwikkeling, landbouw en structuurfondsen.

“Voor 2019 beveelt OLAF de bevoegde nationale en Europese autoriteiten aan om 485 miljoen euro Europees geld terug te vorderen”, stelt Emmily Talpe. “Het bedrag lijkt hoog, maar moet afgezet worden tegen een totaalbedrag van ongeveer 148 miljard euro dat de Europese Unie uitgaf in 2019. Toch is er sprake van een stijging met 114 miljoen euro tegenover de 371 miljoen euro die in 2018 moest worden teruggevorderd.”

Geen gevallen van fraude, 1 verdenking weerlegd

Uit het antwoord van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat in de periode 2015-2019 geen geld teruggevorderd werd vanuit Vlaanderen met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) of het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). “Er werd over die hele periode in 2019 1 onderzoek ingesteld. In dat ene onderzoek bleek de verdenking onterecht. Het dossier kon worden weerlegd. Er waren geen foutieve bestedingen en er moest dus niet worden ingevorderd.”

Vlaanderen zet efficiënt in op de controle van de besteding van Europese middelen. “Standaard worden alle dossiers onderworpen aan een administratieve controle”, geeft Vlaams landbouwminister Hilde Crevits nog mee. “Steekproefgewijs worden plaatscontroles uitgevoerd. Een grote mate van automatisering en kruiscontroles zorgen voor het beperken van de mogelijkheden tot fraude en fouten.”

Systematisch check op dubbele financiering

Een frauderisicoanalyse op de middelen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, op basis van een tool ter beschikking gesteld door de EU, leidde tot een systematische check op dubbele financiering met andere fondsen, en dit bij start en einde van het project.

“Het is dezelfde tool die het Vlaams betaalorgaan vervolgens heeft toegepast op de GLB-middelen en waarbij op basis van de resultaten verschillende initiatieven werden uitgewerkt”, vervolgt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. “Zo werd een frauderisicosjabloon op maat ontwikkeld. Met het oog op kennisdeling en sensibilisering werd een aparte site voor fraudebestrijding opgezet op het online portaal en werd er gestart met het uitsturen van een interne nieuwsbrief omtrent fraudebestrijding. Er wordt ook extra ingezet op controle en sensibilisering op de naleving van de wet op de overheidsopdrachten.”

Departement Landbouw en Visserij zet actief in op fraudbestrijding

Ook zet het Departement Landbouw en Visserij globaal actief ingezet op fraudebestrijding. Zo draagt het Departement Landbouw en Visserij bij aan het overkoepelend overleg op Vlaams en Belgisch niveau met betrekking tot het anti-fraudebeleid en Anti-Fraud Coordination Service voor de bescherming van de financiële belangen van de EU. “Naast een duidelijke deontologische code waarbij een verklaring op erewoord in verband met mogelijke belangenconflicten hoort, wordt het fraudebewustzijn bij medewerkers verhoogd via dilemmatrainingen”, besluit landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent