Startpagina Varkens

Is kiezen voor leidingwater echt duurder?

Is leidingwater echt duurder dan een alternatieve waterbron? Dominique Huits, onderzoeksleider bodem, water en bemesting bij Inagro, deed daar onderzoek naar. Na 4 droge zomers vond ze het relevant om te kijken naar waterbevoorrading en naar de meest kostenefficiënte manieren van omgaan met beschikbaar water. Ze vertelde er meer over tijdens een webinar van de Varkensacademie.

Leestijd : 4 min

Je kan niet kiezen bij wie je leidingwater afneemt. Daarom baseerde Dominique Huits haar cijfers op de grootste speler in Vlaanderen, namelijk De Watergroep. Tijdens een webinar vergeleek ze de kostprijs van leidingwater met de prijs van de meest gebruikte alternatieve waterbronnen op een varkensbedrijf.

Leidingwaterprijzen bij De Watergroep

Alle drinkwaterbedrijven maken een onderscheid tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Elke kleinverbruiker of particulier betaalt voor iedere eerste 30 m3 per jaar, per gedomicilieerde persoon op het verbruiksadres 1,84 euro/m3. Wanneer ze daar boven gaan, betalen ze het comforttarief: 3,67 euro/m3 bij De Watergroep.

Een grootverbruiker die leidingwater gebruikt voor de dieren, doet beroep op tarieven voor niet-huishoudelijk gebruik. Hij zal voor de eerste 500 m3 per jaar 2,12 euro/m3 betalen. Wie binnen een jaar daarboven gaat, tot 6.000 m3 per jaar, betaalt 1,77 euro/m3. Wie nog meer verbruikt, betaalt 1,49 euro/m3 bij De Watergroep.

Om er zeker van te zijn dat het drinkwaterbedrijf weet dat jouw water voor niet-huishoudelijk gebruik is, kijk je best na of er een BTW-nummer op de factuur staat. Anders zal het bedrijf jou het comforttarief aanrekenen. Je zou naar hun mening evengoed elke dag opnieuw een zwembad met leidingwater kunnen vullen.

Huits benadrukt dat, bij het gebruik van leidingwater, je ook afvalwaterheffing zal moeten betalen. Ook als je geen afvalwater loost en het nullozerstatuut hebt. Het gaat over zowel gemeentelijke als bovengemeentelijke heffingen. De prijs van bovengemeentelijke heffing ligt vast op 46,60 euro/1.000 m3 in de varkenshouderij. De gemeentelijke heffing kan tot 1,4 keer groter zijn, maar dat bepaalt de gemeente zelf. Onder andere in West-Vlaanderen hanteert men meestal het maximumtarief, waardoor de afvalwaterheffing daar 111 euro/1.000 m3 verbruikt leidingwater zal bedragen voor het varkensbedrijf.

Grondwater: verschillende heffingen

Een andere veelgebruikte waterbron is grondwater. Dat is al het water dat gewonnen wordt uit een filterput, hoe diep die ook is. Ook water uit een open put en drainagewater rekent men daarbij. Dat is allemaal grondwaterwinning, dus dat moet allemaal in de milieuvergunning van het bedrijf staan. Op de pomp moet een teller staan, en de teller moet verzegeld en geijkt zijn. Ook bij grondwater moet je een heffing betalen. Die heffing wordt berekend op het verbruik, gemeten door de teller.

Huits legt uit dat de heffing op grondwater afhangt van de ondergrond en het gebied. Een kleilaag die de ondergrond afsluit kan bijvoorbeeld de kostprijs doen stijgen. In Staden in West-Vlaanderen liggen de prijzen voor grondwaterheffing tussen 83,72 euro en 530,94 euro. Als de heffing groot is, is de grondwaterwinning minder interessant.

Hemelwater interessant bij kleine opslag

Volgens Huits is regenwatergebruik op het bedrijf verre van gratis. Het is belangrijk stil te staan bij een goede dimensionering van de wateropslag: Hoeveel water heb ik nodig? Welke regenwaterkwaliteit kan ik verwachten? Waarvoor kan ik het water inzetten? Vang ik het water op via asbestplaten?

Volgens Huits is het ideaal om te rekenen op 50 à 60 m3 opslag voor 1000 m3 dakoppervlakte. Wanneer de opslag te groot wordt, krijg je teveel extra kosten en wordt het rendement kleiner. De kosten van extra opslagactiviteit worden op een bepaald moment zelfs duurder dan de kosten voor aanschaf van leidingwater.

3275-HEMELWATER

Oppervlaktewater capteren met vergunning

Huits is zich ervan bewust dat waterwinning via oppervlaktewater voor weinig bedrijven is weggelegd, maar ze wil benadrukken dat er een machtiging of vergunning nodig is voor waterwinning uit een bevaarbare waterloop die in het beheer is van De Vlaamse Waterweg. Water uit een niet-bevaarbare waterloop, mag je capteren zonder vergunning, maar andere personen die dat water ook nodig hebben, hebben daar evenveel recht op.

Om te weten of je een vergunning voor captatie uit een polder of watering nodig hebt, vraag je naar het politiereglement bij het polderbestuur. Op captatie uit bevaarbare waterlopen betaal je dezelfde heffing als die op ondiepe grondwaterwinning. Dat is een kleine 10 cent/m3.

Waterbehandelingstechnieken vergeleken

In het tweede deel van de webinar ging Dominique Huits in op de kostprijs van de meest ingezette waterbehandelingstechnieken op een veeteeltbedrijf. Ze benadrukt dat het belangrijk is om een analyse uit te laten voeren voor de meest geschikte waterbehandelingstechniek.

Om prijzen te vergelijken, gaven verschillende leveranciers van waterbehandelingsinstallaties hun prijzen door aan Inagro. Bij de berekeningen is vertrokken vanuit een gemiddeld verbruik van 20 m3 per dag en een piekdebiet van 4 m3 per uur. In de prijs zitten de investeringskost, de intrestderving, de werkingskost, de onderhoudskost en extra kosten zoals bijkomende pompkosten. De prijzen vatten we samen in tabel 2.

3275-WATERBEHANDELINGSTECHNIEK (2)

Conclusie

Huits hoop dat ze op deze manier duidelijk heeft gemaakt dat het belangrijk is om niet enkel te kijken naar de kostprijs van de waterbron op zich maar ook naar de prijs van de waterbehandeling. De gezamenlijke kostprijs kan snel oplopen, waardoor alternatieve waterbronnen niet per se goedkoper zijn dan het gebruik van leidingwater.

Sanne Nuyts

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken