Startpagina Wetgeving

Een betere bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingssector

Boeren en lokale producenten delen al jaren het gevoel dat ze onvoldoende worden beschermd tegen de giganten van de supermarkten en de levensmiddelenindustrie. De kleinschalige voedselproducenten - die vaak het slachtoffer zijn van oneerlijke praktijken door de grote spelers - zullen voortaan beter worden beschermd door een reeks concrete maatregelen.

Leestijd : 4 min

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Middenstand, KMO's en Landbouw David Clarinval lichtten zaterdag 5 juni de nieuwe maatregelen toe tijdens een bezoek aan L&L Plaquette Farm, een producent van boter in Houyet (provincie Namen). Het bedrijf wordt geconfronteerd met problemen waarvoor de nieuwe regels een oplossing bieden, zoals bestellingen die op het laatste ogenblik worden geannuleerd of abnormaal lange betalingstermijnen.

Het wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2019/633 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 rond oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen is goedgekeurd door de Ministerraad op 4 juni 2021.

De richtlijn verbiedt oneerlijke praktijken tussen afnemers en leveranciers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen door een ‘zwarte lijst’ te voorzien van praktijken die in elk geval verboden zijn en een ‘grijze lijst’ die praktijken opsomt die verboden zijn, behalve als ze voorafgaand werden overeengekomen op een duidelijke en ondubbelzinnige manier in de leveringsovereenkomst of in een andere daaropvolgende overeenkomst.

Zwarte lijst – zijn bijvoorbeeld verboden:

1 Te lange betalingstermijnen;

2 Het feit een bestelling van bederfelijke producten te kunnen annuleren of te annuleren op zeer korte termijn voor de overeengekomen leveringsdatum.

3 De eenzijdige wijziging van de voorwaarden die verband houden met de frequentie, de methode, de plaats, de timing of het volume van de levering, de kwaliteitsnormen, de betalingsvoorwaarden of de prijzen, of met de verlening van diensten.

4 Betalingen eisen die geen verband houden met de verkoop van de betrokken producten.

5 De leverancier laten betalen voor het bederf of verlies na de levering, wanneer dit niet toe te schrijven is aan nalatigheid of verzuim van de leverancier.

6 De weigering door de afnemer om de algemene voorwaarden van de leveringsovereenkomst schriftelijk te bevestigen wanneer de leverancier dat vraagt.

7 De afnemer verkrijgt bedrijfsgeheimen van de leverancier onrechtmatig, gebruikt deze onrechtmatig of maakt deze onrechtmatig openbaar.

8 Dreigen met of het nemen van commerciële vergeldingsmaatregelen als de leverancier zijn contractuele of wettelijke rechten uitoefent.

9 De terugbetaling vragen van kosten die gepaard gaan met het onderzoeken van klachten van de afnemers, ondanks het ontbreken van nalatigheid of schuld van de leverancier.

De nieuwe wet stelt een grijze lijst op van verboden handelsprakijken, behalve als zij voorafgaand werden overeengekomen op een duidelijke en ondubbelzinnige manier in de leveringsovereenkomst of in een daaropvolgende overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer.

Grijze lijst – zijn met name verboden:

1 De afnemer retourneert onverkochte landbouw- en voedingsproducten aan de leverancier zonder betaling voor die onverkochte producten of zonder betaling voor de verwijdering van die producten, of beide;

2 De leverancier moet een vergoeding betalen voor de opslag, de uitstalling of de opname in het assortiment van zijn landbouw- en voedingsproducten, of voor het op de markt aanbieden van dergelijke producten;

3 De afnemer verlangt van de leverancier dat hij alle of een deel van de kosten draagt van kortingen voor landbouw- en voedingsproducten die in het kader van een promotieactie door de afnemer zijn verkocht.

4 De afnemer verlangt van de leverancier dat hij betaalt voor het maken van reclame voor landbouw- en voedingsproducten door de afnemer;

5 De afnemer verlangt van de leverancier dat hij betaalt voor de marketing van landbouw- en voedingsproducten door de afnemer;

6 De afnemer verlangt van de leverancier dat hij personeel betaalt voor de inrichting van de ruimten die voor de verkoop van de producten van de leverancier worden gebruikt.

Minister Clarinval en minister Dermagne verheugen zich over deze stap voorwaarts. De wetgeving bevat maatregelen die erop gericht zijn de ondernemingen, zowel de natuurlijke als de rechtspersonen, beter te beschermen tegen de oneerlijke handelspraktijken waarmee ze worden geconfronteerd van afnemers die over het algemeen een sterkere marktpositie hebben.

Vice-eersteminister Pierre-Yves Dermagne: “De oneerlijke handelspraktijken die door deze belangrijke hervorming worden verboden, zijn helaas niet uitzonderlijk in de voedingssector. Met dit wetsontwerp brengen we de scheefgetrokken krachtsverhouding tussen de actoren uit de agrovoedingssector opnieuw in evenwicht. De regulering moet ervoor zorgen dat de markt beter functioneert, en dat de spelers met een zwakkere onderhandelingspositie voortaan genieten van betere aankoopvoorwaarden voor hun producten, zodat hun levensstandaard erop vooruitgaat”.

Minister David Clarinval: “Deze belangrijke wetgevende hervorming is een grote stap naar meer eerlijkheid in de handelstransacties tussen leveranciers en afnemers uit de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Zij zorgt voor een betere bescherming van onze leveranciers, en in het bijzonder van onze landbouwers, in hun relaties met de andere schakels uit de keten. Deze nieuwe wetgeving zorgt voor een beter evenwicht tussen de actoren uit de sector.”

Kabinet Dermagne

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken