Startpagina Actueel

Vlaams GLB-plan: focus op innovatie, samenwerking en ‘echte’ landbouwer

Binnenkort gaat het Vlaams GLB Plan in openbaar onderzoek. De inspraakprocedure van het ontwerp-MER (Milieueffect-rapport) is voorbij. Het Vlaamse GLB steunt op 7 krachtlijnen, waarbij innovatie, samenwerking en focus op de echte (actieve) landbouwer cruciale rode draden in het geheel vormen.

Leestijd : 2 min

De rode draden in het ontwerp van het Vlaams GLB Strategische Plan zijn dus:

- Innovatie: Inzetten op innovatie en kennisdeling werkt ook in alle andere krachtlijnen van het ontwerp GLB-plan door.

- Samenwerking: Het bereiken van de GLB-doelstellingen gebeurt via een integrale aanpak. Daarom zal het Vlaamse GLB zoveel mogelijk inzetten op horizontale en verticale samenwerking, op interactieve processen en op verregaande netwerking.

Focus op actieve landbouwer

Verschillende vormen van samenwerking kunnen zo voor economische, ecologische en sociale meerwaarde zorgen.

Dit is relevant voor alle betrokken actoren en segmenten van het GLB: primaire producten, de keten, onderzoekers, kennisinstellingen, steden en gemeenten, ruimtegebruikers...

- Focus op de echte (actieve) landbouwer: Om het beperkte GLB-budget gericht in te zetten, is gerichte steun heel belangrijk.

Algemeen staan in het GLB verschillende maatregelen centraal voor een duurzame landbouw die verweven zitten in de nieuwe groene architecteur met als sleutelelementen:

- De conditionaliteit, waarbij de uitbetaling van financiële steun wordt gekoppeld aan de naleving van beheerseisen en normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond, wat onder meer moet bijdragen tot een betere handhaving van milieuvoorschriften.

- De ecoregelingen, waarbij in jaarlijkse steun wordt voorzien voor landbouwers die zich ertoe engageren om op subsidiale arealen maatregelen toe te passen die gunstig zijn voor klimaat en milieu en die verder gaan dan de verplichtingen in de conditionaliteit.

- De agromilieu- en klimaatverbintenissen, waarbij in betalingen wordt voorzien voor meerjarige verbintenissen die verder gaan dan de conditionaliteit en die tegemoetkomen aan specifieke milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen.

- Andere maatregelen (zoals niet-productieve en productieve investeringen, opleiding en advies...) die als hoofddoel bijdragen tot klimaat, biodiversiteit en zorg voor de natuurlijke hulpbronnen.

Interventies

In het Vlaams Strategisch GLB-plan worden 7 krachtlijnen weergegeven, waar interventies worden aan gekoppeld. Dit plan zit voor alle duidelijkheid nog in een ontwerpfase.

Zo worden nog verschillende mogelijkheden onderzocht met betrekking tot het behoud van lokale veerassen.

- Innovatie en kennisdeling versnellen als hefboom voor competitiviteit en het anticiperen op maatschappelijke en ecologische uitdagingen.

- Ondernemerschap en vakmanschap stimuleren voor een dynamische, meer weerbare en duurzame land- en tuinbouwsector in samenhang met haar natuurlijke omgeving en de maatschappelijke context.

- Verduurzamen van het inkomen van de land- en tuinbouwer om zo een leefbaar inkomen te waarborgen en de bedrijfsontwikkeling in een snel veranderende omgeving te stimuleren.

- Aandeel van instromers in de land- en tuinbouwsector verhogen met aandacht voor een kwalitatieve en haalbare opstart.

- Een klimaatslimme duurzame land- en tuinbouw intensiveren.

- Aandacht en zorg voor natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschappen.

- De open ruimte en het lokaal economische en maatschappelijk weefsel in de echte plattelandsgebieden versterken.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Beëindigen van een vruchtgebruikerspacht

Recht Na de dood van mijn vader heb ik een perceel landbouwgrond geërfd. Mijn moeder erfde toen het vruchtgebruik en ik erfde de naakte eigendom. Omdat de landbouwuitbating van mijn vader beëindigd werd na zijn overlijden, heeft mijn moeder het desbetreffende perceel in pacht gegeven aan een landbouwer. Eind 2020 is mijn moeder op haar beurt ook overleden en ben ik de enige eigenaar geworden. Wanneer en hoe kan ik een einde maken aan deze pachtovereenkomst die door de vruchtgebruiker is afgesloten?
Meer artikelen bekijken