Startpagina Droogte

Life Aclima zet in op waterbeschikbaarheid om land- en tuinbouwsector veerkrachtiger te maken

Het Europese Life-project Aclima ging recent van start. Het project helpt land- en tuinbouwbedrijven om op een toekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden op een prangend vraagstuk: de toenemende behoefte aan water en de dalende beschikbaarheid ervan als gevolg van de klimaatverandering.

Leestijd : 3 min

De komende 5 jaar wordt er een brede waaier aan technologieën en maatregelen gedemonstreerd voor land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Dit met als belangrijkste doel om de waterstromen binnen land- en tuinbouwbedrijven in kaart te brengen en duurzaam te optimaliseren.

Veel van deze demonstraties gaan door op de Antwerpse praktijkcentra met het Proefstation voor de Groenteteelt als trekker. Zo tonen we de land- en tuinbouwers dat er verschillende mogelijkheden zijn om de waterbeschikbaarheid op hun bedrijf duurzaam te verhogen.

Dit gebeurt door te focussen op 5 pijlers:

- water besparen;

- meer hemelwater gebruiken;

- inzetten op waterinfiltratie;

- water hergebruiken;

- het aanwenden van externe waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties.

De Vlaamse land- en tuinbouwsector speelt immers een belangrijke rol in het verhaal van de klimaatverandering. Enerzijds ondervindt de sector er zelf de gevolgen van, anderzijds maken ze als intensieve waterverbruikers ook deel uit van de oplossing. Life Aclima helpt land- en tuinbouwers om meer in te zetten op onder meer circulair watergebruik. Daardoor vermindert de druk op kwetsbare waterbronnen zoals grondwater en oppervlaktewater. Een verhaal waar iedereen bij wint.

Klimaatadaptatie

Naast deze demonstraties focust Life Aclima ook sterk op klimaatadaptatietrajecten waarin geïnteresseerde land- en tuinbouwers actief begeleid zullen worden. Ze kunnen daarbij een beroep doen op de expertise van de consortiumleden voor de implementatie van de verschillende technologieën en best practices op bedrijfsniveau en bedrijfsoverstijgend niveau.

Het is immers enorm belangrijk om innovaties rond duurzaam waterbeheer snel naar de praktijk te brengen. Dankzij deze klimaatadaptatietrajecten kunnen land- en tuinbouwers bijvoorbeeld gebruik maken van een demonstratiecontainer om zo innovatieve waterzuiveringstechnieken zelf uit te testen op hun bedrijf en zo de drempel om zelf te investeren te verlagen. Ook afkoelen van koeien zodat ze minder water consumeren of het hergebruiken van kuiswater in kippenstallen behoren tot de mogelijkheden.

“Als provinciebestuur willen we onze land- en tuinbouwers met raad en daad bijstaan om de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden het hoofd te bieden. De klimaatverandering is misschien wel de belangrijkste. Professionele bedrijven ondervinden de gevolgen van klimaatverandering op hun bedrijfsvoering, gewassen en dieren,” stelt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. “Daarom ondersteunen wij de praktijkcentra om innovatieve oplossingen uit te testen, te demonstreren en tot bij de land- en tuinbouwers te brengen en zo de sector veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van klimaatveranderingen.”

Consortium

Het Life Aclima consortium bestaat uit 9 Vlaamse partners, elk met een eigen specifieke expertise. Het zwaartepunt ligt bij de 4 partners van AGHRANT, de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Het proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten, Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij staan met innovatief onderzoek in direct contact met de belangrijkste doelgroep: de professionele land- en tuinbouwbedrijven van vandaag en morgen.

De praktijkcentra ondersteunen bedrijven actief in de teelt van groenten, aardbeien en voedergewassen en het kweken van melk- en pluimvee.

De andere projectpartners brengen expertise uit andere domeinen of trajecten. Zo is Aquafin betrokken bij het inzetten van afvalwater van RWZI’s voor de irrigatie van vollegrondsgroenten en de hydroteelt van paprika. POM Antwerpen en de Dienst Landbouw van de provincie Antwerpen zorgen voor de aansluiting bij het Vlaamse Waterlandschaps-programma. Zij staan in de eerste lijn bij de begeleiding van bedrijven die investeren in ontwikkeling en zorgen voor een ruimere communicatie naar diverse actoren doorheen de ganse landbouwketen. Sumaqua simuleert en monitort de impact van de klimaatadaptieve maatregelen op bedrijfsniveau en op regionaal niveau. Regionaal Landschap Rivierenland tot slot slaat de brug naar de diverse ecosystemen op het platteland en bekommert zich om de landschappelijke integratie.

Life Aclima - TD

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken