Invoering bodempaspoort als digitale toepassing

In het najaar van 2022 zou ILVO een digitale toepassing van het bodempaspoort voorstellen.
In het najaar van 2022 zou ILVO een digitale toepassing van het bodempaspoort voorstellen. - Foto: LBL

Volgens onderzoek is 60 tot 70 % van de grond in Europa ‘ongezond’. Dat maakt ons gevoeliger voor slechte oogsten en extreem weer. De EU-missie heeft daarom als doelstelling dat tegen 2030 minstens 75 % van alle bodems in Europa weer gezond zouden moeten zijn voor mensen, natuur, klimaat en voedsel.

Op de beleidsagenda

Zo moet de bodem bijvoorbeeld belangrijke ecosystemen leveren door koolstof op te slagen, wat een belangrijk element is in de klimaatverandering. In de commissie Landbouw in het Vlaams parlement wilde Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid voor Vooruit, weten hoe die Europese doelstellingen zich vertalen in Vlaams beleid.

Ook dat bodembeleid staat hoog bovenaan de Vlaamse beleidsagenda. “Omdat bodemkwaliteit sterk gelinkt is met het organische stof in de bodem nemen we bijvoorbeeld maatregelen om het gehalte organische stof in de bodem te verhogen”, antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits.

In aanloop naar het nieuwe GLB (januari 2023) worden landbouwers al in 2022 via de pre-ecoregeling aangemoedigd om meer koolstof op hun akkerland op te slaan. “Ook in de huidige randvoorwaarden zitten maatregelen om de bodemkwaliteit te behouden en te verbeteren, zoals verplichte regelmatige analyses van de bodem en verplichte erosiebeperkende maatregelen”, zegt minister Hilde Crevits.

Koolstoflandbouw

Buiten het GLB worden ook maatregelen genomen. Het Departement Landbouw & Visserij gaat samen met ILVO een geodataplatform en een roadmap uitwerken om koolstoflandbouw in Vlaanderen te faciliteren. Vlaanderen is ook deelnemer aan het Europees onderzoeksconsortium rond bodemonderzoek. “Het project heeft als doel om kennis en tools te ontwikkelen voor een klimaatslim en duurzaam bodembeheer in de landbouw.”

Er werd ook een Vlaamse bodemhub onder het platform voor landbouw- en voedingsonderzoek opgericht die werkt als klankbordgroep om dit EU-consortium te voeden met ervaringen uit onderzoek, praktijk en beleid.

Intussen werkt Vlaanderen ook aan een bodempaspoort. De start van het bodempaspoort als digitale toepassing voor de landbouwers is voorzien in het najaar van 2022. Tot dan zal er verder worden gewerkt aan de ontwikkeling en het testen van de toepassing.

Duurzaam beheer

Het bodempaspoort is in de eerste plaats bedoeld om de landbouwers te ondersteunen en te stimuleren om te werken aan een duurzaam bodembeheer. “Het bodempaspoort kan worden gezien als een ondersteunend instrument voor de beleidsdoelstellingen, maar niet om structureel te rapporteren over de bodemkwaliteit van de landbouwgronden. Het biedt ook een uitstekende kans om de digitalisatieslag te maken bij onze boeren, en net daardoor de papieren rompslomp te verminderen.”

Dat bodempaspoort zal dus een vrijwillig instrument worden, bedoeld voor beleidsdoeleinden. “Het zal niet worden gebruikt om te handhaven. Daar zullen we heel goed over waken en heel goed met de landbouwers communiceren. Anders wordt het een slag in het water”, geeft Vlaams minister Hilde Crevits nog mee.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent