Frankrijk geeft uitleg over prioriteiten als voorzitter op Europese landbouwraad

Onder het voorzitterschap van Frankrijk bezint Europa zich onder meer over de aanpak en preventie van de vogelgriep.
Onder het voorzitterschap van Frankrijk bezint Europa zich onder meer over de aanpak en preventie van de vogelgriep. - Foto: Belga

Julien Denormandie, de Franse minister van Landbouw en Voedsel, presenteerde de prioriteiten van het voorzitterschap voor landbouw en visserij op de jongste Europese landbouwraad.

3 prioriteiten worden naar voren geschoven tijdens Frans voorzitterschap

Ten eerste zal Frankrijk de Raad aanmoedigen besprekingen over wederkerige milieu- en gezondheidsnormen voor de productie voor Europese producten en producten die uit derde landen worden ingevoerd, te voeren. Het wil ingevoerde producten ook onderwerpen aan bepaalde voorschriften die waar nodig in de Europese Unie worden toegepast.

Op deze manier wil men de gezondheid en het milieu beschermen, in overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Het voorzitterschap zal ook een begin maken met de werkzaamheden aan de verordening met betrekking tot ontbossingsvrije invoer, die een belangrijke stap zal zijn om meer rekening te houden met van productienormen voor ingevoerde producten.

Koolstofarme landbouw en koolstofvastlegging in landbouwbodems

Ten tweede zal bijzondere aandacht worden besteed aan koolstofarme landbouw en koolstofvastlegging in landbouwbodems om een stap te zetten in de richting van de opbouw van een Europees mechanisme voor de invoering van erkende koolstofarme labels in heel Europa in te voeren en compensatie te bieden voor klimaatveranderingsmaatregelen die door landbouw- en bosbouwbedrijven worden genomen.

Ten derde zal het Franse voorzitterschap initiatieven bevorderen voor de agro-ecologische overgang en daardoor het gebruik van bestrijdingsmiddelen doen verminderen, wat een integraal onderdeel is van de Farm-to-Forkstrategie voor eerlijke, gezonde en milieuvriendelijke voedselsystemen.

Verder wordt gestart met werkzaamheden tot herziening van de richtlijn duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen om de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de Europese Unie te bewerkstelligen en een toename van het gebruik van alternatieven, waarbij erop wordt toegezien ervoor te zorgen dat geen enkele landbouwer zonder een oplossing komt te staan.

Het doel van deze werkzaamheden is te komen tot een meer consistente definitie van doelstellingen en handhaving van regels in de Europese Unie en het behoud van de voedselsoevereiniteit van de EU, ook in termen van wederkerige productienormen.

Ministers van lidstaten betrekken bij het beleid

Het voorzitterschap is ingenomen met het in juni bereikt akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad onder het Portugese voorzitterschap voor een nieuw, duurzamer gemeenschappelijk gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het werk die onder het Sloveense voorzitterschap aan de publicatie van de 3 basisverordeningen voor het toekomstige GLB.

Zij zal ervoor zorgen dat de ministers volledig worden betrokken bij de uitvoering van deze hervorming en in het bijzonder bij het goedkeuringsproces voor de nationale strategische plannen (NSP's) door de Europese Commissie, en dat zij in staat zijn over de vraagstukken te debatteren.

Het Franse voorzitterschap is tevens van plan de invloed van de Europese Unie in multilaterale organen te versterken met betrekking tot kwesties die verband houden met landbouw, in het algemeen, en voedsel. Het gaat hier om de overgang naar duurzame voedselsystemen. Zij zal zorgen voor de samenhang tussen deze internationale strategieën, besluiten en normen met de Europese Green Green Deal, de bijbehorende strategieën en Europese verordeningen.

Bezinning over de strategie voor de preventie en bestrijding van vogelgriep

Last but not least zal het voorzitterschap de aanzet geven tot een bezinning over de strategie voor de preventie en bestrijding van hoogpathogene vogelgriep en uitwisseling van ervaringen tussen de lidstaten met betrekking tot het welzijn van landbouwhuisdieren. Ook zal worden ingegaan op de ontwikkelingen die nodig zijn voor de fytosanitaire wet met betrekking tot invoercontroleactiviteiten en certificering van de handel in planten tussen lidstaten.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent