Nieuwe PAS gaat in openbaar onderzoek: hoe kun je jouw inbreng doen?

Opmerkingen en adviezen van burgers of andere instanties kunnen aanleiding geven tot aanpassingen en aanvullingen aan de PAS en het plan-MER.
Opmerkingen en adviezen van burgers of andere instanties kunnen aanleiding geven tot aanpassingen en aanvullingen aan de PAS en het plan-MER. - Foto: TD

Zowel het ontwerp van de definitieve PAS als het ontwerp van effectenrapport worden nu in openbaar onderzoek gelegd.

Wat?

Het openbaar onderzoek dat binnenkort start, is het logische gevolg van het Verdrag van Aarhus. Dit verdrag voorziet onder meer in de verplichting voor de verdragsluitende landen om doeltreffende mechanismen op te zetten voor inspraak van het publiek bij besluitvorming inzake milieu-aangelegenheden.

Deze inspraak is de mogelijkheid om opmerkingen en bemerkingen te formuleren vanaf de eerste stadia van een procedure. Hiertoe moeten de verdragsluitende landen tijdig doeltreffende informatie verstrekken, zodat het publiek de gelegenheid krijgt om binnen een redelijke en voldoende tijd op te treden en om inspraak te krijgen. Achteraf moeten de betreffende overheden ook terdege rekening houden met de resultaten van die inspraak.

Vooraleer de nieuwe regels die uit de definitieve PAS zullen voortvloeien in wetteksten worden gegoten, biedt de Vlaamse overheid daarom nu alle belanghebbenden de kans om hun stem te laten horen. Op die manier krijgen alle burgers de kans om zelf alternatieve oplossingen aan te brengen of om hun kritiek op de voorgenomen maatregelen te laten horen.

Omdat de definitieve PAS voor heel Vlaanderen zal gelden, werd ook een ontwerp-plan-milieu-effectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

Zowel het ontwerp-PAS als het ontwerp-plan-MER gaan nu voor 60 dagen in openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen burgers en adviesinstanties opmerkingen geven op de ontwerp-PAS én over het ontwerp-plan-MER. Deze opmerkingen en adviezen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen en aanvullingen aan de PAS en aan het plan-MER.

Wanneer?

Het openbaar onderzoek loopt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022. Gedurende deze periode zullen het ontwerp-PAS en het ontwerp-plan-MER ingelezen kunnen worden. Dit kan op de website van het departement Omgeving (https://omgeving.vlaanderen.be/

openbaar-onderzoek-pas), maar ook bij elke Vlaamse gemeente en bij het departement Omgeving te Brussel na afspraak via 02/553 75 86 of SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Hoe?

Opmerkingen op het ontwerp-PAS ofop het ontwerp-plan-MER moeten voor 18 juni 2022 schriftelijk worden ingediend. Deze opmerkingen kunnen in gewone taal worden geformuleerd. Wel doet men er goed aan om te vermelden op welk onderdeel de opmerkingen en het bezwaar betrekking hebben.

Omdat deze opmerkingen bij elke Vlaamse gemeente kunnen worden ingediend, zal de manier van indienen mogelijk niet in elke gemeente dezelfde zijn. Klassiek zijn een brief of e-mail goede manieren, al wordt soms ook een online mogelijkheid tot het indienen van opmerkingen voorzien.

In elk geval doet men er goed aan om ervoor te zorgen dat men een bewijs heeft van indiening. Dit kan bijvoorbeeld door de opmerkingen en bezwaren per aangetekende post op te sturen of af te geven tegen ontvangstbewijs. Indien de opmerkingen ook per e-mail kunnen ingediend worden, kan men om een bevestiging van ontvangst vragen.

Inhoud

Wat men in zijn opmerkingen op het ontwerp van PAS en op het ontwerp-plan-MER moet schrijven, hangt uiteraard af van de inhoud van deze 2 documenten. Tot 19 april 2022 zijn zowel het ontwerp van PAS als het ontwerp-plan-MER nog niet beschikbaar. Het valt te verwachten dat het omvangrijke documenten zullen zijn die waarschijnlijk heel wat burgers zullen afschrikken. Er moet echter een samenvatting en een goede inhoudstafel in beide documenten opgenomen zijn, zodat de op het eerste zicht zeer lijvige documenten niet volledig moeten worden doorgelezen om opmerkingen te kunnen formuleren.

Het valt bovendien te verwachten dat de landbouworganisaties dit ontwerp-PAS en ontwerp-plan-MER grondig zullen analyseren en dat ze hun opmerkingen openbaar zullen maken. Ook dit kan burgers inspireren om hun eigen inbreng te doen.

Jan Opsommer

Meest recent

Meest recent