Verdere verduurzaming van gewasbescherming vraagt integraal beleid en betere onderbouwing, aldus SALV

De SALV vraagt om in te zetten op een veelsporige aanpak om de plantengezondheid te waarborgen.
De SALV vraagt om in te zetten op een veelsporige aanpak om de plantengezondheid te waarborgen. - Foto: TD

Het toekomstige actieplan ter reductie van pesticiden moet daarvoor een ketenbreed perspectief hanteren, milieuverantwoorde consumptie stimuleren en de implicaties op het vlak van duurzame bescherming van plantengezondheid en voedselbevoorrading adequaat meenemen.

Zowel de ecologische als de socio-economische onderbouwing acht de SALV ontoereikend. De directe en indirecte socio-economische effecten zijn onvoldoende in kaart gebracht.

De verschillende overheden moeten vanuit de eigen bevoegdheden het gelijke speelveld maximaal bewaken, met aandacht voor de productiewijze en de onderliggende ecologische en sociale effecten en de kosten die dat met zich meebrengen. De raad vestigt hierbij onder meer de aandacht op de import van buiten de Europese Unie.

Veelsporige aanpak

De SALV vraagt om in te zetten op een veelsporige aanpak om de plantengezondheid te waarborgen. De Vlaamse landbouw is gebaat bij de beschikbaarheid van een veelzijdige (maar veilige) instrumentenkoffer.

Het ontwerpprogramma van het NAPAN voor 2023-2027 is opgebouwd rond 11 thema’s. Naast algemene aanbevelingen doet de SALV ook specifieke aanbevelingen per thema, waaronder de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, sensibilisering, monitoring, en de geïntegreerde gewasbescherming.

Met het advies wil de SALV proactief bij te dragen aan de beleidsontwikkeling, hoewel die op de verschillende beleidsniveaus niet gelijktijdig verloopt. De adviesraad vraagt om betrokken te worden wanneer het Vlaams plangedeelte in ontwerp door de Vlaamse Regering wordt vastgesteld, vertrekkend van voorliggend advies en desgevallend aangevuld met voortschrijdende inzichten.

Natuurpunt/BBL nam niet aan de discussie deel en onthoudt zich dan ook bij dit advies.

SALV

Meest recent

Meest recent