Startpagina Actueel

SALV: nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) onderschrijft de doelstelling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) maar plaatst fundamentele kanttekeningen bij de uitwerking tot een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader voor vergunning- en toestemmingverlening.

Leestijd : 2 min

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) onderschrijft de doelstelling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) maar plaatst fundamentele kanttekeningen bij de uitwerking tot een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader voor vergunning- en toestemmingverlening.

De SALV mist een visie op de toekomst van land- en tuinbouw als strategische sector om de voedselvoorziening te garanderen en een socio-economisch instrumentarium in functie van het landbouwinkomen. Ook een toekomstperspectief met mogelijkheden en ontwikkelingsruimte in plaats van enkel beperkingen en de garantie op rechtszekerheid tot 2050 ontbreken. Het is bovendien voor de SALV onbegrijpelijk dat er bij een overheidsprogramma met dergelijke omvang en doorwerking als de PAS een totaal gebrek is aan inzicht in de socio-economische impact op land- en tuinbouwbedrijven en op de brede agrovoedingsketen. Deze lacunes vergen bijstelling.

Toekomstperspectief

De SALV vraagt een PAS-kader dat rechtszekerheid met toekomstperspectief biedt. Hiervoor identificeert de SALV drie kernelementen.

Breng het volledige emissiereductiepotentieel van landbouw op correcte en rechtvaardige wijze in rekening en laat het benutten. Denk hierbij onder meer aan de emissiereductie van stoppende bedrijven, de erkenning van technische, maar zeker ook van niet-technische, makkelijk implementeerbare maatregelen om emissies te reduceren, bedrijfsevoluties sinds 2015 …

Bewaak het gelijke speelveld met sectoren en omliggende regio’s en buurlanden door een billijke verhouding te voorzien tussen de inspanningen.

Realistisch tijdspad

Stel een realistisch tijdspad in dat de landbouwsector de kans biedt om zich te oriënteren op het bereiken van de PAS-doelstellingen. Dit is nodig omwille van de zware inspanningen die de sector zal leveren, vanuit de vaststelling dat de erkenning van innovatieve technische en niet-technische maatregelen nog niet op punt staat en gelet op de socio-economische uitdagingen rond het landbouwinkomen en lange investeringshorizonten, die een versneld socio-economisch instrumentarium vergen.

De SALV brengt daarnaast specifieke opmerkingen per programmadeel onder de aandacht. de SALv adviseert de Vlaamse regering en het Vlaamse Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. Natuurpunt/BBL besliste om het adviesproces inzake de PAS niet op te volgen binnen de SALV en onthoudt zich van voorliggend advies.

SALV

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken