Startpagina Actueel

Halt aan pachtcontracten in Brabantse Wouden

Het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in de regio van het project Brabantse Wouden de voorbije 3 jaar al 168 ha grond aangekocht. Die aankoop kadert in de realisatie van de bosuitbreidingsdoelen van de Vlaamse Regering.

Leestijd : 3 min

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verduidelijkt dat de aankoop om zowel bosgebied (15,68 ha) als industriegrond (1,62 ha), landbouwgrond (82,73 ha), natuurgebied en reservaatgrond (66,46 ha) gaat. Daarnaast is 1,55 ha oppervlakte omschreven als ‘overig, overig groen en woongebied’ verworven.

De minister herinnert aan de nieuwe aankoopstrategie van het ANB die de primaire doelen van het aankoopbeleid van het agentschap vastlegt. Dat zijn bosuitbreiding, boscompensatie, blue deal en het realiseren van robuuste natuur.

4.000 ha bos

Tegen 2024 wil de Vlaamse Regering 4.000 ha bijkomend bos realiseren. Daarvoor worden volgens minister Demir spontane aanbiedingen geëvalueerd en wordt er ook actief geprospecteerd. ANB heeft beslist om haar opdracht tot bosuitbreiding binnen de perimeter van het project Brabantse Wouden alleen via actieve prospectie te voeren in specifieke zones en voor specifieke doelen. Het gaat daarbij concreet over buffering, versterking en verbinding. Buffering en versterking door aankoop en inrichting van niet beboste terreinen is voorzien in de Natuur Kern Zones (NKZ). In deze zones stelt ANB zich tot doel om 250 ha gronden te verwerven. Voor verbinding van de belangrijkste NKZ voorziet ANB via aankoop en inrichting 150 ha.

40% pachtgronden

Op de vraag die volksvertegenwoordiger Klaas Slootmans (VB) daarover stelde, verklaarde Demir dat van de 168 ha die tot op heden zijn aangekocht in de regio van het project Brabantse Wouden op het moment van aankoop 40% verpacht was.

Minister Demir maakt duidelijk dat er geen pachtcontracten meer verlengd worden. Dat heeft alles te maken met de specifieke natuur- en bosdoelstellingen waarvoor ANB de gronden aankoopt. De minister bevestigt dat alle pachten werden of worden opgezegd op de eerstvolgende einddatum van de lopende pachtperiode.

Voor een beperkt aantal gronden waarvoor de doelen op dit moment niet of niet onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden, wordt waar dat mogelijk is met de pachter gezocht naar een mogelijkheid tot tijdelijke verderzetting van het gebruik. Eventueel blijft een actievere vorm van samenwerken mogelijk. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van tijdelijke begrazing of maaibeheer.

De minister maakt zich sterk dat ANB haar pas een eventuele onteigening zal voorstellen wanneer andere middelen zijn uitgeput. Vrijwillige verwerving en het ruilen van gronden behoren tot de alternatieven.

Ecologische doelstellingen

In overleg met de Landbouwkamer van Vlaams-Brabant is al in maart jl. beslist dat ANB steeds voorafgaandelijk aan de aankoop overleg zal plegen met de pachter voor zover de eigenaar daar geen bezwaar tegen maakt. Wat de aankopen in NKZ aangaat, werd de actieve contactfase onmiddellijk opgestart na datzelfde overleg met de Landbouwkamer.

Mogelijke alternatieven worden afgewogen wat de realisatie betreft van een beperkt aantal landschapsverbindingen tussen de NKZ op basis van de ecologische doelstellingen. Rekening wordt gehouden met de migratie van soorten, het klimaatrobuust maken van die verbindingen, de actuele toestand en van een landbouw impact studie (LIS).

Zuhal Demir kondigt aan dat eens die alternatieve pistes op de kaart werden geconcretiseerd, de betrokken eigenaars en pachters worden uitgenodigd om het tracé met de minste impact voor landbouw te bepalen. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn voor zelfrealisatie, ruil, fasering etc. Die consultatiefase is nog voorzien vóór het einde van dit jaar. Pas nadien zal ANB de betrokken eigenaars/pachters benaderen voor een mogelijke verwerving.

Fons Jacobs

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken