Startpagina Economie

Nieuwe pachtprijscoëfficiënten voor 2022-2025 zijn bekend

De pachtprijzencommissie bereikte zopas een akkoord over de nieuwe pachtprijscoëfficiënten voor gronden en gebouwen. Deze coëfficiënten zijn geldig voor de periode 2022 tot en met 2025. Finaal werd door de betrokken partijen een akkoord gevonden waarbij de pachtprijscoëfficiënten nergens op een negatieve wijze worden bijgestuurd.

Leestijd : 3 min

De pachtwetgeving voorziet voor Vlaanderen in een driejaarlijkse onderhandeling tussen de pachters en de verpachters om de maximale pachtprijzen vast te leggen voor de volgende 3 jaar.

De rentabiliteit moet volgens de wet op de maximale pachtprijzen in rekening gebracht worden bij het vaststellen van de pachtprijscoëfficiënten. De kadastrale inkomens die oorspronkelijk werden vastgesteld waren voornamelijk gebaseerd op de vruchtbaarheid van de grond. De rendabiliteit van landbouwbedrijven in een bepaalde regio is eerder een maatstaf voor het algemeen succes van een landbouwbedrijf en is minder bepaald door de vruchtbaarheid van de grond. Om die reden zijn de coëfficiënten verschillend per streek en evolueren ze ook verschillend per streek.

Landbouwstreken

De pachtprijzen werden in het verleden per provincie en per landbouwstreek vastgelegd. Hierdoor zijn historisch soms grote verschillen ontstaan in de pachtprijscoëfficiënten van eenzelfde landbouwstreek. Zie voor de betrokken streken ook Landbouwstreken België - Kaart landbouwstreken met de grensbepalingen en kaarten van de 8 landbouwstreken.

Maximale pachtprijs

De berekening van de maximale pachtprijs vertrekt vanuit het basis kadastraal inkomen of het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen. Dit niet-geïndexeerde kadastraal inkomen wordt vermenigvuldigd met de pachtprijscoëfficiënt. De berekening verloopt dus als volgt:

Pachtprijsmax = KI niet_geïndexeerd x PPC, waarbij KI = kadastraal inkomen en PPC = pachtprijscoëfficiënt.

De wet voorziet eveneens dat de aldus vastgestelde maximumpachtprijs in bepaalde gevallen kan verhoogd worden:

50-3375-Landbouwstreek-web

Pachtprijscoëfficiënten 2022-2025

Het akkoord dat tussen de vertegenwoordigers van de eigenaars en de landbouwers werd afgesloten voor de periode van 2022 tot 2025 gaat uit van een aanzienlijke stijging (zie tabel). We kunnen ons daarbij niet van de indruk ontdoen dat de stijgende grondprijs en de hoge inflatiecijfers van de afgelopen maanden hierin hebben meegespeeld.

Voor de gronden: globaal kan worden gesteld dat de coëfficiënten sterker stijgen in streken waar de melkveehouderij meer aanwezig is dan in streken die vooral als akkerbouwstreken bekend staan. Nergens is de rentabiliteit gezakt zodat enkel verhogingen van toepassing zijn. In bepaalde streken stijgt de coëfficiënt met 10 tot 15% (leemstreek, zandleemstreek en polders) terwijl de coëfficiënt in andere streken meer stijgt, tussen de 15% en de 20% (zandstreek en kempen). Gemiddeld over de verschillende landbouwstreken stijgen de pachtprijscoëfficiënten met 15%.

Voor de gebouwen: de pachtprijscoëfficiënten voor de gebouwen zijn gelijk per provincie, ongeacht de landbouwregio in de provincie. Er werd geopteerd om de pachtprijscoëfficiënten voor de gebouwen over geheel Vlaanderen met 18% te laten stijgen.

Dit resulteert in de pachtprijscoëfficiënten zoals vermeld in de tabel. Pas als deze coëfficienten in het Belgisch Staatsblad verschenen, kunnen ze als rechtsgeldig beschouwd worden. De publicatie is voorzien op dinsdag 13 december 2022.

Samenstelling commissie

De samenstelling en de werking van de pachtprijzencommissie wordt geregeld via een koninklijk besluit van 11 september 1989. Sinds 11 juli 2016 is de pachtwetgeving evenwel een gewestelijke bevoegdheid geworden. Er is niet langer sprake van een pachtprijzencommissie per provincie, maar van een gewestelijke pachtprijzencommissie.

De pachtprijzencommissie wordt samengesteld door de minister van Landbouw en bestaat uit 5 grondeigenaars en 5 pachters. De voorzitter is een personeelslid van het departement Landbouw en Visserij. De 5 effectieve en de 5 plaatsvervangende leden-grondeigenaars worden benoemd uit een lijst van 10 kandidaten gemeenschappelijk voorgedragen door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en Landelijk Vlaanderen. De 5 effectieve en de 5 plaatsvervangende leden-pachters worden door de minister benoemd uit een lijst van 10 door de SALV (Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij) voor te dragen kandidaten.

Paul Van Der Schueren/ AV

Lees ook in Economie

Agrofront wil snelle rechtzetting registratieverplichtingen van landbouwpachten

Economie Het Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA) is tevreden dat minister van financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) rekening houdt met de specifieke situatie van pachtgronden. De minister schrapt de onwerkbare registratieverplichtingen om de betaalde pachtvergoeding als beroepskost te kunnen inroepen bij de fiscale aangifte. Agrofront roept de federale regering op om de aanpassingen aan de wetgeving snel door te voeren zodat dat alles bij het oude blijft voor de landbouwer die gronden pacht.
Meer artikelen bekijken